Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Електробезпека. 6.1. Цей Договір припиняється у випадках визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством (ст

Читайте также:
  1. Електробезпека
  2. Електробезпека
  3. Заняття 3.5 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

6.1. Цей Договір припиняється у випадках визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством (ст. 997 Цивільного кодексу України та ст. 28 Закону України "Про страхування").

6.2. Дія Договору припиняється за домовленістю Сторін, а також у разі:

6.2.1. закінчення строку цього Договору;

6.2.2. виконання Страховиком обов'язків перед Страхувальником у повному обсязі;

6.2.3. ліквідації Страхувальника;

6.2.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

6.2.5. ____________________________________________;

6.2.6. ____________________________________________.

6.3. Цей Договір страхування також може бути достроково припинений на вимогу Страхувальника або Страховика в порядку та на умовах, передбачених додатком N ___ до цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Страховик несе таку відповідальність за цим Договором: ______________________________________________________________.

7.3. Страхувальник несе таку відповідальність за цим Договором: ___________________________________________________________.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення Страхувальником першого страхового платежу.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства щодо страхування, Правилами страхування, ____________________, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТРАХОВИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Підписи   За СТРАХОВИКА Керівник ______________/_________/   м. п.   СТРАХУВАЛЬНИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ сторін За СТРАХУВАЛЬНИКА Керівник ___________/_________/   м. п.

 

 

Франшиза – це:

 

*частина збитку, що не підлягає відшкодуванню Страхувальнику

 

частина прибутку, що не підлягає відшкодуванню Страхувальнику

 

 

частина збитку, що підлягає відшкодуванню Страхувальнику

 

Електробезпека

Електробезпечність повинна забезпечуватися конструкцією електроустановок, технічними способами і засобами захисту, а також організаційними заходами.

Вимоги (правила і норми) електробезпечності до конструкції та будови електроустановок регламентуються стандартами ССБТ, а також стандартами і технічними умовами на вироби.

Технічні способи і засоби захисту, що забезпечують електробезпечність, установлюються з обліком номінальної напруги, роду і частоти струму електроустановки, способу електропостачання (від стаціонарної мережі від автономного джерела живлення електроенергією); виду виконання (стаціонарні, пересувні, переносні); умов зовнішнього середовища: особливо небезпечні приміщення, приміщення підвищеної небезпеки, приміщення без підвищеної небезпеки, на відкритому повітрі, Можливості зняття напруги зі струмоведучих частин, поблизу яких повинна виконуватися робота, виду робіт (монтаж, налагодження, іспит, експлуатація) і ряду інших вимог. Усі ці вимоги встановлюються нормативно-технічною документацією по охороні праці.

Для забезпечення електробезпечності застосовуються окремо чи в сполученні один з одним наступні технічні способи і засоби: захисне заземлення, занулення, мала напруга, захисне відключення, ізоляція струмоведучих частин, огороджувальні пристрої, попереджувальна сигналізація, блокування запобіжними пристосуваннями й ін. Способи і засоби захисту вказуються у нормативно-технічній документації на електроустановку. При цьому варто мати на увазі, що усі вимоги нормативно-технічної документації пропонуються для виконання технічному персоналу, що обслуговує електроустановки: електромонтерам, інженерам і технікам служб цехового і загальнозаводського електрогосподарств (відділів, чи бюро інших підрозділів енергетика,

механіка і т. п.). Участь робітників не електротехнічних спеціальностей (токарів, фрезерувальників, заточників, довбальників, зуборізчиків і ін.) у ремонтних, налагоджувальних, іспитових і інших роботах в електроустановках зовсім неприпустимо.

Робітник-верстатник, приступаючи до роботи, повинний переконатися в тім, що електрична частина верстата справна, безвідмовна в дії, обгороджена (ізольована), верстат надійно заземлений (на усій видимій частині заземлення немає ушкоджень і ослаблених місць у контактних з'єднаннях). При виявленні будь-якої несправності робітник зобов'язаний сповістити про це керівнику роботи (бригадиру, майстру й ін.).

Викликати для ремонту фахівця служби електрогосподарства і приступити до роботи тільки лише після усунення несправності.

Установка огороджень на відкриті частини електропривода, електророзподільних і інших електропристроїв на верстаті, а також заміна перегорілих ламп загального і місцевого освітлення є обов'язком електротехнічного персоналу. Ці роботи забороняється виконувати робітникам-верстатникам.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав