Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зразок вступу до курсової роботи з ТСПД

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  7. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  9. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  10. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

на тему: «Технології реалізації соціальним педагогом діагностичної функції»

ВСТУП

Актуальність дослідження.

Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження вирішення соціальних проблем суспільства виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної роботи, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

Наразі теорія соціально-педагогічної технології проходить етап свого становлення, тому поки що не існує єдиного визначення.

На сучасному етапі розвиток соціально-педагогічних технологій вивчали: Алєксєєнко Т.Ф., Завенко Н.В., Загрекова Л.В., Лукашевич М.П., Мигович І.І., Липський І.А., - визначають соціально-педагогічні технології як майстерність, мистецтво практичної діяльності, трактують її як сукупність знань про найбільш оптимальні методи, засоби і прийоми для вирішення соціально-педагогічних проблем. Лютий В.П. розкриває суть соціальних технологій. У фахових виданнях навчальної літератури «Методи та технології роботи соціального педагога» автори-укладачі Архипова С.П., Майборода Г.Я., Тютюнник, «Соціально-педагогічні технології» Харченко С.Я., Краснова Л.П., «Технології соціально-педагогічної роботи» за редакцією Капської А.Й., Нікітін В. А. «Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов», «Соціальна педагогіка: теорія і технології» Звєрєвої І.Д., висвітлені теоретичні та практичні аспекти соціально-педагогічних технологій.

Соціальний педагог навчально-виховного закладу вивчає соціум, що оточує дитину, його родину, заклад, де знаходиться дитина. Працює над тим, щоб визначити точний «соціальний діагноз» дитини, виховний потенціал мікросоціуму, що його оточує, готовність до включення в соціально-педагогічну діяльність усіх учасників виховного процесу. Соціально-педагогічну роботу неможливо уявити без елемента посередництва, до того ж цей елемент відіграє роль не периферійного, а центрального. У найзагальнішому вигляді соціальний педагог — це посередник між учнем і соціумом. Необхідність посередництва між учнем і різноманітними соціальними структурами виникає тоді, коли перший не може самостійно реалізувати свої права та можливості.

Професійну діяльність в цьому напрямку соціальний педагог здійснює за допомогою опанування методами соціально-педагогічної діагностики.

На основі отриманих даних робиться висновок і визначається проблема, що дозволяє соціальному педагогу перейти до вибору відповідних технологій соціально-педагогічної роботи.

Завдання соціально-педагогічної діагностики в роботі соціального педагога навчально-виховного закладу полягають у вивченні:

- особистісних, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

- позитивного і негативного впливу мікросоціуму на дитину;

- виховного потенціалу мікросередовища дитини;

- дослідженні «проблемного поля» особистості.

Мета: обґрунтувати теоретичні основи соціально-педагогічної діагностики та дослідити застосування методів вивчення особистості важковиховуваних підлітків.

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Розкрити мету, види, принципи соціально-педагогічної діагностики.

2. Обґрунтувати наукові поняття: діагностика, соціальна діагностика, соціально-педагогічна діагностика, діагноз, прогнозування, методи соціально-педагогічної діагностики.

3.Дослідити застосування методів вивчення особистості важковиховуваних підлітків.

Об’єкт дослідження: соціально-педагогічна діагностика.

Предмет дослідження: методи соціально-педагогічної діагностики у роботі соціального педагога.

Використані методи дослідження:

- теоретичні: аналіз наукової, соціально-педагогічної, методичної літератури з обраної проблеми, порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація, узагальнення.

- емпіричні: педагогічне спостереження; усне опитування: бесіда, інтерв’ю; тестування, педагогічний експеримент, аналіз документів і продуктів діяльності, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 55 сторінки, основної частини – 45 сторінок. До основного тексту введено 3 таблиці, 2 схеми та 2 діаграми. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та методичних аспектів роботи запропоновано 5 додатків.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 101 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав