Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зразок вступу до курсової роботи з психології

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  7. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  9. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  10. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

на тему: «Формування самооцінки у підлітковому віці»

ВСТУП

Актуальність дослідження. Підлітковий вік має особливе значення для розвитку «Я-концепції» особистості, оскільки в цей період відбувається становлення нового рівня самосвідомості, зміна уявлення про себе, що визначається прагненням зрозуміти себе, свої можливості і особливості, як ті, що об’єднують підлітка з іншими людьми, так і ті, що відрізняють його від них, роблять його унікальним і неповторним. З цим пов’язані різкі коливання у ставленні до себе, нестійкість самооцінки. Вказане новоутворення визначає провідні потреби підліткового віку – в самоствердженні і спілкуванні з однолітками. [ 3]

Ці протиріччя проявляються в максималізмі підлітків, у їхній схильності оцінювати особистість за окремими вчинками, у некритичному засвоєнні групових моральних норм підліткового середовища та їх негативізмі по відношенню до тих правил, що декларують дорослі. Орієнтованість підлітків на норми групи однолітків і протест проти норм «світу дорослих» відображає провідну потребу підлітка – у самостійності, особистісній автономії. Разом з тим, у підлітковому віці важлива не скільки сама по собі можливість самостійно розпоряджатися собою, скільки визнання оточуючими дорослими цієї можливості і принципової рівності підлітків із дорослими. При цьому підлітки продовжують чекати від дорослих допомоги, захисту і т. ін.

Вказане протиріччя ускладнює відносини підлітків з дорослими: підлітки не просто знецінюють вимоги й оцінки дорослих, але й надто хворобливо реагують на них, оскільки претендують на визнання та схвалення (І.С.Кон, Л.Ф.Обухова, Л.І.Божович). Неадекватна емоційно-негативна реакція підлітків на виховні впливи дорослих бентежить батьків і вчителів, стимулює їх до посилення виховних заходів, що часто призводить до виникнення взаємного незадоволення і поглиблення конфлікту.

Питання самооцінки, її ролі у самосвідомості особистості знайшли своє відображення у наукових працях М.Й.Боришевського, С.Л.Рубінштейна, О.Г.Спіркіна, І.І.Чеснокової, П.Р.Чамати, Л.Хьелл, Д.Зиглера, З.Фрейда, Е.Еріксона, А.Маслоу, та ін. Значний внесок у вивчення генезису самооцінки зробили Б.Г.Ананьєв, І.С.Кон; роль самооцінки у формуванні особистості досліджували І.Д.Бех, Л.І.Божович, Л.С.Славіна.

Психологічні особливості самооцінки підлітка вивчали Мухіна.В.С, Крутецький В.А, Лукін.Н.С, які вважали, що самооцінка є складним і багатогранним компонентом самосвідомості, "Я-концепції", який є прямим вирішенням оцінки інших осіб, приймаючи участь у розвитку особистості.

Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати і експериментально дослідити чинники, що впливають на формування самооцінки підлітка.

Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:

- здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з даної теми;

- науково обґрунтувати поняття “самооцінка”, розвиток та формування самооцінки підлітків;

- розкрити суть самооцінки та її значення у навчанні і вихованні дітей підліткового віку;

- розробити методичні рекомендації для учнів, вчителів та батьків щодо формування адекватної самооцінки у підлітків.

Об'єкт дослідження - самооцінка особистості підлітка.

Предмет дослідження особливостіформування самооцінки у підлітковому віці.

Методи дослідження:

· аналіз науково-методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів із загальної, вікової та педагогічної психології;

· спостереження, бесіда, експеримент;

· методика Дембо - Рубінштейна, тест Фурмана.

· аналіз, порівняння, співставлення здобутих фактів, узагальнення результатів дослідження.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 43 сторінки, основної частини – 39 сторінок. До основного тексту введено 5 таблиці, 1 схеми та 2 діаграми. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та методичних аспектів роботи запропоновано 4 додатки.

 

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 1028 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав