Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Список літератури

Читайте также:
  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. Cписок рекомендованої літератури
  3. Cписок рекомендованої літератури
  4. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  5. III. Список практических вопросов к экзамену
  6. SELECT [ALL | DISTINCT] список_выбора
  7. Uses Список используемых модулей
  8. V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.
  9. V.1. Список тем рефератов.
  10. Алгоритмы, использующие список приоритетов.

Охорона праці

1. В.М.Москальова Основи охорони праці. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

2. В.А.Батлук, Г.Г.Гогіташвілі, Р.А.Яцюк Охорона праці. Підручник. – Л.: 2005. – 332 с.

3. Закон України №2695 – CII від 14.10.1992 «Про охорону праці».

4. Охорона праці в галузі за редакцією Ярошевської В.М. – К., ВДП. 2004.

5. Гіроль М.М., Бернацький М.В., Хомко В.Є. Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві.: Навч. посібник /За ред. Гіроля М.М. К.: - ІВНВКП «Укргеліотех», 2010. – 308 с.

6. Грищук М.В. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник / М.В. Грищук. - Острог: Національний університет "Острозька академія", 2003

7. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К. КНЕУ, 2000.-252 с.

8. Русин В.І., Орлов Г.Г. та ін. Охорона праці в будівництві. Інженерні рішення. Довідник. – К.: Будівельник, 1990. – 254 с.

9. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посібн. – 2-е вид., випр. та доп.– К.: Ніка-Центр, 2005. – 296 с.

10. Гіроль М.М., Семчук Г.М., Прокопчук Н.М., Турченюк В.О., Якимчук Б.Н. Безпека праці в будівництві: Підручник. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 293 с.

11. Орлов Г. Г., Булычин В. Ч., Виноградов Д. В. и др. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник строителя. – М., 1985. – 277 с.

12. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под ред. Е. Я. Юдина. – М., 1985. – 400 с.

13. Наказ №255 від 15.11.04 «Типове положення про службу охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.

14. Наказ №72 від 3.08.93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Держнаглядохоронпраці України.

15. Наказ №27 від 17.02.99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.

16. Наказ №528 від 27.12.2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». МОЗ України.

17. Ярошевська В.М. Технічні рішення та розрахунки засобів захисту з охорони праці в дипломних проектах. – Рівне, НУВГП, - 2006

18. Кухнюк О.М., Кусковець С.Л., Сурговський М.В., Прокопчук Н.М. Практикум з охорони праці/ навчальний посібник. Рівне 2011.

19. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Под ред. Г.Г. Орлова, М.:Стройиздат, 1975

20. Жидецький В.Ц. Практикум з охорони праці. Львів: Афіша, 2000.

21. Ганзюк та ін.. Основи охорони праці. – Львів, 2008

22. НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць.

23. НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті.

24. НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України.

25. НАОП 5.2.30-1.07-96. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв‘язку і дротяного мовлення

26. НАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

27. НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепло-механічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

28. НПАОП 0.00-2.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

30. Кримінальний кодекс України.

31. Інтернет- ресурс.

Пожежна безпека

32. Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник. - Київ: Пожінформтехніка, 1999 - 256 с.

33. Баратов Б. З., Иванов Е. З., Корольченко А. Я. и др. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Спр. изд. – М.: Химия, 1987.–272 с.

34. Закон України «Про пожежну безпеку»;

35. ГОСТ 12.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

36. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

37. ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять;

38. ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

39. ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;

40. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд;

41. ДБН В.1.1.7- 2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

42. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (Наказ МНС від 22.08.2005 № 161);

43. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (Наказ МНС від 03.12.2007 № 833);

44. Типове положення про службу пожежної безпеки (Наказ МНС від 29.09.2003 № 369);

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 136 «Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)».

46. Типове положення про пожежно-технічну комісію (Наказ МНС від 20.05.2009 № 347);

47. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Наказ МНС від 29.09.2003 № 368).


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав