Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Напрямки підвищення ефективності функціонування пасажирського комплексу України.

Читайте также:
  1. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  2. А. Підвищення стійкості будівель і споруд.
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  7. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
  8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКОМ
  9. Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг
  10. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Ринкові умови потребують постійного пошуку сучасних оперативних методів управління пасажирськими перевезеннями для того, щоб зберегти стале положення і функціонування транспортних підприємств на ринку транспортних послуг, забезпечити зниження експлуатаційних витрат і збільшення прибутків. Стабілізація економічних процесів в нашій державі призводить до постійного збільшення розмірів пасажирських перевезень, що потребує перебудови в короткі терміни роботи всього пасажирського комплексу держави шляхом розв’язання великої кількості різноманітних задач з удосконалення технічної і технологічної складової процесу перевезень пасажирів.

 

Головна задача держави полягає в створенні сучасного, ефективно працюючого в ринкових умовах пасажирського транспорту, прибутковість якого буде зростати не лише від збільшення обсягів перевезень, а і завдяки раціональному використанню основних фондів і скорочення матеріальних і фінансових витрат на перевезення.

 

Ефективність функціонування пасажирського комплексу в перспективі залежить від точності визначення стратегії і тактичних шляхів реалізації реструктуризації та розвитку господарства, а також забезпечення раціональної організації роботи всіх підрозділів пасажирського транспорту.

 

При вирішенні задачі підвищення ефективності роботи пасажирського господарства держави необхідно спиратись на: державну політику з розбудови сучасної європейської держави; рішення і практичні дії державних і галузевих органів щодо політичної економічної інтеграції України до європейської і світової спільнот держав і їх транспортних систем; збереження і розвиток існуючих рівноправних економічних і культурних зв’язків з державами СНД; структурну перебудову галузі з урахуванням реальної динаміки і географії пасажиропотоків і практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду.

 

Транспортний комплекс є важливою складовою економіки держави, яка забезпечує життєдіяльність суспільства. Нормальне, злагоджене функціонування всього комплексу залежить від роботи великої кількості структурних підрозділів, в тому числі і з обслуговування пасажирів. Вирішення завдання підвищення ефективності роботи транспортної галузі в цілому суттєво залежить не тільки від якісного здійснення вантажних перевезень, а і від зниження собівартості пасажирських перевезень. Тому проблема забезпечення економічного управління пасажирськими перевезеннями в сучасних умовах вимагає розробки цілісної системи заходів для усунення недоліків в сфері організації соціально-значущих пасажирських перевезень. У зв’язку з цим якісне вирішення названої проблеми прямо залежить від впровадження в практику сучасної техніки і новітніх технологій. Пріоритетним напрямком в діяльності транспортної галузі є також забезпечення ефективного використання основних фондів і особливо транспортних засобів (вагонів, локомотивів, автобусів, літаків, суден).

 

Отже, важливим моментом в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту є визначення того, яким чином найбільш ефективно використовувати наявні ресурси кожного підприємства. В рамках діючої конкуренції у разі не вирішення цієї задачі транспортне підприємство на ринку втратить свою конкурентоспроможність, що призведе до його ліквідації. Для оцінки ефективності роботи, використання основних та обігових фондів, видів діяльності кожного транспортного підприємства необхідно використовувати спеціальну систему показників. В сучасних умовах ефективність функціонування будь-якого підприємства часто оцінюється з використанням показника рентабельності, а також визначається фінансовий результат діяльності підприємства (збиткове або прибуткове).

Жорстка конкуренція на ринку транспортних послуг в сучасних умовах спонукає транспортні підприємства до проведення систематичних і детальних аналізів своєї діяльності, на підставі яких буде обґрунтовано даватися економічна оцінка роботи підприємства в цілому, кожного його підрозділу і виду діяльності. Така деталізація надасть можливість своєчасно виявляти збої в роботі на кожному етапі процесу перевезень пасажирів, оцінювати їх наслідки, заздалегідь попереджати їх проявлення і швидко реалізувати ефективні заходи щодо їх усунення, якщо вони виникли.

Крім того, на підставі результатів таких аналізів має відпрацьовуватися підприємством тактика і стратегія його поведінки на транспортному ринку. Гнучка економічна політика підприємства у поєднанні із своєчасною реалізацією ефективних заходів щодо впровадження нової техніки і прогресивної технології забезпечать рентабельність роботи підприємства і підвищити ефективність функціонування пасажирського комплексу України, що призведе до ліквідації збитковості деяких видів пасажирських перевезень, особливо залізничних.

 

 

Серед причин збитковості залізничних пасажирських перевезень необхідно виділити наступні:

- недостатня відповідність розмірів руху пасажирських поїздів реальному попиту на деяких напрямках;

- невисока населеність окремих пасажирських поїздів;

-недостатки тарифної та державної політики в сфері пасажирських перевезень.

З метою подолання цих негативних явищ необхідно запровадити в практику управління залізничними пасажирськими перевезеннями системи проведення економічних аналізів і визначення рентабельності конкретних пасажирських поїздів, особливо в дальньому сполученні. Це дозволить зіставляти доходи та витрати кожного поїзда, виявляти шляхи зменшення збитковості пасажирських перевезень за рахунок більш ефективного використання пасажирського вагонного парку (збільшення кількості рейсів у відповідності до реального пасажиропотоку; впровадження взаємозамінності составів на різних маршрутах за рахунок використання уніфікованих схем; введення нових рентабельних поїздів; зменшення кількості нерентабельних поїздів та інше). Результати таких аналізів і розрахунків служитимуть базою для визначення доходів та калькуляції витрат не тільки конкретних пасажирських поїздів, а і пасажирських залізничних перевезень в цілому. Такі методичні підходи до визначення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті можуть бути корисними при вирішенні аналогічної задачі для інших видів транспорту.

Підвищення ефективності функціонування пасажирського комплексу України можливе за рахунок:

- подальшого впровадження всього комплексу державного регулювання в практику перевезень пасажирів (організація транспортного ринку, ліцензування діяльності, контроль транспортних тарифів, податкове регулювання, розробка і контроль виконання екологічних стандартів, норм безпеки і охорони праці);

- проведення реструктуризації системи управління пасажирським комплексом на підставі принципів ринкової економіки і орієнтації цієї системи на потреби пасажира;

- удосконалення правової бази пасажирського комплексу держави шляхом прийняття на рівні Верховної Ради України необхідних Законів, а також щорічне визначення індексації пасажирських тарифів і розмірів компенсацій транспортних витрат в державному бюджеті та інше;

- вилучення з експлуатації морально і фізично зношених транспортних засобів (рухомого складу) і заміна їх новими;

- забезпечення максимальної координації та інтеграції всіх елементів перевізного процесу кожного виду транспорту, а також взаємодії всіх видів транспорту між собою;

- впровадження комплексних автоматизованих систем управління пасажирськими перевезеннями;

- раціоналізації організації пасажирських перевезень з метою забезпечення високого рівня і якості обслуговування населення у поєднанні з ефективним використанням рухомого складу;

- раціоналізації графіків руху транспортних засобів;

- забезпечення на основі принципу компромісного рішення раціонального рівня обслуговування пасажирів, який визначається співставленням витрат, доходів і прибутку;

- впровадження економічно обґрунтованих тарифів, які з одного боку мають не бути збитковими, а з іншого – забезпечувати доступність громадського транспорту для всіх верств населення і не погіршувати добробут людей;

- формування і впровадження доцільної системи сервісного обслуговування пасажирів, яка передбачала би розширення і підвищення якості послуг, розвиток рекламної діяльності тощо;

- розробки і впровадження у роботу рухомого складу системи економічної діяльності транспортних підприємств, яка передбачає визначення техніко-економічних показників для кожного підрозділу, транспортного засобу, зіставлення витрат і доходів від здійснення пасажирських перевезень;

- з метою зменшення хронічної збитковості пасажирських перевезень і ліквідації існуючої на залізничному транспорті практики покриття збитків від пасажирських перевезень за рахунок прибутку від вантажних перевезень рішучого впровадження наступних заходів: підвищення маршрутної швидкості пасажирських поїздів; подальше впровадження руху денних поїздів; оптимізація композиції поїзду з більшим урахуванням реальних пасажиропотоків та їх структури; підвищення комфортності пасажирських поїздів; ліквідація збиткових маршрутів, скорочення терміну знаходження рухомого складу в пунктах обороту, збільшення населеності пасажирських поїздів, оптимізація підв’язки пасажирських составів за окремими маршрутами та інше.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав