Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 14. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  2. I. Учебные цели практики
  3. I. Цели и задачи практики
  4. I. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
  5. I. Цели и задачи учебной и производственной практики
  6. II. Материалы судебной (и иной юридической) практики.
  7. II. Методические указания по прохождению учебной практики
  8. II. Объекты и сроки прохождения практики
  9. II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
  10. II. Учебно-ознакомительный этап (2-11 день практики)

Дайте визначення наступним термінам:податкове адміністрування, об’єкти податкового адміністрування, суб’єкти податкового адміністрування, облік платників податків, первинний облік платників податків, вторинний облік платників податків, способи визначення суми податкових зобов’язань, самостійне узгодження, несамостійне узгодження, апеляційне узгодження, адміністративне оскарження, судове оскарження, розстрочення податкових зобов’язань, відстрочення податкових зобов’язань, податкове повідомлення, податкова вимога, податкова застава, податкова порука, стягнення податкового боргу.

Тести

1. До податкових злочинів відносять:

а) приховання валютного виторгу;

б) вибір вигідного місця реєстрації і здійснення господарської діяльності;

в) використання можливостей господарських договорів.

г) вірної відповіді немає.

 

2. До способів податкової оптимізації відносять:

а) завищення витрат на виробництво;

б) оформлення фіктивних документів на купівлю продукції;

в) вибір вигідного місця реєстрації і здійснення господарської діяльності;

г) вибір оптимальної податкової ставки.

 

3. Перекладання податків відбувається шляхом:

а) зменшення цін на розмір податку;

б) збільшення цін на розмір податку;

в) збільшення податкової ставки;

г) зниження податкової ставки.

 

4. До легальних способів відхилення від оподаткування відносять:

а) використання кредитних ліній комерційних банків;

б) приховання об'єктів оподаткування;

в) незаконне використання податкових пільг.

г) вірної відповіді немає.

 

5. Не переслідується законом:

а) приховання валютного виторгу;

б) завищення витрат на виробництво;

в) використання можливостей господарських договорів;

г) неподання податкових декларацій.

 

6. Ухилення від сплати податків – це:

а) процес, що здійснюється суб'єктом господарської діяльності за допомогою сукупності планових дій, об'єднаних у єдину систему, і передбачає вибір оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності з метою зменшення податкових платежів і збільшення прибутковості;

б) дії платників податків, спрямовані на несплату податків шляхом заниження доходу й оцінки майна чи їхнього повного приховання;

в) збільшення цін на розмір податку, у результаті чого реальним платником податків стає покупець товару;

г) вірної відповіді немає.

 

7. Завищення витрат на виробництво дозволяє незаконно
зменшити платежі з:

а) податку на прибуток;

б) податку на додану вартість;

в) акцизного збору;

г) митного мита.

 

8. Захист порушених податкових прав відбувається:

а) в Господарському суді;

б) в митниці;

в) на підприємстві;

г) в податковій міліції.

 

9. До директора підприємства за порушення податкового законодавства може бути застосовано:

а) фінансову санкцію;

б) адміністративний штраф;

в) пеню;

г) вірної відповіді немає.

 

10. Зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у по­рядку та у визначені законодавством строки – це:

а) податковий борг;

б) податкове зобов'язання;

в) податкова застава;

г) фінансова санкція.

 

11. Умисне нелегальне, незаконне зменшення платником податків своїх зобов'язань з податкових платежів в резуль­таті порушення податкового законодавства – це:

а) ухилення від оподаткування;

б) уникнення оподаткування;

в) податкова оптимізація;

г) податкова мінімізація.

 

12. Ненавмисне нелегальне, незаконне зменшення платни­ком податків своїх зобов'язань з податкових платежів в ре­зультаті порушення податкового законодавства - це:

а) ухилення від оподаткування;

б) уникнення оподаткування;

в) податкова оптимізація;

г) податкова мінімізація.

 

13. У чому полягають відмінності між законною і неза­конною мінімізацією податків?

а) у імовірності спричинення настання фінансової та кримінальної відповідальності;

б) у результатах, отриманих від мінімізації податків;

в) у впливі на ухвалення управлінських рішень;

г) у структурних підрозділах, які залучені до мінімізації податків.

 

14. Протиправне суспільне небезпечне діяння, що виникає за певних умов у фінансовому середовищі та носить характер злочину, об'єктом якого є відносини з приводу справляння по­даткових платежів, а також здійснення контролю за своєча­сністю і повнотою їх сплати – це:

а) податкові правопорушення;

б) податковий злочин;

в) адміністративне правопорушення;

г) усі відповіді вірні.

 

15. Оптимізоване на альтернативній основі підсумкове узагальнення податкових доходів та податкових витрат з метою отримання максимально можливого податкового прибутку та його ефективного використання – це:

а) податкове бюджетування;

б) податковий процес;

в) податковий бюджет підприємства;

г) податкове планування.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав