Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Читайте также:
  1. B) ауылдық корпорациялар
  2. B) ауылдық корпорациялар
  3. VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
  4. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
  5. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
  6. В 1844 переехал с семьей в Россию, а через полгода вновь был принят на службу в Министерство иностранных дел.
  7. В новой ситуации важнейшим источником конкуренции между корпорациями, государствами становится борьба за овладение новыми знаниями.
  8. Высший пилотажМинистерство сельского хозяйства РФ
  9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района г. Санкт-Петербурга
  10. Должность или министерство Руководитель

 

 

Пән «Экология»

Мамандығы: 0639002- «Архитектура», 0640002-«Дизайн», 4342002 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Оқу формасы және тілі – күндізгі, қазақша.

Курс - 2. Семестр - 3

Топтар: КАрх-13-1*,2*; КСЭЗС-13-1*

Сағаттар саны: 1 кредит - 1/0/0

Тест параметірлері:

1. Жалпы сұрақтар саны: 120

 

 

Құрастырған: __________________ ассоц.проф. Ажиева Г.И.

КК ӘҰ қарастырылып, бекітілген,

Хаттама № ___ ____ _____________ 2014 ж..

Комиссия төрағасы ___________________ Г.А. Новикова

 

Алматы 2014

$$$1 Экология ғылымы зерттейтін

$$организмдердің қоршаған тіршілік ету ортасымен өзара қатынастары

$ластанудың қоршаған ортаға әсері

$ластанудың адам денсаулығына әсері

$адам әрекетшілдігінің қоршаған ортаға әсері

 

$$$2 Экология терминін ұсынған:

$$Э. Геккель

$Аристотель

$Ч. Дарвин

$В.И. Вернадский

 

$$$3 Адамның ақыл әрекетшілігі біздің планетада басты (белгілеуші) даму факторы болып келетін биосфера даму кезеңін былай деп атайды:

$$ноосфера

$техносфера

$антропосфера

$биосфера

 

$$$4 Популяция деген

$$белгілі бір кеңістікті мекендейтін және биотикалық қауымдастықтың бөлігі ретінде қызмет ететін бір түрдегі организмдер тобы

$белгілі бір кеңістікті мекендейтін және биотикалық қауымдастықтың бөлігі ретінде қызмет ететін әр түрдегі организмдер тобы

$биотикалық қауымдастықтың бөлігі ретінде қызмет ететін бір түрдегі особы тобы

$белгілі бір кеңістікті мекендейтін және биотикалық қауымдастықтың бөлігі ретінде қызмет ететін бір жанұядағы особытар жиынтығы

 

$$$5 Бірлесіп тұратын және бір-бірімен байланысты түрлер арқылы құрылған күрделі табиғи жүйе

$$биоценоз

$экожүйе

$биотоп

$биосфера

 

$$$6 Қоршаған орта күйін және экожүйелердегі биосферадағы өтіп жататын процестерді ұзақ түрдегі бақылау жүйесі

$$мониторинг

$моделдеу

$модификация

$менеджмент

 

$$$7 Организімнен шығырылмайтын зиянды заттар қалай аталады

$$ канцерогенді

$ улы

$ токсиканттар

$ зиянды

 

$$$8 Атмосфераның жоғарғы қабаттарындағы озон қабаты

$$ультрафиолеттік сәулелер шығудан қорғау экраны болып келеді

$жердің жылылық шығаруын тоқтатып тұрады

$өнеркәсіптік ластану салдарынан пайда болады

$ластанушылардың бұзылуына жағдай жасайды

 

$$$9 Экологиялық факторлар тұрлері

$$абиотикалық, биотикалық, антропогенді

$рельеф, ауа райы

$ландшафт және судың химиялық құрылымы

$судағы оттегінің және тұздардың көлемі

 

$$$10 Қазіргі және алғашқы ұрпақтардың талаптарын қанағаттандыру:

$$тұрақты даму

$динамикалық даму

$стратегиялық даму

$тепе-теңдік даму

 

$$$11 Тірі ағзаларға байланысты заттың тұзелуі

$$биогенді зат

$тірі зат

$биожанама зат

$химиялық зат

 

$$$12 Табиғи қазбалардың таусылмайтын түрі

$$су, космос, климаттық

$топырақ, су

$өндіріс, ғылым

$өсімдіктер

 

$$$13 Лондон смогтың басты компоненті

$$күкірт қышқыл газы

$күкірт сутегі қосылысы

$өндірістік шаң

$көміртек

 

$$$14 Озон қабатын бұзатын заттар

$$фреон немесе хлорфторкөмірсулар

$күкірт сутегі қосылысы

$аммиак

$гептил

 

$$$15 Заттар айналымына жердегі қандай заттар кіреді

$$ азот, фосфор, көміртегі

$ темір, никель, мыс

$ цинк, оттегі

$ никель, темір, азот

 

$$$16 Озон қабатын бұзатын заттарға тиім салған Монреаль протокол қай жылы қабылданған?

Загрузка...

$$1987 ж.

$1991 ж.

$1975 ж.

$1965 ж.

 

$$$17 Тірі организмдер мекендеген жер қабаты

$$биосфера

$тропосфера

$биогеоценоз

$ноосфера

 

$$$18 Қауымдастық мекендейтін табиғи тіршілік кеңістіг

$$биотоп

$экожүйе

$биоценоз

$ареал

 

$$$19 Тірі организмдер қауымдастығы және олардың тіршілік ету ортасы, тірі және тірі емес табиғат элементтер арасындағы тұрақты әрекеттестік негізінде біртұтас бүтіндік құрастыратын...

$$экожүйе

$популяция

$биосфера

$биоценоз

 

$$$20 Абиотикалық факторлардың қайсысы мұхиттердегі ағзалардың таралуына кедергі жасайды?

$$жарық және оттегі

$минерал және азот

$минерал және оттегі

$жарық және азот

 

$$$21 Тұрақты даму концепциясы барлық елдер үшін қай жылы қабылданған?

$$1992 ж.

$1990 ж.

$1995 ж.

$1997 ж.

 

$$$22 Экологтар ауыл шаруашылығындағы пестицидтар (улы біріктемелер) қолдануына қарсы шығады, өйткені химикаттар:

$$агроценоздық шаруашылыққа зиянды мүшелерімен қатар пайдалыларын да өлтіреді

$қымбат тұрады

$топырақ құрылымын бұзады

$агроценоз өнімділігін төмендетеді

 

$$$23 Қышқыл жауындардың түсуі мынаған байланысты:

$$атмосфераға SO2 мен NO тасталуына

$күн радиациясы өзгеруіне

$атмосферадағы көмірқышқыл газ бар болғандығының жоғарлауына

$озон саны өсіуіне

 

$$$24 Жануарлар үшін ресурстар болып келетін:

$$су, органикалық заттар, оттегі

$органикалық заттар

$көмірқышқыл газы

$оттегі

 

$$$25 Тіршілік негізгі орталары:

$$су, топырақ, жер беті-ауа, тірі ағзалар

$су, соның ішінде мұхиттер мен өзендер

$атмосфера, гидросфера, литосфера

$су, жер

$тірі ағзалар

 

$$$26Адам ортасының ең қолайсыз көрсеткіштері:

$$жетілмей туған балалар санының көбеюі

$акселерация

$салмағы жоғары адамдар санының көбеюі

$аллергия аурулары

 

$$$27 Фертильность коэффициенті анықтамасы:

$$әйелдер репродукциялық кезендегі туылған балалар саны

$өлім және туылым арасындағы айырмашылық

$адамзат өсу көрсеткіші

$кәрі адамдар саңы көбеюі

 

$$$28 Атмосфераның өзін-өзі тазарту қабілеттігі мынадан пайда болады:

$$бәрі аталғандар

$заттар айналымы

$өзара зиянсыздалудың химикалық реакциялары

$зиянды заттардың шойып әкетілуі

 

$$$29 Таза ауаның химикалық құрамы қандай

$$O2-50%, CO2-10%, Ar-0,1%

$NO2-23%, CO2-53%, O2-5%

$O2-78%, N-21%, CO2-0,93%

$CO2-50%, O2-29%, CO2-21%,

 

$$$30 Продуценттер деген не?

$$фотосинтез құратын барлық жасыл өсімдіктер

$минералдық элементтер

$органикалық заттар

$тірі организдер

 

$$$31 Фотохимикалық смог деген не?

$$ащы-улы газдар мен жоғары шоғырланған аэрозольдар шөмілдігі

$кәсіпорынның апатты газдар тастауларынан пайда болатын смог

$жоғары ылғалдылықтан пайда болатын смог

$жаман ауа райында

 

$$$32 Урбанизация:

$$қоғамда қалалар ролі өсу процесі

$органикалық қалдықтардың ыдырау процесі

$атмосфера құрамын жақсартатын процесс

$озондық қабатты бұзатын процесс

 

$$$33 Әр түрлі факторладың өсімдіктер өсуіне және жетілуіне әсер ету заңын - "Төменгі шек заңын" ашқан:

$$Ю. Либих

$Э. Геккель

$А.Тенсли

$В.И. Вернадский

 

$$$34 Қалалардың акустикалық ластануына не жатады:

$$шу, вибрация

$электромагниттек толқындар

$иондалайтын шуақ шығару

$радиациялық шуақ шығару

$$$35 Экология жағынана қауіпті әрекетшілдік деген не?

$$қоршаған ортаға әсер туғыза алатын әрекетшілдіктің қай-қайсысы болсын

$адамдар әрекетшілдігі

$өндіріс әрекетшілдігі

$фабрикалар әрекетшілдігі

 

$$$36 Бөгет құрылысын мына фактор үлгісі ретінде қарастыруға болады:

$$антропогендік

$абиотикалық

$биотикалық

$мүлдем экологиялық емес

 

$$$37 Толеранттық – бұл организмдердің қабілеттілігі:

тіршілік жағдайларының өзгеруіне шыдауға

жаңа жағдайларға үйрену

жергілікті пішіндер қуру

қатаң анық шарттарға үйрену

 

$$$38 Организм сырттан алатын қуат пен және оның тіршілік әрекетшілдігінің процесстеріне және дене құруына таралу арасындағы қатынасты былай деп атайды:

$$энергетикалық бюджет

$энергетикалық құн

$энергетикалық ресурс

$жылылық балансы

 

$$$39 Қолданбалы экологияның зерттейтін мәселелерінің бірі:

$$табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері

$ағзаның қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері

$популяцияның қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері

$дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$40 Биоценоз құрамында белгілі бір жай орнын алып тұратын популяцияны былай деп атайды:

$$экологиялық қуыс

$тіршілік пішіні

$экотүр

$ареал

 

$$$41 Азоттың негізгі бөлігінің топыраққа түскендігі:

$$азотбекітуші бактериялар мен көк-жасыл балдырлардың әрекетшілдігінен

$құмалаң өсімдіктердің әрекетшілдігінен

$күн күркіреген кездердегі электрикалық разрядтар әрекетінен

$атмосфера азотының жаңбыр суына ерігендігінен

 

$$$42 Биосфераның табиғи ластануы мынадан болады:

$$орман өрттерінен

$экожүйедегі биомассаның бірталай санының өлуінен

$түрлердің бірінің саны көптен өсуінен

$өсімдіктерді пестицидтармен өндеуінен

 

$$$43 Тірі ағзалаларға қолайлы жағдай туғызатын аймақ?

$$оптимум аймағы

$пессимум аймағы

$туылым көбею аймағы

$өсу аймағы

 

$$$44 Жер бетінде температураның көтерілу себептері:

$$атмосферада көмірқышқыл газдын көбеюі

$атмосферада азот қосылысынын көбеюі

$атмосфералық оттегтін азаюі

$су буларының көбеюі

 

$$$45 Биосфераның тірі зат негізгі массасын құрастыратын:

$$ жануарлар

$ бактериалар

$ өсімдіктер

$ планктон

 

$$$46 Тарихи қалыптасқан әр түрлі организдер және абиотикалық ортаның жиынтығы, олар жер бетінде мекендейтін орындарымен бірге табиғи ландшафтфң және элементарлық биоаумақтық биосфера бірлігінің құрамы бөлігі болып келетіндійін былай деп атайды:

$$ иогеоценоз

$фитоценоз

$экожүйе

$биоценоз

 

$$$47 Мұнай өндіруінде суды жер асты құыстарына қую - қандай апатарға келтіреді?

$$ жер сілкініске

$ ылғандыруға

$ су апатына

$ карсталардын пайда болуына

 

$$$48 Консументалар - бұл

$$дайын тағаммен қоректенетін ағзалар

$анаэробты жағдайларда өмір сүретін ағзалар

$органикалық заттарды түзейтін ағзалар

$аэробты ағзалар

 

$$$49 Айтылып кеткен экожүйелердің арасындағы табиғи биоценоздар болып келетіндер:

$$орман, батпақ

$бақша

$шөп өрісі

$саябақ

 

$$$50 Биологиялық әртұрліктің жоғалу себептері:

$$аталғанның барлығы

$қоршаған ортаға адамның әсері

$қазбаларды пайдаланудың өсуі

$табиғи орталардың қысқаруы

 

$$$51 Адамдарда әр түрлі аурулар туғызатын табиғи ортаның тірі организмдермен ластануы былай деп аталады:

$$биологиялық

$акустикалық

$жылылық

$химикалық

 

$$$52 "Минамата" ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты?

$$сынап

$кадмий

$бензол

$фенол

 

$$$53 Канцерогендер деп мына пайда болғызатын заттарды атайды:

$$рак

$гепатит

$инфекция

$аллергия

 

$$$54 Атмосферада көмір қышқыл газ, кұйе және басқа қатты заттардың жиналуына байланысты булы эффектқандай өзгеріске әкеледі?

$$температура көтеруіліне және биосферада колайсыз өзгерістеріне

$температура көтеруіліне және планетада климаттың жақсаруына

$атмосфера мөлдірі азайып, суықтыққа әкеледі

$биосфера актты өзгерістеріне әкелмейді

 

$$$55 Аутэкология нені зерттейді?

$$ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын

$популяциялардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын

$бірлестіктердің қоршаған ортамен қарым-қатынасын

$бүтіндей алғандағы биосфераны.

 

$$$56 Мониторинг түсінігі және жер шары мониторинг идеясы нешінші жыл пайда болды?

$$1971

$1980

$1975

$1976

 

$$$57 Ауылшаруашылық зиянкестерімен күресу жөнінде улы химикаттар қолдану мынаған апарып соғады:

$$пайда әкелетін зиянкес популяциялар санын қысқартуға (тұқым тарататын жәндіктерді, құстарды, т.б.)

$осы зиянкестер популяциясының особьтарын мүлдем жоюға

$зиянкес популяциясының санын уақытша қысқартуға

$осы зиянкес популяциясының особьтарының улы химикаттарға тұрақтылығын ширатуға

 

$$$58 Жер бетінің табиғи жағдайын бағалайтын, халықаралық байланыс негізінде өтетін мониторинг атауы.

$$глобалды (биосфералық)

$локальды

$географиялық

$экологиялық

 

$$$59Экожұйе туралы ілім кіммен құрастырылған?

$$А. Тенсли

$В.Н.Сукачев

$Ю. Одум

$В.И. Вернадский

 

$$$60 Ноосфера туралы ілім кіммен құрастырылған?

$$В.И. Вернадский

$А. Тенсли

$В.Н.Сукачев

$Ю. Одум

 

$$$61 Табиғи шу фоны құрады:

$$20-30 дБ

$50-60 дБ

$80-90 дБ

$30-40 дБ

 

$$$62 Адам организмінің күю фазасының жоғарлауы туғызатын:

$$қан жасау қызметінің бұзылуы

$жаман сапалы

$асқазан-шектегі қанау

$миокард инфаркті

 

$$$63 Қазіргі қала экожүйесінің маңызды құрам бөлігі болып келетін:

$$жер екпенділер

$көріктенген тұрғын үйлер

$автожолдар

$қызмет көрсету және ойын-сауық өрістері

 

$$$64 Әр адамның экологиялық жағдайды жақсарту қызметі:

$$қоршаған ортаны қорғау заңдарын қабылдау және орындау

$шыны қалдықтарын қайтадан қолдану

$вегетариан тұрінде коректену

$салауатты өмір сұру

 

$$$65 Атмосфераның екі бірінші жерге қарай қабаттары:

$$тропосфера, стратосфера

$литосфера, ноосфера

$термосфера, экзосфера

$тропосфера, гидросфера

 

$$$66 Экожұйе компонентінде қажетті құбылыс қандай:

$$энергия ағыны

$зооценоз ауысуы

$фитоценоз

$сукцессия

 

$$$67 Биотикалық құрылым келесі категорияларға бөлінеді:

$$продуценттер, концументтер, редуценттер

$хемотрофтар, продуценттер, редуценттер

$хемотрофтар, автотрофтар

$автотрофтар, концументтер

 

$$$68 Жергілікті, ұлттық, глобалды табиғи жұйелердің өзгерістерін болжамдау:

$$экологиялық болжау

$эколоиялық мониторинг

$экологиялық бағалау

$экологиялық шектеу

 

$$$69 Биосфераның бөлінетіні:

$$атмосфера, гидросфера, литосфера

$термосфера, ноосфера

$атмосфера, экзосфера

$гидросфера, литосфера

 

$$$70 Тірі ағзалар қоғамы:

$$биоценоз

$агроценоз

$фитоценоз

$зооценоз

 

$$$71 Демэкология нені зерттейді?

$$популяция

$түр

$тип

$класс

 

$$$72 Стенобионталар - бұл:

$$ белгілі орта факторларына бейімделген ағзалар

$ өзгерісті ағзалар

$ белгілі терретория алып жатқан ағзалар

$ өсімдіктермен көректенетін ағзалар

 

$$$73 Биожанама заттар- бұл:

$$тірі ағзалардан пайда болған заттар

$тірі емес заттар

$тірі ағзалар

$микроорганизмдер

 

$$$74 Төмендегі аталған фактордың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады?

$$автомобильдердің газдары, смог

$вункандар

$шаңды дауылдар

$жер сілкіну

 

$$$75 Әлеуметтік экология қандай жүйені зерттейді?

$$адам – мекен ету ортасы

$ағза – қоршаған орта

$экожүйе

$қоғам – қоршаған орта

 

$$$76 Факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады?

$$конкуренция

$радиация

$температура

$тығыздық

 

$$$77 Факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады?

$$қысым, ауа температурасы

$паразиттік

$симбиоз

$конкуренция

 

$$$78 Өсімдектір бірлестігі қалай аталады?

$$фитоценоз

$зооценоз

$биоценоз

$экожүйе

 

$$$79 Шаруашылық мақсатында адаммен пайдаланатын экожүйе:

$$агроценоз

$фитоценоз

$зооценоз

$биоценоз

 

$$$80 Биоценоз құрамындағы, бір тұрге жататын популяция қалай аталады?

$$ экологиялық популяция

$ценотикалық популяция

$элементарлы популяция

$жергілікті популяция

 

$$$81 Жер бетінің әр жерінді табылатын ластану:

$$глобалды

$жергілікті

$локалды

$экологиялық

 

$$$82 Биосфера компоненттеріне адамның әсері:

$$антропогенді

$биотикалық

$абиотикалық

$климаттық

 

$$$83 Парник әсері атмосферада көмірқышқыл газынын және басқа қатты бөлімшектердің жинақталуына байланысты:

$$температура жоғарлауын туғызады да, биосферадағы жағымсыз өзгерістерге апарып соғады

$орташа температураның жоғарлауын түғызады да, планетадағы климат жақсартылуына жағдай жасайды

$атмосфера мөлдірлігінің азаюын туғазады, ал бұл ақырда суықтауға апарып соғады

$биосферадағы көрінетіндей өзгерістерге апарып соқпайды

 

$$$84 Экологиялық жұйе түсінігі нешінші жыл еңгізілген?

$$1935

$1938

$1987

$1999

$1940

 

$$$85 Қалдық суларды тазалау негізгі әдістер:

$$механикалық, биологиялық

$химиялық

$физикалық

$сүзу, коагуляция

 

$$$86 Қайталап қалпына келмейтін қазбалар:

$$қалпына келмейтін

$қалпына келетін

$су қазбалары

$жер қазбалары

$$$87 Халықаралық өкімет емес ұжымдар

$$МСОП, ВФОП, ММФ, МСНС

$ВОЗ

$ООН

$ВМО
$ЮНЕП

 

$$$88 Ортаның инфекция және паразитарлы ауру туғызатын ластануы қалай аталады:

$$ биологиялық

$ химиялық

$ физикалық

$ шаңмен ластану

 

$$$89 Ауаның ең кауыпты ластану тұрі қандай?

$$радиациялық

$биологиялық

$химиялық

$физикалық

 

$$$90 Қауыпты ластаушы тізбегіне кірген ұш металл

$$ мыс, кадмий, сынап

$ сынап, алюминий, цинк

$ кадмий, сынап, хром

$ свинец, сынап, ванадий

 

$$$91 Ксенобиотиктар:

$$айналымды бұзатын және жинақтануға беталысы бар заттар

$атмосфера құрамын жақсартатын заттар

$озон қабатын бұзатын заттар

$парник әсерін туғызатын заттар

 

$$$92 Дайын органикалық заттармен қоректенетін организдер мынаған жатады

$$гетеротрофтар

$хемотрофтар

$концументтер

$продуценттер

 

$$$93 Белгілі ағзалар топтардың коректенуіне байланысты экожұйеде энергия және заттардың өтуі:

$$трофикалық деңгей

$көрек тізбегі

$энтропия

$энергия ағыны

 

$$$94 Дайын органикалық заттармен көректенетін ағзалар

$$гетеротрофтар

$автотрофтар

$миксотрофтар

$редуценталар

 

$$$95 Өлі органикалық заттармен көректенетін ағзалар

$$сапрофагтар

$гетеротрофтар

$автотрофтар

$миксотрофтар

 

$$$96 Аталған заттардың қайсысы ағзада жиналып сыртқв шықпайды?

$$мыс

$алюминий

$хром

$никель

 

$$$97 Сукцессиялардың нәтижесі қандай?

$$бір бірлестіктің басқасымен алмасуы

$бірлестіктің күрделі ішкі құрылымын сақтау

$бірлестіктің қоршаған ортаға бейімделуі

$түрлердің қоршаған ортаға бейімделуі

 

$$$98 Ағзалардың биогеохимиялық тікелей әсеріне тұспеген тау жыныстары, минералдар:

$$жанама заттар

$биожанама заттар

$тірі заттар

$биогенді заттар

 

$$$99 Ортаға, жаңа өзіне сәйкес емес заттардың өтуі:

$$ластану

$газдау

$шаңдың өтуі

$аэрозолдер

 

$$$100 Ортаға өтетін шу, вибрация және басқа физикалық әсерлердің түрін атаңыз:

$$акустикалық ластану

$химиялық ластану

$радиациялық ластану

$табиғи ластану

 

$$$101 Урбанизация:

$$ қоғамда қалалар ролі өсу процесі

$ органикалық қалдықтардың ыдырау процесі

$ атмосфера құрамын жақсартатын процесс

$ озондық қабатты бұзатын процесс

 

$$$102 Архитектура-құрылыс объектілерден, бұзылған табиғи жұйелерден тұратын тұрақсыз табиғи-антропогенді жұйелер қалай аталады:

$$урбоэкожұйе

$агроэкожұйе

$экожұйе

$гидроэкожұйе

 

$$$103 Жер қыртысында жинауылына байланысты техногенді геопатогенез:

$$техногенді токсикантты энергия

$сейсмикалық энергия

$эндогенді процестердің энергиясы

$экзогенді энергия

 

$$$104 Психологиялық қолайсыздықты кала орталығына келтіретін жағдайлар:

$$эстетикалық ластану

$физикалық ластану

$табиғи ластану

$космос ластану

 

$$$105 Транспирация деген:

$$ судың өсімдіктермен биологиялық булануы

$мұхиттар бетіндегі судың булануы

$органикалық заттардың пайда болуы

$биогендік элементтер айналымы

 

$$$106 Криосфера деген:

$$мұздықтар, қарлар

$теңіздер

$мұхиттар

$атмосфера бөлімі

 

$$$107 Аталған ғалымдардың қайсысы толеранттылық заңын тұжырымдаған?

$$ В. Шелфорд

$Б. Коммонер

$В. Сукачев

$В. Вавилов

 

$$$108 Берілген қоректік тізбектердің қайсысы дұрыс құрылған?

$$шыбын→бақа→жылан→жыртқыш құс

$шыбын→жылан→бақа→жыртқыш құс

$шыбын→жылан→жыртқыш→құс→бақа

$бақа→жылан→шыбын→жыртқыш→құс

 

$$$109 Эвтрофтану дегеніміз – су қоймасының биологиялық өнімділігінің қандай заттардың жиналуы нәтижесінде артуы?

$$биогенді заттар

$косты заттар

$биокосты заттар

$минералдық заттар

 

$$$110 Детрит деген:

$$өсімдіктер мен жануарлардың өлі қалдықтары

$тау-кен жынысы

$түптегі балдыр

$шіріктік

 

$$$111 Топырақ жасайтың басты факторларға жататындар:

$$климат, уақыт, туғызған жыныс

$уақыт

$тірі организдер

$туғызған жыныс

 

$$$112 Симбиоз дегеніміз не?

$$әр түрлі түрге жататын даралардың өзара пайдалы бірігіп тіршілік етуі

$екі популяция бір-біріменг әрекеттеспейді және олардың біреуі екіншісіне әсер етпейді

$бірлестіктің бір түрінің популяциясы екіншісін пайдаланады

$дұрыс жауап жоқ.

 

$$$113 Әрбір келесі деңгейге энергияның қандай мөлшері өтеді?

$$10%

$1%

$20%

$30%

 

$$$114 Экологиялық сукцессияның соңғы тепе-теңдік күйі қалай аталады?

$$климакс

$бірінші ретті сукцессия

$екінші ретті сукцессия

$экологиялық тепе-теңдік

 

$$$115 Экологияның негізгі төрт заңды тұжырымдаған:

$$Б. Коммонер

$Ю. Либих

$Ю. Одум

$В. Вернадский

 

$$$116 Биомассаның ең үлкен тығыздығы қай ортаға тән?

$$сулы ортада

$жер-ауа ортасы

$топырақ ортасы

$дұрыс жауап жоқ

 

$$$117 Сапасыз ауыз су қандай аурудың жұғу себебiнде болуы мүмкiн:

$$холера

$грипп

$туберкулез

$гепатит

 

$$$118 Ең аз транспирациясы бақыланады:

$$шөл далада;

$қарағай ормандарда;

$аралас орманда;

$далада;

 

$$$119 Эрозияның қандай түрлері бар?

$$сулы және жел

$биотикалық және абиотикалық

$ауа және жел

$антропогенды және табиғи

 

$$$120 Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзалар

$$гетеротрофтар

$хемотрофтар

$консументтер

$продуценттер

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.137 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав