Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Pucунок 1.1 - Kлacuфiкaцiя грошових коштів

Читайте также:
  1. Державний кредит як метод мобілізації коштів державного бюджету.
  2. Документування господарських операцій з руху грошових коштів укасі.
  3. Економічна суть, завдання та значення обліку грошових коштів.
  4. Завдання 3. Складіть програму проведення аудиту грошових коштів
  5. Завдання по темі 2. Облік грошових коштів
  6. Класифікація грошових потоків корпорації, їх склад та особливості формування
  7. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів
  8. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету
  9. Нарощування та дисконтування грошових потоків

Кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремо за кожною валютою,

але водночас робиться їх перерахунок на національну валюту України за курсом, встановленим НБУ на дату операції або звітності. Необхідність такого перерахунку пов'язана з тим, що грошовий вимірювач у бухгалтерському обліку виступає як узагальнюючий методичний прийом. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається тільки в одній валюті, тобто у гривнях [18].

Касові операції — це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо.

Касові операції регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637. Відповідно до цього Положення для проведення виплат з каси може використовуватись як готівка, одержана з банку, так і виручка від реалізації продукції.

В таблиці 1.1 проведено огляд основних нормативних документів, що регулюють облік готівки в касі в Україні.

Таблиця 1.1

Нормативно законодавча база регулювання обліку готівки в касі в Україні

Назва документу Коли і ким затверджений Коротка характеристика
       
  Закон України"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "[1]   Верховною Радою України, від 16.07.1999 року N 996-XIV, із змінами і доповненнями. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [8]   Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, із змінами і доповненнями.   е Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України», визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.
  Податковий кодекс України[7]   ВР України від 02.12.2010р. № 2755-VI, із змінами і доповненнями. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, а також в інших сферах, у тому числі, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства..

Продовження таблиці 1.1

 

       
  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»[5]   МФ України від 07.02.2013 р. № 73, із змінами і доповненнями. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
  Закон України від 5.04.01 № 2346 «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»[2] ВР України від 05.04.2001 № 2346-III, із змінами і доповненнями. Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків (далі - платіжні системи) в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України, встановлює відповідальність суб'єктів переказу, а також визначає загальний порядок здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.
  МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 «Звіт про рух грошових коштів»[4] Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року Метою цього Стандарту є визначення вимог до надання інформації про минулі зміни грошових коштів суб'єкта господарювання та їх еквівалентів за допомогою звіту про рух грошових коштів, який розмежовує грошові потоки протягом періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
    Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій[3]   МФ України від 30 листопада 1999 р. N 291     Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

 

Продовження таблиці 1.1

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки[9] Президент України від 12.06.1995 № 436/95 Цей наказ встановлює вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами

 

Тема обліку грошових коштів є найважливішою для всіх, хто
займається бізнесом. Помилки в оформленні касових операцій коштують дуже дорого. Штрафи підприємств, що здійснюють готівкові розрахунки, за різноманітні порушення нормативних актів, які регулюють подібні розрахунки, нерідко перевищують за своїм обсягом платежі з податку на прибуток. Така ситуація неприпустима, і однією з причин її виникнення може бути відсутність у бухгалтерів достатньо повної інформації про порядок здійснення касових операцій.

Наведенні нормативні акти в таблиці допомагають підприємству правильно побудувати облік грошових коштів, що дає змогу забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за їх збереженням, і уникнути небажаних штрафів[26].

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 97 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав