Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекреациялық аудандастыру мен аудан құрастырушы белгілері. Рекреациялық ауданның анықтамасы мен оның ерекшелік кескіні.

Читайте также:
 1. F) оның айналымының мерзімі біткенде номиналды құнын қайтару құқығы
 2. I. Тақырыбы: Мойын, кеуде, бел омыртқалардың құрылысының ерекшеліктері.
 3. PowerPoint ортасында тұсаукесер (презентация) құру, оның мүмкіндіктері.
 4. АҚШАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, МӘНІ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
 5. Ақпараттық технология. Оның ұғымы, мақсаты, принциптері, түрлері, мәселелері, қасиеттері.
 6. Аңқа бұлшық еттерінің құрылысы.Физ-қ қасиеттері және қызметтік ерекшеліктері.
 7. Абылдау және оның физиологиялық негізі
 8. Абылдаудың негізгі ерекшеліктері табиғатын сипаттаныз?
 9. Азіргі заманғы ғаламдық экологиялық және экономикалық проблемалар, олардың Қазақстандағы ерекшеліктері
 10. ала урбандалу жүйе ретінде. Урбожүйенің өзіндік ерекшеліктері, табиғи жүйеден айырмашылығы.

Рекреациялық аудандастыру – біртекті белгілер қағидалары бойынша, рекреациялық қолдану ерекшелігі бойынша территорияларды мүшелендіру. Рекреациялық аудандастырудың негізгі белгілері болып табылады: территорияның рекреациялық ерекшелігінің дәрежесі және рекреациялық функциялардың құрылымы (сауықтыру, емдік, туристік, экскурсиялық).

Ауданқұрастырушы белгілерді таңдау зерттеліп жатқан территория масштабына байланысты болады (аудан, республика, мемлекет). Бірақ та әр ауданқұрастырушы белгі туризмнің осы немесе сол региондағы дамуын көрсетеді. Мысалы, табиғи рекреациялық ресурстарды рекреациялық қызметті ұйымдастырыуның қолайлылығының деңгейіне байланысты. Қазіргі туризмнің әл – ауқатын және оның даму перспективасын бағалау үшін территорияның рекреациялық қолдануына кешенді анализ жасау қажет. Бұл анализ рекреациялық аудандастырудың негізі болып табылады. Осында жалпыгеографиялық аудандастырудың принциптері сақтау керек: объективті, көпаспектілі, иерархиялық және құрылымды.

Объективтілік ауданқұрастырушы белгілер нақты мінездемені көрсету қажет. Көпаспектілік (кешенді бағалау) туристік салаға енетін туризм түрлерінің әртүрлілігімен ерекшелінеді. Иерархиялылық нақты байланыста және бағыныштылықта болатын территорияларды зоналарға, ішкі зоналарға, аудан және ішкі аудандарға бөлуі. Құрылымдылық аудандастырудың мәселелерінің нақтылылығымен анықталады.

Дәстүрлі экономикалық анализге қарағанда (ондағы тек жалғыз ғана функция қарастырылады – туристерге қызмет көрстеу) рекреациялық аудандастуда рекреациялық қолдану мінездемесі біркелкі болып, осыдан ол кешенді белгілерімен ерекшеленуі қажет территория болып есептелінеді.

Рекреациялық аудандастыру территорияның функционалды аудандастырудың көптеген түрлері сияқты өзіне тән есеп арқылы жүргізілуі мүмкін. Оның мағынасы жұмыстың мақсатымен анықталады. Әр өзіне тәншілік белгілердің көптеген сандардың көмегімен мінезделуіне болады.

Рекреациялық аудандастыруда ауданқұрастырушы белгілер ретінде адынған болатын келесілер:

§ Игеру перспективасы;

§ Ауданның ашық болу деңгейі;

§ Территорияның рекреациялық игерілу деңгейі(дамыған, орташа дамыған және нашар дамыған);

§ Рекреациялық функциялардың құрылымы рекреациялық ресурстарды басымдырақ қолдануына тәуелді болу(емдік, туристік, спортты, т.б.)

31. Туристік аймақтың Туристік аймақ туралы негізгі түсініктер. Аймақтық туризм

Туристический регион представляет собой территориально-туристическую систему, которая объединяет несколько туристических районов, имеющие свои специфические особенности и объединены географическими, историческими, ресурсными факторами.

Туристический район - это группа туристических комплексов, объединенных общей территориальной структурой туристического хозяйства.

Ряд авторов определяют туристский район как территориальную совокупность экономически взаимосвязанных туристских предприятий, специализирующихся на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим образом удовлетворить их потребности, используя существующие природные и культурно-исторические комплексы территории и ее экономические условия4.

Туристские районы имеют следующие характерные черты.

Во-первых, туристский район - социальное по своему характеру и конечному продукту образование. Его продукция - рекреационные и туристские услуги, обеспечивающие расширенное воспроизводство физических и духовных сил населения, отдых, развлечения, а потребители подобного рода услуг - люди.

Во-вторых, для туристских районов характерен четырехъединый процесс общественного воспроизводства: производство, обмен, распределение и потребление. В туристских районах между производством и потреблением, как правило, нет временного разрыва. Это относится к главной продукции - рекреационным и туристским услугам, которые не могут накапливаться впрок.

Загрузка...

В-третьих, для размещения рекреационных и туристских районов, выполняющих функции длительного (ежегодного) отдыха, характерна ярко выраженная ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных туристско-рекреационных районов, туристские районы государственного и международного значения возникают на базе уникальных сочетаний туристско-рекреационных ресурсов, распространенных ограниченно.

В-четвертых, многим туристским районам свойственна сезонность функционирования, обусловленная как природной ритмикой, так и рядом аспектов организации общественной жизни.

 

32. Туристік аймақтың негізгі факторлары, қалыптасу шарттары және дамуы

Процесс рекреационного и туристского районообразования проходит четыре этапа. На первом этапе предполагается существование не освоенной, но стратегически важной территории с потенциальными рекреационными и туристскими ресурсами. Второй этап предполагает быстрый рост нового рекреационного или туристского района, сопровождающийся формированием установки в массовом сознании на уникальность туристских ресурсов данной территории. Третий этап характеризуется достижением туристским районом пика своего развития, за которым следует снижение рекреационной и туристской популярности. В рамках четвертого этапа происходит стабилизация и переориентация рекреационного и туристского района. Район становится полифункциональным, и рекреация начинает губить в нем рекреацию. Тем не менее рекреационная специализация района не теряется, она лишь трансформируется и становится либо дополняющей по отношению к другим, более важным отраслям, либо доминантной по отношению к ним.

На развитие туристских районов существенное влияние оказывают многие факторы, например: уровень экономического развития территории; транспортная доступность территории в пределах СКС; наличие достаточного количества трудовых ресурсов; существование системы расселения. Это реальные факторы конкретного процесса развития района. С другой стороны, их отсутствие не играет столь уж существенной роли и не снимает задачи освоения определенного района в качестве рекреационного или туристского.

 

 1. Туристік аудандар: иерархиясы және түрлері.

йствительно, существуют районы разного порядка; при этом район более высокого порядка (ранга) делится на определенное число районов более низкого порядка (ранга), которые нередко называют подрайонами. В этой иерархичности районирования - его внутреннее единство. При этом при «спуске» по иерархической лестнице уменьшается степень генерализации и возрастает детализация при характеристике особенностей района.

Что касается типа района, то он в концентрированной форме отра-жает его суть, всю систему его главных особенностей. Сказанное относится и к туристским районам.

В настоящее время сложилась определенная иерархия туристских районов (сверху вниз): туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский мезорайон, туристский микрорайон, туристский объект.

В современной географии развивается и концепция формирования туристско-рекреационных систем. Как отмечает Е. Ю. Колбовский, «собственно проектирование туристско-рекреационных систем в регионах базируется на выделении различных композиционных, функциональных и планировочных элементов. Среди таких элементов представляется целесообразным выделить композиционные типы:

РЕАЛЫ регионы сосредоточения туристско-рекреационных и санаторно-курортных ресурсов.

2. ЯДРА - функционально-экономические и градостроительные центры районов и зон.

3. ОСИ - ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие между собой ареалы и ядра в единый территориальный каркас.

4. ЛОКУСЫ - точечные элементы функционально-планировочной структуры, связанные с отдельными памятниками, турбазами, домами отдыха, поселениями и т. д.».

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав