Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ші курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары

Читайте также:
  1. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  2. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
  3. АНАТОМИЯ-2 ПӘНІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН
  4. Аралық аттестацияға арналған сұрақтар
  5. Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар
  6. Бекетіне арналған тапсырмалар
  7. Дәріс тезистерi және оларға дайындалуға арналған әдiстемелiк нұсқаулар
  8. Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар
  9. Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  10. Жалпы медицина» мамандығына арналған қорытынды тест сұрақтары

 

 

ші курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары

 

~ Философиялық білім:

| «адам-әлем» қатынасын ашатын дүниетаным+

| практикадан қол үзген білім

| ғылым және шығармашылық

| әлемді «шығармашылық бейнелену»

| тәжірибеге негізделген дүниетаным

~ Ауаны алғашқы бастама деп қарастырған:

| Анаксимен+

| Анаксагор

| Анаксимандр

| Гераклит

| Зенон

~ Әлемге деген жалпы көзқарас пен ондағы адамның орнын ... анықтайды.

| дүниетаным+

| таным

| теология

| аксиология

| сана

~Бір ғана бірыңғай бастамадан келіп шығатын философиялық ілім:

| монизм+

| плюрализм

| конвенционализм

| релятивизм

| дуализм

~ «Қызметтік адамдар» мектебінен шыққан Қытай философы:

| Конфуций+

| Лао-Цзы

| Чжун-Цзы

| Мэн-Цзы

| Сюнь-Цзы

~Орыс мәдениетінде батысшылдық ... бағыт ұстанады.

| еуропалық құндылықтарға+

| Ресейдің өзіндік даму жолына

| адамның құдайлығына

| әлемді танудағы интуитивизмге

| қауым мен православиеге

~ Гегель бойынша адамның танымы:

| субъективтік рухтың объективтік рухпен үйлесімі+

| эмпирикалық тәжірибе

| интеллектуалдық интуиция

| тұрақты детализация үрдісі

| идеяларды «еске салушылық»

~ Позитивизмнің негізін салушы:

| Конт+

| Юм

| Фихте

| Маркс

| Бергсон

~ Философиялық шығармасында «жоғарғы адамға» табынуды ұсынған:

| Ф.Ницще+

| А.Камю

| К.Маркс

| А.Шпенглер

| З.Фрейд

~ Құдайды табиғатпен теңестіру:

| пантеизм+

| ницшешілдік

| психоанализ

| персонализм.

| экзистенциализм

~Философия - бұл:

| даналыққа құштарлық+

| дінге қарсы пікірлер

| дедукциялық ойлау әдісі

| индукциялық ойлау әдісі

| құдай болмысын негіздеу тәсілі

~ Р.Декарт бойынша ...ғана шындық.

| анық және нақты қабылдайтын заттар+

| түсімізде көретін заттар

| біз жасай алатын заттар

| табиғаттың қасиеті мен сапасын бейнелеу

| идеялар әлемінің бейнесі

~ Экспериментальдық немесе теориялық тексерудегі теорияның жалғандығын ... нақтылайды.

| фальсфикация +

| гипотеза

| верификация

| концепция

| теория

~ Адамның қоршаған ортаға көзқарастарының, бағалар, нормалар мен қондырмаларының жиынтығын ... анықтайды.

| дүниетаным+

| дүниені қабылдау

| дүниені түсіну

| дүниеге қатынас

| дүниені түйсіну

~ «Өзіңді - өзің таны» пікірінің авторы:

| Сократ+

| Аристотель

| Парменид

| Фалес

| Гераклит

~ Патристика және схоластика ... философиясының басты кезеңдері.

| Орта ғасырлық+

| Қайта өрлеу

| Антикалық

| Жаңа дәуір

| Қазіргі дәуір

~ Гегель философиясының орталық түсінігі - «... идея»:

| абсолюттік+

| субъективтік

| табиғи

| ғарыштық

| адамдық

~ «Билік етуші» трактатының авторы:

| Н.Макиавели+

| П.Абеляр

| Т.Мор

| Б.Телезио

| Т.Камнанелло

~ Адамды «ойлаушы құрақ» ретінде сипаттаған философ:

| Б.Паскаль+

| Платон

| Д.Юм

| Д.Локк

| Б.Спиноза

~ Канттың таным теориясының негізгі сипаттамасы:

| критицизм+

| догматизм

| скептицизм

| романтизм

| релятивизм

~ Абай өз заманындағы қазақ қоғамын ... ретінде сипаттады.

| сыни, қайта жаңғыруды талап ететіндігі+

| дінмен қамтылған үдеріс

| нақтылы мақсат жолындағы кезең

| Ғарыш әлемінің тәртібі

| алтын ғасыр

~ Жалпы билік қағидасын жасаған орыс идеалист- философы:

| Соловьев+

| Булганов

| Шестов

| Бердяев

Загрузка...

| Флоренский

~ Білімнің пайдалылығы қызметін дәріптеуші:

| прагматизм+

| марксизм

| позитивизм

| персонализм

| неотомизм

~ ... ХХ - ғасыр философиясында зерттеудің орталығына ғылыми тілді талдауды қояды.

| неопозитивизм+

| психоанализ

| сциентизм

| экзистенциализм

| герменевтика

~ «Тірек уақыты» теориясының авторы:

| Ясперс+

| Г.Марсель

| М.Хайдеггер

| А.Камю

| Ж-П.Сартр

~Уақыт философиялық категория ретінде:

| материяның өмір сүру формасы+

| ақыл-ойда ғана өмір сүреді

| материалдық үдерістерден тәуелсіз таза ұзақтық

| құдай жаратқан болмысының жалпы жағдайы

| бәрі пайда болып және жоғалатын ағымдағы ұзақтық

~ Диалектика ... туралы ілім.

| табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы заңдары+

| дискуссия заңдары

| логикалық қайшылықтар

| табиғаттағы қозғалыс заңдары

| материалдық және идеалдық болмыстың дамуы

~ «Бұл ғарыш ешкім жасамаған, бірде өшіп, бірде жанып тұратын мәңгілік от» -деген Гераклит ойы ... болады.

| монистік+

| идеалистік

| дуалистік

| плюралистік

| метафизикалық

~ Қоғамдық болмыстың жалпы заңдары мен құндылықтары туралы ілім:

| әлеуметтік философия+

| философиялық антропология

| болмыс туралы ілім

| гносеология

| антрософия

~ Кант бойынша априорлық білім:

| тәжірибеге дейінгі +

| тәжірибелік

| сезімдік

| материалдық

| шынайы емес

~ «Тәрбиенің құдіреттілігін» адамгершіліктік қатынасты ... бекітті.

| Гельвеций+

| Вольтер

| Ланстри

| Руссо

| Гольбах

~ Кант бойынша тәжірибеге дейін және одан тәуелсіз түрде алынатын білім:

| априори+

| антиномия

| деструктивтік

| императивтік

| апостериори

~ «Кеңістік пен уақыт материядан тыс жеке, өзімен-өзі өмір сүреді» тұжырымы:

| субстанциалдық+

| метафизикалық

| объективтік

| субъективтік

| реляциялық

~ Ғылыми ақыл-ойға деген жағымсыз қатынасты ... қолдайды.

| постмодернизм+

| ницешылдық

| психоанализ

| персонализм

| экзистенциализм

~ «Ойлай алмайтын материя ойлаушы саналы нәрсені туындатуы мүмкін еместігін ойлап көріңіз » пікірін ... сипаттайды.

| идеализм+

| материализм

| догматизм

| плюрализм

| дуализм

~ Ұнді философиясының ортодоксалды бағытындағы мектебінің бірі

| вайшешика+

| джайнизм

| ахимса

| нирвана

| буддизм

~ Аналитикалық философия және герменевтика ... мәселелерін зерттейді.

| түсіністік+

| құрылымдық

| эпистемалар

| ақиқаттар

| сенімдер

~Философияның негізгі мәселесі:

| ойлаудың болмысқа деген қатынасы жайлы+

| ойлаудың негізгі заңдары туралы

| өмір мен өлім жөнінде

| мораль туралы

| болмыс туралы

~ Қайта өрлеу дәуірі философиясының ерекше белгісі:

| антропоцентризм+

| неоцентризм

| теоцентризм

| космоцентризм

| гелиоцентризм

~ Орта ғасыр философиясында әмбебап байланыстардың табиғатын түсінуде ... қалыптасты.

| реализм мен номинализм+

| монизм мен дуализм

| рационоализм мен иррацианализм

| догматизм мен скептецизм

| материализм мен идеализм

~ Жаңа заман философиясында эмпиризм ең шынайы деп ... білімді мойындайды.

| тәжірибелік+

| интуитивтік

| абстрактілі

| көркемдік

| діни

~ Көп дүниелік жөніндегі теорияның авторы:

| Д.Бруно+

| Н. Кузанский

| Г.Галилей

| Н.Коперник

| Т.Мор

~ Түйсікті бір ғана шынайы таным көзі деп мойындайтын ілім:

| сенсуализм+

| дедукция

| эмпиризм

| рационализм

| прагматизм

~ Философиялық антропология пәні:

| адам+

| қоғам

| мәдениет теориясы

| билік саясаты

| идеалдар, құндылықтар

~Қазақ ағартушысы, көрнекті педагог-жаңашылы және жазушы:

| Ы.Алтынсарин+

| А.Құнанбаев

| Ш.Уәлиханов

| Ш.Құдайбердіұлы

| М.Әуезов

~ Ноосфера идеясын орыс философы ... жасады.

| Вернадский+

| Федоров

| Чижевский

| Умов

| Циолковский

~ Философиялық герменевтиканы әмбебап ғылым ретінде жасаған:

| Гадамер+

| Шлейермахер

| Поппер

| Кун

| Дильтей

~ Кун ғылым динамикасында екі фазаны... бөліп көрсетеді.

| қалыпты ғылым мен ғылыми революцияны+

| абсолюттік және салыстырылмалық ғылымды

| ғылымды дамыту және жоққа шығару кезеңін

| теориялар мен гипотезаларды

| ғылымда тоқырау мен дамуды

~ Бейсаналылық аймағын зерттеген дәрігер, философ:

| Фрейд+

| Кант

| Сократ

| Платон

| Лейбниц

~ Философияда болмыс және бейболмыс ұғымын алғаш анықтауға тырысқан:

| Парменид+

| Сократ

| Пифагор

| Фалес

| Левкипп

~ Пікір – бұл ... нақтылаушы ойдың формасы.

| бір нәрсені+

| сезімдерді көрсететіп

| бір нәрсенің мазмұнын

| сезімдік бейнелеу

| адам пікірін

~ Рухани бастаманы әлемнің негізі деп қабылдайтын философиялық бағыт:

| идеализм+

| дуализм

| материализм

| эмпиризм

| агностицизм

~ «Ізгілікті ердің адамгершілігі желге, төмен тұрған адамның адамгершілігі шөпке ұқсайды. Шөп жел қайдан соқса, солай қисаяды»-деген сөз ... философиялық мектепке тән.

| конфушылдық+

| атаулар

| инь-янь

| даосизм

| легизм

~ Л.Фейербахтың негізгі ілімі:

| антропологиялық материализм+

| объективті идеализм

| субъективті идеализм

| рационализм

| прагматизм

~ Диалектиканың категориялары:

| мән мен құбылыс+

| шеңберлік айналым

| атомарлық, валенттілік

| кеңістік

| эклектика

~ И.Канттың «Адамзат сенің бейнеңде, басқа қандай нәрсенің бейнесінде мақсат ретінде қарастырылатындай қимыл жаса » деген ережесі ... императив.

| категориалдық+

| экономикалық

| заңдық

| еркін

| саяси

~ «Ғылым қоғамның тікелей өндіргіш күші болып табылады» - деп айтқан:

| Маркс+

| Фрейд

| Къеркегор

| Рассел

| Витгенштейн

~ Дін-қоғамдық сананың формасы ретінде …білдіреді.

| абсолюттік сенуді бейнелейтін көзқарастар жүйесін+

| ізгіліктік насихаттардың жүйесін

| ғылыми ізденістер мен болжауларды

| құндылықтық бағыттар жиынтығын

| жеке таңдау еркіндігін

~ «Біз алдымызға жалғыз мағынаны табу міндетін, тіпті мәтіндердің мүмкін боларлық мағыналарының бірін де қоя алмаймыз. Біздің мақсатымыз –мәтіндердің көптігін пайымдау, елестету, бастан өткеру» - деп айтқан:

| Р.Барт +

| Ж.Деррида

| М.Фуко

| Ж.Делез

| Г.Гадамер

~ Философияның методологиялық функциясының ең мәнді белгісі:

| теориялық ойлаудың жалпы, әмбебап формаларын зерттеу+

| танымның нақтылы – ғылыми тәсілдерін жіктеу

| танымның бірыңғай формаларын зерттеу

| ғылыми-теориялық білімдердің жетістіктерін толықтыру

| танымның жалпы ғылыми тәсілдерін жүйелеу

~ .... санскрит тілінен аударғанда «бастапқы зерттеуді» білдіреді .

| Миманса+

| Вайшешика

| Веданта

| Санкхья

| Ньяя

~ Өзінің «Философиялық зерттеулер» шығармасында Витгенштейн философияны ... ретінде түсінеді.

| тілдік сөйлемдердің нақтылануы+

| дүниетаным пішіндері

| құдай болмысын негіздеу

| адам туралы ілім

| метафизикалық бастама

~ Жоғарғы күшке деген сенімнің негіздеуін, әлемнің игерілуін сипаттайтын:

| дін+

| мифология

| ғылым

| материализм

| экзистенциализм

~ Адамзаттың рухани мәдениетінің ең ежелгі формасы:

| мифология+

| атеизм

| философия

| ғылым

| дін

~ «Мемлекет – үлкен отбасы, ал отбасы – кіші мемлекет » пікірінің авторы:

| Конфуций+

| Сю-цзю

| Патанджали

| Будда

| Лао-Цзы

~Августин Блаженныйдің дүниеге көзқарасы:

| теоцентристік+

| пантеистік

| материалистік

| мифологиялық

| ғылыми

~ Рационализм қағидасына негізделетін ортағасырлық араб-мұсылман философиясының бағыты:

| шығыс перипатетизмі+

| ортодоксальды ислам

| калам

| суфизм

| аверроизм

~Джордоно Бруно пантеизмі:

| натуралистік+

| политеистік

| атеистік

| релятивистік

| монотеистік

~Эмпиризм әдісінің негізін салушы:

| Бэкон+

| Декарт

| Спиноза

| Локк

| Гоббс

~ И.Кантты сыни кезеңге дейінгі қызметінде оны ... мәселелер толғандырады.

| ғылыми+

| метафизикалық

| этикалық

| антропологиялық

| әлеуметтік

~ Ж.Баласағұн …шығармасы үшін «бас кемеңгер», «сарай министрі» атағын алды.

| «Құтты білік»+

| «Диуани лұғат ат-түрк»

| «Капитал»

| «Мемлекет және революция»

| «Тарихтың жетістіктері»

~ Позитивизмнің негізгі проблемасы ... зерттеу.

| ғылыми танымның тілін+

| сана мәселесін

| құбылыстар мәнін

| жеке адам мәселелері

| қоғам мен табиғат

~ «Ғылыми революция» тұжырымының және «парадигма», «ғылыми қауымдастық», «қалыпты ғылым» терминдерінің авторы:

| Кун+

| Поппер

| Фейерабенд

| Лиотар

| Лакатос

~ «Тірек уақыты» түсінігі – бұл ... тарих философиясының іргелі категориясы.

| Ясперстің+

| Фукуяманның

| Тойнбидің

| Ницшенің

| Поппердің

~ Философияның категориясы ретінде кеңістік:

| материалдық нысандардың өмір сүру формасы+

| материямен бірге құдай жаратқан денелер болмысының жалпы, ішкі жағдайлары

| құбылыстар әлемінің нақтылығын емес, біздің заттарды қабылдау тәсіліміз

| шексіз ұзақтылық

| дербес мән

~ Сандық және сапалық өзгерістердің диалектикасын бейнелейтін заң дамудың .... анықтайды.

| механизмін+

| қорытындысын

| жылдамдығын

| бағыттылығын

| себебін

~ Гносеологияның басты категориясы:

| ақиқат+

| мәдениет

| сана

| болмыс

| адам

~ Эпикурейшілердің негізгі этикалық қағидасы:

| қанағат+

| қайсарлық

| бейқамдық

| аскетизм

| тұрақтылық

~ Н.Коперниктің ғылымға енгізген жаңа теориясы:

| гелиоцентристік+

| геоцентристік

| теоцентристік

| антропоцентристік

| космоцентристік

~ «Философия дегеніміз ақыл-ойда қол жеткізілген өз заманына сай дәуір» - деп нақтылаған:

| Гегель+

| Бэкон

| Спиноза

| Беркли

| Декарт

~Қоғамдық болмыс заңдары мен логикадағы маркстік түсіну негізінде... ұғымы жатыр.

| өндіру тәсілі+

| әлеуметтік еркіндік

| абсолюттік идея

| пролетариат

| коммунизм

~ А.Шопенгауердің ілімі … деп аталады.

| волюнтаризм+

| неотомизм

| психоанализ

| нигилизм

| пантеизм

~ «Орыс коммунизмінің қайнар көзі мен мағынасы» кітабының авторы:

| Бердяев+

| Плеханов

| Маркс

| Сталин

| Ленин

~ Адамның шығу тегінің еңбектік теориясы ... ғасырда кең тарады.

| ХІХ+

| ХҮІ

| ХҮІІ

| ХХ

| ХҮІІІ

~ Мақсат пен мақсат қоюшылық туралы ілім:

| телеология+

| астрология

| валеология

| биология

| мистика

~ Дж. Локтың «Түйсікте болмаған нәрсе ойда да болмайды» деген пікірі ... гносеологиялық ұстанымын білдіреді.

| сенсуализмнің+

| скептецизмнің

| априоризмнің

| релятивизмнің

| рационализмнің

~ Субъект өзіндік түйсікті ғана тани алады деген пікір ... тән.

| сенсуализмге+

| солипсизмге

| агностицизмге

| универсализмге

| идеализмге

~ Философия мен дүниетаным ... анықтамасында сәйкестенеді.

| философия – дүниетанымның бөлігі+

| дүниетанымның қалыптасуында арнайы ғылыми бөлімдер алады

| философия дүниетанымнан алда тұрады

| философия дегеніміз - дүниетаным

| дүниетаным-философияның бөлігі

~Ертедегі Қытай философиясында жарықты, таудың жарық жағын, өзен түсінігін ...ұғымы білдіреді

| ян+

| ли

| инь

| ци

| дэ

~ Антикалық философ, болмыстың атомдық түсінігінің авторы,:

| Демокрит+

| Сократ

| Платон

| Аристотель

| Эмпедокл

~ Теология – ... туралы ілім.

| құдай+

| логос

| болмыс

| ғарыш

| таным

~ Эмпиризм өте ақиқат деп ... білімді мойындайды.

| тәжірибелік+

| көркемдік

| абстрактілі

| интуитивтік

| діни

~ Қайта өрлеу дәуірінде гелиоцентризмді ... негіздеді.

| Н.Коперник+

| Н.Кузанский

| Г.Галилей

| Дж. Бруно

| Дж. Пико

~ Адам санасын «таза тақтаға» теңеген Жаңа дәуір философы:

| Локк+

| Бэкон

| Гоббс

| Беркли

| Юм

~ Неміс философы, субъективтік идеалист және агностик өкілі:

| И.Кант+

| Л.Фейербах

| И.Фихте

| Г.Гегель

| Ф.Шеллинг

~ А.Құнанбаевтың көзқарасының қалыптасуына ... дәуірі философтарының гуманистік дүниетанымы ықпал етті.

| Араб-мұсылмандық орта ғасырлық+

| Батыс еуропалық орта ғасыр

| Ежелгі Үнді

| Ежелгі Қытай

| Антикалық

~ «Ашық қоғам және оның жаулары» шығармасының авторы:

| К.Поппер+

| Г.Фреге

| Р.Карнап

| Д.Витгенштейн

| Б.Рассел

~ «Вена үйірмесі» қызметінде ... идеясы нақты көрініс алды.

| неопозитивизмнің+

| өмір философиясы

| персонализм

| экзистенциализм

| постмодернизм

~ Экзистенциализмге тән белгі:

| еркіндік пен жауапкершілік+

| кеңістік пен уақыт

| құдайлық бастама

| рациональды таным

| әлемді игеру

~Болмыстың философиялық түсінігі:

| объективтік реалдылылық+

| болуға тиісті нәрсе

| мәңгілік өзгеріс

| әлем мен ғарыш

| адамның ішкі әлемі

~ Тәжірибеге орын беретін және одан тәуелсіз білім:

| априори+

| гипотеза

| концепция

| апостериори

| антиномия

~ Философияның пәні:

| жалпы заңдар мен қағидалар+

| санадан тәуелсіз объективтік нақтылық

| адам мен оның әлемдегі орны

| қоғамдық-тарихи үдерістер

| табиғат пен оның заңдары

~ «Біз әлемдегі қатынастарды өзгерте алмаймыз. Біз бір ғана нәрсені жасаймыз – ізгі адамға лайықты жоғары қайраттылыққа жету» - деген пікір ... тән.

| стоицизмге+

| неопозитивизмге

| кинизмге

| скептицизмге

| эпикуризмге

~ Қытайдағы танымал үнділік философиялық мектеп:

| буддизм+

| ньяя

| чарвака

| джайнизм

| йога

~ И Канттың категориальдық императиві:

| моральдық заң+

| адамның субъективтік көзқарасы

| әлемді эстетикалық түрде қабылдау

| табиғат заңдары

| себеп-салдар байланысы

~ Адам мәнінің марксистік түсінігі:

| әлеуметтік-еңбектік+

| идеалдық-рухани

| ғарыштық-планетарлық

| биологизаторлық

| теологиялық

~ С. Къеркегор бойынша адамның басқа тірі жандардан айырмашылығы:

| торығу+

| интуиция

| ақыл-ой

| ерік

| түйсік

~ Орыс космизмінің өкілдері:

| Федоров, Циолковский, Вернадский+

| Хомяков, Самарин, Аксаков

| Белинский, Добролюбов, Огорев

| Тютчев,Фет, Некрасов

| Толстой, Достаевский, Гоголь

~Эмпирикалық таным ... әдісіне негізделеді.

| бақылау, суреттеу, эксперимент+

| математизация, формализация, аналогия

| индукция, дедукция, абстракциялау

| идеализация, үлгілеу, аксиматизация

| анализ, синтез, жалпылау

~Философия әлемді ... көмегімен түсіндіреді.

| рационалдық аргументация+

| мифологиялық бейнелер

| діннің догматтары

| интуиция және шығармашылық

| сенімнің дәлелдері

~Тұлға құрылымындағы мәнділікті анықтайтын қасиеттер:

| әлеуметтік

| биологиялық

| физикалық

| эмпирикалық

| сезімдік

~ Танымның жалғыз қайнар көзі түйсік деп мойындайтын ілім:

| сенсуализм+

| дедукция

| эипиризм

| рационализм

| прагматизм

~ Таным табиғаты мәселелері мен оның мүмкіндіктерін зерттейтін философиялық бөлім:

| таным теориясы+

| бейнелеу теориясы

| антропология

| құндылықтар теориясы

| онтология

~Философия сөзінің этимологиялық мәні:

| даналыққа құштарлық+

| әділеттікке құштарлық

| ғылымға құштарлық

| қайырымдық

| өмір

~ Майевтика әдісінің авторы:

| Сократ+

| Фалес

| Пифагор

| Платон

| Аристотель

~ Ежелгі Үндістандағы қасиетті білімдер тілі:

| санскрит+

| палилік

| дравидтік

| хинділік

| тамильдік

~ «Фәлсафа» термині ортағасырлық арабтілді ойда ... білдіреді.

| әлемді танудың рационалды тәсілін+

| мұсылмандық құқықты

| құдайды тануды мистикалық тәсілін

| мұсылмандық құдайшылықты

| сенім догматтарын

~ Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған бағыты:

| перипатетизм+

| гилозоизм

| материализм

| идеализм

| мистицизм

~ «Құдіретті комедия» философиялық поэмасының авторы:

| Данте+

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

| Августин

| Пико делла Мирандола

~Жаңа дәуір философиясы ... беделіне сүйенеді.

| ғылымның+

| шіркеудің

| қоғамның

| мемлекеттің

| адамның

~ Гегельдің абсолюттік идеясы өз дамуын ... бастайды.

| ойлаудан+

| табиғаттан

| қоғамнан

| ізгіліктен

| тарихтан

~Платон құрған философиялық мектеп атауы:

| академия+

| лицей

| гимназия

| агора

| диалектика

~Левкипп,Демокрит және Лукреций Кардың ортақ көзқарастары:

| диалектикалылық+

| атомизм

| діншілдік

| танымдық

| агностикалық

~ «Практика» термині грекшеден аударғанда ... дегенді білдіреді.

| іскерлік+

| қабылдағыш,

| әрекетсіз

| ашық

| жабық, имманентті

~Психоанализдің іргелі идеясы:

| бейсаналылық+

| түсіну

| болмыс

| абсурд

| билік

~Материя болмысының формасы:

| кеңістік пен уақыт+

| секіріс пен өлшем

| өзгеріс пен даму

| масса және уақыт

| сан мен сапа

~ Адам қабылдауы мен елестетуінің сақтаушысы:

| ес+

| түйсік

| ми

| елестету

| интуиция

~Дуализм философия ұстанымы ретінде ... білдіреді.

| екі субстанция – материалдық және руханилықты мойындауды+

| адамның қосалқы табиғатын

| ойлаудың тәжірибелік және теориялық деп бөлінуін

| жаратушы Құдайдың негіздеуін

| ақыл-ойға қарсы келмеуді

~Философияның дұрыс емес анықтамасы, бұл:

| жеке теория+

| дүниетану

| мәдениеттің квинтэссенциясы

| оймен қамтылған дәуір

| қоғам және табиғат дамуының заңдары

~ Адам санасының мәндік негізін ... ойлау құрайды.

| абстрактілі+

| көрнекі

| техникалық

| кибернетикалық

| интуитивтік

~Даолық данышпан ... дұрыс көреді.

| үндемеуді+

| сөйлеуді

| өлең оқуды

| өлең айтуды

| аңыз айтуды

~ «Мәңгілік әлемге» еңбегінің авторы:

| Кант+

| Дидро

| Руссо

| Гердер

| Вольтер

~ Түйсікті білімнің көзі ретінде ... мойындайды.

| сенсуализм+

| скептицизм

| эмпиризм

| рационализм

| агностицизм

~А.Шопенгауердің нақтылауынша ерік:

| адамның рухани қажеттіліктерімен қамтылған+

| болмыстың абсолюттік бастамасы

| адамның материалдық қажеттіліктерімен қамтылған

| бұл мистикалық сезім

| таным үдерісінде қалыптасады

~ Орыс космизмінің өкілі:

| Чижевский+

| Достаевский

| Чернышевский

| Чаадаев

| Бердяев

~ Гегель философиясында ... арасында қарама-қайшылық болды.

| диалектикалық әдіс пен идеалистік жүйенің+

| материалистік жүйе мен метафизикалық әдістің

| метафизикалық әдіс пен идеалистік жүйенің

| диалектикалық әдіс пен метафизикалық жүйенің

| материалистік жүйе мен диалектикалық әдістің

~ «Фальсификация қағидасын» ... ұсынды.

| К.Поппер+

| П.Витгенштейн

| Б.Рассель

| Т.Кун

| К.Лакатос

~Ежелгі үнді философиясының дерек көзі:

| ведалар+

| упанишадтар

| араньяктар

| авеста

| И-Цзын

~Материализмнің тұрпайы, стихиялық формасы ... кезеңде болды.

| антикалық+

| ортағасырлық

| Жаңа дәуір

| Ренессанс

| алғашқы қауымдық

~Құдай мен табиғатты сәйкестендіруші философиялық ілім:

| пантеизм+

| шовинизм

| реализм

| идеализм

| неотомизм

~Индуизмде брахман түсінігі ... білдіреді.

| абсолюттік нақтылықты+

| адам денесін

| жанның қайта туылуын

| аспанның кейпін

| адамның жанын

~ Неопозитивизмнің негізгі мәселесі - ... зерттеуде.

| ғылыми танымның тілін+

| сана проблемаларын

| құбылыстар мәнін

| жеке адам проблемаларын

| қоғам мен табиғатты

~«Айығу кітабы» философиялық шығармасының авторы:

| Ибн - Сина+

| Әл - Киндиг

| Ибн - Рушд

| Әл -Фараби

| Әл - Ғазали

~ К.Юнг бойынша жалпы адамзаттың бастапқы бейнесі -адам психикасында қордаланатын ... .

| архетиптер+

| жоғарғы - Мен

| либидо

| артефактылар

| интуиция

~ Аналитикалық немесе рационалистік атауың алған ғылыми әдіс идеясының авторы:

| Р.Декарт+

| Б.Лейбниц

| Ф.Бэкон

| Дж.Локк

| Б.Спиноза

~ Сананың абсрактылы және логикалық ойлауын қосатын аумағы ...

| танымдық+

| эмоционалдық

| эстетикалық

| этикалық

| мифологиялық

~ К.Маркстің философиялық шығармашылығының сипатты белгісі:

| социоцентризм+

| панлогизм

| деизм

| теизм

| пантеизм

~ А.Қунанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Уалиханов ... дәуірінің өкілдері.

| Ағартушылық+

| Қайта өрлеу

| Жаңа заман

| Ортағасыр

| Антикалық

~ Гносеологияның іргелі категориясы:

| таным+

| билік

| уақыт

| сана

| болмыс

~ Неопозитивизмнің бір түрі:

| лингвистикалық философия+

| өмір сүру философиясы

| тіршілік ету философиясы

| постмодернизм

| модернизм

~ Әлемді шынайы тануға күманмен қарайтын ілім:

| скептицизм+

| сенсуализм

| рационализм

| эмпиризм

| солипсизм

~ «Болмыс» түсінігіне қарама-қарсы категория:

| «бейболмыс»+

| «диалектика»

| «қалыптасу»

| «адам»

| «қоғам»

~Дедукция – бұл:

| жалпыдан жекеге қатысты таным жолы+

| сезімдіктің диалекикалық бірлігі

| жекеден жалпыға деген зерттеу жолы

| жалпыдан жекеге деген таным жолы

| сезімдік және рационалдылықтың бірлігі

~ Адамның әлемге қатынасы арқылы іске асырылатын философия функциясы:

| гуманистік+

| тәрбиелік

| антропологиялық

| әлеуметтік

| аксиологиялық

~ Алғашқы бастама – рухани субстанция болоып табылатын философиялық ойлау түрі:

| идеализм+

| дуализм

| агностицизм

| материализм

| ~ Адамды құтқарудың сегіздік жолын ... ұсынады.

| буддизм+

| джайнизм

| неокантшылдық

| даосизм

| экзестенциализм

~ Қытай космологиясында Дао ... ретінде көрінеді.

| әлемнің бастапқы себебі+

| ғарыштық ақыл-ой

| жалпылама ғарыш, абсолют

| аспан

| жер

~ «Креационизм» термині ... білдіреді:

| жаратылуды+

| шығармашылықты

| көрсетуді

| бейнелеуді

| субъектіні

~ Француз материализмінің гносеологиясындағы шешуші әдіс

| эксперименттік+

| іс-әрекеті

| бақылау

| теория

| пікір

~ «Өмір сүретіннің бәрі- билік пен құдыреттілікке деген ерік» деп нақтылаған:

| Ницше+

| Платон

| Ленин

| Кант

| Сократ

~ «Материализм және эмпириокритицизм» еңбегінің авторы:

| Ленин+

| Струве

| Маркс

| Хомяков

| Плеханов

~ Гегель философиясының басты қағидасы - .. теңдігі.

| болмыс пен ойлаудың+

| табиғат пен қоғамның

| адам мен Құдайдың

| материя мен сананың

| табиғат пен сананың

~ Ғылыми жорамал:

| гипотеза+

| теория

| фальсификация

| верификация

| тұжырымдама

~ «Философиялық хаттардың» авторы:

| Чаадаев+

| Аксаков

| Соловьев

| Ленин

| Маркс

~ «Сенемін, өйткені абсурдты» - …философиялық кредосы.

| Тертуллианның+

| Августинның

| Плотинның

| Аквинскийдің

| Аристотельдің

~ Вульгарлық материализм көзқарасы бойынша:

| «Бауырдан өт қалай бөлінсе, мидан ой солай бөлінеді»+

| «Таным дегеніміз идеалды заттардың құрылымдануы»

| «Сана дегеніміз нақтылықтың идеалды бейнесі»

| «Қоршаған әлем түйсіктердің кешендік жиынтығы»

| «Объективтік ойлау формалары дамуды анықтайды»

~ Әлем бастамасын сан ретінде қарастырған:

| Пифагор+

| Платон

| Сократ

| Демокрит

| Декарт

~Әл-Фараби ... қаласында туылған.

| Отырар+

| Бағдат

| Хорезм

| Бухара

| Дамаск

~ Коперниктің гелиоцентрлік ілімінің дұрыстығын нақтылаған

Ренесанс дәуірінің дарынды ғалымы:

| Галилей+

| Леонардо да Винчи

| Кузанский

| Кеплер

| Бруно

~Зерттеудің дедуктивтік әдісінің қағидаларын ... жасады.

| Р.Декарт+

| Дж.Локк

| Т.Гоббс

| Т.Кампанелла

| Ф.Бэкон

~ Л. Фейербахтың философиялық ілімі:

| антропологиялық материализм+

| диалектикалық материализм

| трансцендетальдық идеализм

| сыни философия

| жалпы бірлік философия

~ Позитивтік ғылымдар ... сүйенеді.

| бақылау фактілері мен экспериментке+

| априорлық білімдерге

| интуицияға

| ой қорытындысына

| дедуктивтік әдістерге

~ Буддизмді негіздеуші:

| Гаутама+

| Махавира

| Джина

| Патанджали

| Конфуций

~ Тексті түсіндіру ... басты мәселесі болып табылады.

| герменевтиканың+

| неопозитивизмнің

| позитивизмнің

| структурализмнің

| психоанализдің

~ ХХ ғ. адам болмысының абсолюттік бірегейлігін қарастырған философиялық ағым:

| экзистенциализм +

| неопозитивизм

| персонализм

| антропология

| постмодернизм

~ Сезімдік танымның негізгі пішіндері:

| түйсік, қабылдау, елестету+

| бақылау, анализ, синтез

| проблема, гипотеза, теория

| ұғым,пікір, ой қорытындысы

| индукция, дедукция, жалпылау

~ Қозғалыс философиялық мағынасында;

| болмыстың өмір сүру тәсілі+

| бақылау, анализ, синтез

| денелердің орын ауыстыруы

| тыныштық

| даму

~ Философиядағы салыстырмалы ақиқат:

| зат туралы толық емес білім+

| білімнің шындықтан алыстауы

| лайықсыз түсінбеушілік

| зат туралы толық білім

| білімнің заттың өзіне сәйкес келуі

~ Дербес сананы жоғары қоятын ерекше философиялық ағым:

| солипсизм+

| скептицизм

| материализм

| реализм

| прагматизм

~Рационалдықпен, жүйелілікпен және теориялық рәсімдеумен ерекшеленетін дүниетаным:

| философия+

| мифология

| таным

| дін

| болмыс

~ Пракрита и пуруша Ежелгі Үндінің ...классикалық ілімінде қарастырылады.

| санкхьяда+

| иогада

| мимансада

| ньяяда

| ведантада

~ «Категориялық императив» туралы этикалық ілімінің авторы:

| Кант+

| Фейербах

| Фихте

| Гегель

| Беркли

~А.Шопенгауэрдің негізгі философиялық идеясы:

| ерік+

| материя

| рух

| түйсіктер

| түпнегіз

~ «Сұлулық әлемді құтқарады» деп санаған:

| Ф.Достоевский+

| Л.Толстой

| Н.Чернышевский

| В.Белинский

| А.Герцен

~Теориялық және методолгиялық плюрализмдік ұстанымды ... қорғайды.

| Фейерабенд+

| Кун

| Полани

| Локатос

| Поппер

~ Ж.Деррида өзінің философиясында ... ұсынады.

| еуропалық мәдениетті реформациялауды+

| еуропалық философияның ренессансын

| қазақ мәдениетіне бет бұруды

| шығыс мәдениетіне бет бұруды

| еуропалық мәдениетті реформациялауды

~ «Философтар тек әлемді түрліше түсіндірді, мәселе оны өзгертуде» - деп санаған:

| Маркс+

| Дидро

| Ламетри

| Фейербах

| Гольбах

~Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресі заңы дамудың ... көрсетеді.

| қайнар көзін+

| бағытын

| сабақтастығын

| шығу тегін

| мақсатын

~ Гегель бойынша адам өмірінің мағынасы мен мақсаты:

| еркіндік+

| бақыт

| тыным

| данышпандық

| тәуелсіздік

~ Адамның танымдық қабілетін зерттейтін философиялық білім:

| гносеология+

| этика

| аксимология

| әлеуметтану

| онтология

~ «Платон менің досым бірақ ақиқат қымбат» - деп айтқан:

| Аристотель+

| Парменид

| Зенон

| Лепкипп

| Пратагор

~ Анаксагорда барлық заттарды негізі:

| эйдостар+

| монадалар

| құдай

| ауа

| атомдар

~Платон бойынша білім:

| жанның бұрын білген нәрсені еске түсіруі+

| ақиқатты және сенімлі іздеу

| туа біткен қабілеттер

| саналылық импульстер

| адам өміріндегі нақты оқиғалар

~ Жаман әдеттермен және кемшіліктермен күресте ізгілікті өмірге деген ұмтылысты ... анықтайды.

| аскетизм+

| мораль

| сенім

| дін

| қайырымдылық

~ХІІІ ғ-да «екіұдай ақиқат» ілімінің негізін жасаған араб философы:

| Ибн Рушд+

| Әл Фараби

| Әл Бируни

| Ибн Сина

| Әл Кинди

~Жаңа еуропалық рационализмді негіздеуші:

| Декарт+

| Лейбниц

| Юм

| Спиноза

| Локк

~ «Сенің әрекетіңнің басымдылығы жалпыға бірдей жоғары заң бола алуы үшін соған әрекеттен» - деген Канттың формуласы;

| категориальдық императив+

| рационалды максимализм

| ізгіліктік насихат

| экономикалық заң

| әлеуметтік-құқықтық талап

~Қайырымдылық негізінде білім жатыр-деп санаған ойшыл:

| А.Құнанбаев+

| Ы.Алтынсарин

| Ш.Уәлиханов

| Ш.Құдайбердиев

| Бұқар жырау

~ «Логикалық – философиялық трактат» шығармасының авторы:

| Л.Витгенштейн+

| Б.Рассел

| К.Поппер

| Р.Карнап

| Г.Фреге

~Неопозитивизм ... дәстүрін дамытуды жалғастырды.

| феноменализм мен эмпиризм+

| материализм мен идеализм

| механикалық материализм

| объективті идеализм

| экзистенциализм мен персонализ

~Қазіргі заман философиясындағы бейсаналылық рөлін түсіндіретін бағыт:

| психоанализ+

| махизм

| идеализм

| материализм

| позитивизм

~Прогресс дамуда ...ұйғарады.

| жаңа сапаның пайда болуын+

| өткен жағдайға қайта оралуың

| өзгерістердің болмауын

| құлдыраудың санын

| сапаның жоғалуын

~ Рационализм көзқарасы бойынша танымның қайнар көзі:

| ақыл-ой+

| интуиция

| бықылау

| түйсік

| тәжірибе

~ Материяны бірінші деп қарастыратын бағыт:

| материализм+

| прагматизм

| агностицизм

| идеализм

| дуализм

~ Философияның зерттеу пәні:

| табиғат, қоғам, адам+

| рух, құдай, материя

| әлем және ғарыш

| мифтер және жырлар

| физикалық нақтылық

~ «Ли» түсінігі ... білдіреді.

| салт-дәстүрді ұстануды+

| білім мен күшту

| сүйіспеншілікті және даналықты

| табиғи заңды ұстануды

| ерікті қолдануды

~ Қайта өрлеу дәуірінің гуманистерінің ортақ мәселесі:

| адам+

| құдай

| қоғам

| техника

| табиғат

~ Нысаның сандық және сапалық бірлігін білдіретін категория:

| өлшем+

| мән

| айырмашылық

| сәйкестік

| байланыс

~ «Өмірдің мәні- қайырылымдылық жасауда» деген пікірдің авторы:

| Н. Федоров+

| Л. Толстой

| В.С. Соловьев

| В.И. Ленин

| Н. Бердяев

~ Аналитикалық философия ... талдайды.

| ғылыми тілді+

| сенімді және білімді

| интуицияны

| сезімді

| ойды

~ Философияның іргелі жұп ұғымдары:

| материя мен сана+

| материя мен сана емес

| материя мен объективті нақтылық

| материя мен энергия

| логика және нақтылық

~ Сапа затта .... білдіреді.

| оның нақтылығын+

| даму өлшемдерін

| даму басымдылығын

| қасиеттерін

| мазмұнын

~ «Априори», «апостериори», «антиномия» және ... Кант философиясына тиесілі.

| «аналитика»+

| «аффект»

| «антропософия»

| «ассимиляция»

| «аллюзия»

~Киім, жићаз, ағаш, еңбек құралдары ... формасына жатады.

| заттар, күйлер, үдерістер+

| объектіленген руханилық

| бүтін табиғаттың

| әлеуметтік бүтіндік

| субъектіленген руханилық

~ Әлемдік дінді сипаттайтын белгі:

| монотеизм+

| политеизм

| дуализм

| сиқыр

| монизм

~Эпикурейшілердің негізгі этикалық қағидасы:

| қанағаттану+

| батырлық

| немқұрайлылық

| аскетизм

| қажырлылық

~Антикалық диалектиканың негізін салушы:

| Гераклит+

| Платон

| Фалес

| Эпикур

| Аристотель

~ Ежелгі грек философиясына тән:

| космоцентризм+

| антрополигизм

| материализм

| атомизм

| идеализм

~Буддизмде барлық адамның күш-жігерінің соңғы мақсаты ... жету болып табылады.

| нирванаға+

| танымға

| атманға

| әдемілікке

| сенімге

~ Августиннің басты философиялық еңбегі:

| «Құдайлар қаласы туралы»+

| «Адам жанының мәңгілігі туралы»

| «Теология сомасы туралы»

| «Адам ақылын зерттеу туралы ізденістер»

| «Табиғат туралы»

~ Суфизмге тән идеалдар:

| қайырымдылық, ар-ождан+

| пайдалылық, рационалдылық

| шынайылық және даналық

| құдайшылдық және рухтану

| материалдылық және тәжірібелік

~ Деизмде жаратушы Құдай:

| қоғам ісіне араласпайды+

| табиғат пен адамды жаратушы

| әлемді еш нәрседен жасаушы

| барлық нәрсенің бас-аяғы, абсолют

| адамды емес, табиғатты жасаушы

~Марксизм бойынша антропосоциогенездің негізгі факторы:

| еңбек+

| құқық

| инстинктер

| терінің түсі

| тік жүру

~ «Үш анық» философиялық трактатының авторы:

| Шәкәрім+

| Алтынсарин

| Абай

| Яссауи

| Шоқан

~«Жалпы бірлік» философиясын негізін салушы:

| В.Соловьев+

| А.Хомяков

| К.Циолковский

| Н.Бердяев

| Н.Данилевский

~ «Вена үйірмесі» негізінде неопозитивизмнің ... ағымы қалыптасты.

| логикалық позитивизм+

| тіл қисыны

| ғылымның әлестемесі

| структурализм

| экзистенциализм

~ХХ ғ. ғылыми танымның әдістері мәселесін ... өкілдері пайымдады. .

| неопозитивизм+

| экзистенциализм

| фрейдизм

| неотомизм

| ницшешілдік

~ХХ- ғ. философиялық экзистенциализм ұғымы ... ретінде түсініледі.

| адамның өмір сүруі+

| бос түсінік

| өсімдіктер өмірі

| техника әлемі

| жануарлар өмірі

~Жалпы білімнен жеке білімге өтуге негізделген әдіс:

| дедукция+

| индукция

| синтез

| анализ

| социометрия

~ Кант бойынша философия пәнін құрайтын төрт сұраққа қатысы жоқ мәселе:

| «Әлемнің бастамасы қайда?»+

| «Адам» дегеніміз не?

| «Мен не біле аламын?»

| «Мен неге үміттене аламын?»

| «Мен не істеуім керек?»

~ Аксиология – бұл ... туралы ілім.

| құндылықтар+

| жан

| таным

| Құдай

| болмыстың мәні

~ Даосизмді негіздеуші:

| Лао Цзы+

| Мэн -Цзы

| Мо -Цзы

| Сюнь- Цзы

| Конфуций

~Ренессанс дәуіріндегі философияға тән ерекшілік:

| пантеизм+

| материализм

| атеизм

| теоцентризм

| панлогизм

~ «Ақыл туралы» шығарманың авторы:

| Гельвеций+

| Руссо

| Вольтер

| Ламетри

| Гольбах

~ Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысуы заңы даму үдерісінің ... ашады.

| механизмін+

| қайтымдылығын

| қайнар көзін

| айналымдылығын

| бағыттылығын

~ Ежелгі грек ойшылы, танымал «апорий»-дің авторы:

| Зенон +

| Пифагор

| Сократ

| Фалес

| Парменид

~Ежелгі Үндістандағы қасиетті білімдер тілі:

| санскрит+

| дравидтік

| тамилдік

| хиндилік

| палилік

~ Ортағасырлық арабтілдес ойда «фәлсафа» термині ... білдіреді.

| әлемді танудың тәсілін+

| құдайды тануды мистикалық тәсілін

| мұсылмандық құдайшылықты

| мұсылмандық құқықты

| сенім догматтарын

~ Музыкалық белгілерді қағазда баяндап және де нотаны матеметикалық әдістің көмегімен жасаған:

| Әл-Фараби+

| Омар Хайям

| Ибн Рушд

| Ибн Сина

| Әл-Бируни

~ «Құдіретті комедия» философиялық поэмасының авторы:

| Д.Алигъери+

| П-Д.Мирандола

| А.Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ «Адам саяси жануар» афоризмінің авторы:

| Аристотель+

| Пико делла Мирандола

| Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ Неміс классикалық философиясының өкілі:

| Кант+

| Энгельс

| Конт

| Ницше

| Маркс

~ Абай өз заманындағы қазақ қоғамының жағдайын ... ретінде сипаттайды.

| нақтылы мақсат жолындағы кезең+

| дінмен қамтылған үдеріс

| Ғалам тәртібі

| артта қалған

| мақсатсыз

~ «Логикалық – философиялық трактат» шығармасының авторы:

| Витгенштейн+

| Г.Фреге

| Б.Рассел

| К.Поппер

| Р.Карнап

~ Ежелгі Қытай философиясының негізгі белгілері:

| тәжірибелігі мен консерватизмі+

| адам мен ғарыштың бірлігі

| Құдайға сенім

| табиғатқа сенім

| адамға сенім

~ «Оба» шығармасының авторы:

| А.Камю+

| Ж.П.Сартр

| К.Ясперс

| Г.Марсель

| М.Хайдеггер

~ Болмыс туралы философияның бөлімі:

| онтология+

| эпистемология

| деонтология

| гносеология

| аксиология

~ Жаңаның қашанда ескіні теріске шығарып, ондағы дұрыс нәрсені сақтап қалу заңы...деп аталады.

| терістеуді терістеу+

| сәйкестік және теңесу

| қарама-қарсылықтардың бірлігімен күресі

| үшіншісін жоққа шығару

| санның сапалық өзгерістерге ауысуы

~Философияның негізгі әдісі:

| диалектика+

| абстракция

| синтез

| бақылау

| тәрбиелеу

~Конфуций философиясында қайырымдылықтың орталық қағидасы:

| «алтын аралық» жолы+

| қажеттілікті қанағаттандыру

| өзіндік абырой

| құдайлық ақиқат

| қасіреттен құтылу

~«Мен ойлаймын, сондықтан өмір сүремін»-... философиялық қағидасы.

| Декарттың+

| Сократтың

| Аристотельдің

| Спинозаның

| Лейбництің

~ Кант бойынша білімдер формасы ... байланысты.

| сенсусқа+

| интуицияға

| тәжірибеге

| практикаға

| ақылға

~ «Таным – бұл жанның бір кездегі басынан өткен идеяларды еске түсіруі» анықтамасының авторы:

| Платон+

| Аристотель

| Конфуций

| Сократ

| Эпикур

~«Мемлекетті философтар басқаруы тиіс» - деген:

| Платон+

| Сократ

| Анаксагор

| Эпикур

| Аристотель

~ «Жалпы әрекет философиясы» еңбегінің авторы:

| В.Соловьев+

| Н.Федоров

| П.Флоренский

| П.Чаадаев

| А.Хамяков

~ Материя мен сананың қатынасы мәселесінде,сана алғашқы деп қарайтын философияның бағыты:

| идеализм+

| материализм

| догматизм

| дуализм

| плюрализм

~ Пифагоршыларда сан дегеніміз:

| болмыстың бастама+

| абстракция

| көпшелік

| әлемнің нақтылығы

| ақыл-ойдың жасағаны

~Қоғамдық-экономикалық формация теориясының авторы:

| К. Маркс+

| О.Конт

| О.Шпенглер

| А.Тойнби

| Н.Данилевский

~ «Философия» термині ... білдіреді.

| даналыққа құштарлықты+

| ой қорытындысын

| пікірлесуді

| құзретттік пікірді

| кәсіби пікірді

~ Ортағасыр дәуіріндегі философиялық бағыттар:

| реализм мен номинализм+

| иррационализм мен солипсизм

| позитивизм мен неопозитивизм

| экзистенциализм мен рационализм

| прагматизм мен дзэн-буддизм

~ «Схоластиканың әкесі» деп ортағасыр ойшылы ..... атайды.

| Ф.Аквинскиийді +

| Боэцийді

| Тертулианды

| А.Августин

| Пьер Абелярды

~Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған маңызды дәстүрі:

| перипатетизм+

| мистицизм

| идеализм

| материализм

| гилозоизм

~ Ренессанс деп ... құндылықтар мен идеалдарының қайта өрлеу үдерісін айтады.

| Антикалық+

| Ежелгі Мысырлық

| Мұсылмандық Шығыстық

| Ертедегі Қытайлық

| Византиялық

~ Ф.Бэкон ұсынған таным әдісі:

| индуктивтік+

| дедуктивтік

| аналогиялық

| метафизикалық

| схоластикалық

~ Ағартушылық идеясы рухындағы жазылған «Мәңгілік өмірге» еңбегі ... тиесілі.

| Кантқа+

| Вольтерге

| Дидроға

| Руссоға

| Гегельге

~ «Үш анық» еңбегінің авторы:

| Ш.Құдайбердиев+

| А.Байтұрсынов

| М.Дулатов

| М.Жұмабаев

| С.Сейфуллин

~ Славянофильдер ұсынған орыс идеясы:

| ұлттық дәстүрлердің сақталуы+

| өркениеттер қақтығысы

| жанның жаңаруы

| алтын аралық

| социализм және коммунизм


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НАРАДИ.| ПРИКЛАДНЫЕ НЕЧЁТКИЕ СИСТЕМЫ 1 страница

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.465 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав