Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология нені зерттейтін ғылым және атмосфера

Читайте также:
  1. A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым
  2. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
  3. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  4. C. палеоэкология
  5. D) Аутэкология, синэкология, демэкология.
  6. D) ертикальды және горизонтальды
  7. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  8. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  9. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
  10. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2010.-656с.

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА – М., 2011 -717с

3. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N [электронный ресурс] // Гарант

4. ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утв. Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н [электронный ресурс] // Гарант

5. ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н [электронный ресурс] // Гарант

6. Трудовой кодекс РФ от 30 дек. 2001г. [электронный ресурс] // Консультант Плюс

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ. – М.: Гросс Медиа, 2010. – 256с.

8. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов/под ред. Проф. Ю.А.Бабаева. – М.:Вузовский учебник, 2006.-525с.

9. Касьянова Г.Ю.. Бухгалтерский учет: просто о сложном. Самоучитель по формуле «три в одном»: учебник / Г.Ю. Касьянова – М.: АБАК-М, 2011. – 704 с.

10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА – М., 2011 -717с

11. Курбангалеева О.А. Особенности отражения в бухгалтерском учете расходов на загранкомандировку // О.А. Курбангалеева // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010, №4. [электронный ресурс] / Консультант плюс

12. Полякова Е.В. Расчеты с подотчетными лицами / Е.В. Полякова // Бухгалтер и закон. 2010. №4. [электронный ресурс] // Консультант Плюс

13. О бухгалтерском учете : федер. закон РФ от 21 нояб. 1996 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп. от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 дек. 2002 г., 10 янв., 28 мая, 30 июня 2003 г.) [электронный ресурс] // Гарант

 

Экология нені зерттейтін ғылым және атмосфера

Экология-тірі ағзалардың бір-бірімен және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биология ғылымының саласы. «Экология» (гр. oikos – үй, тұрақ, мекен; logos — ғылым) терминін ғылымға алғаш 1866 ж. неміс ғалымы Эрнест Геккель енгізді.

Экологиялық зерттеу обьектісіне биологиялық макрожүйелер (популяция, биоценоз, экожүйе) және олардың кеңістіктегі динамикалық өзгерістері жатады.

Экология ғылымының мақсаты – биосфера шегінде әлемдік жағдайларды бақылай отырып, ондағы тіршіліктің тұрақтылығын сақтау, адам–қоғам–биосфера арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіре отырып, табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды нооэкологиялық тұрғыдан негіздеу.

Экология ғылымының негізгі міндеті — популяция, биоценоз және экожүйені динамикалық зерттеу, экологиялық үрдістердің заңдылықтарын ашу, индустриализация және урбанизация жағдайындағы ғаламшар проблемаларын зерттеу.

Атмосфера[1] (гр. ατμός — «ауа» және гр. σφαῖρα — «шар») - жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе. Ол биосферадағы физико-химиялық және биологиялық процестердің жүріуінің шарты және метеорологиялық режимнің маңызды факторы. Атмосферадағы жекелеген құрамдастардың қатынасы оның радиатцияға, жылу және су режиміне, өздігінен тазартуға қабілетін анықтайды. Атмосфераның газдық құрамы, су буы және әр түрлі қоспалар жер бетіне күн радиациясының өту деңгейін және жер маңы кеңістігіндегі жылуды ұстап тұруды анықтайды. Егер атмосферада қоспалар болмаса, онда жер бетіндегі орташа жылдық температура +15º С емес, -18ºС болар еді. Атмосфераның орташа қалыңдығы - 150 км.

Атмосфераның төменгі шекарасы жер беті болып табылады. Оның төменгі қабаты азот, оттегі мен сирек кездесетін көміртегінен,аргоннан, сутегіден, гелийден тағы басқа газдардан тұрады. Бұған су буы да араласады. Атмосфера түсінің көк болып келуі газ молекулаларының жарық сәуле шашуына байланысты. Жоғарылаған сайын атмосфера бірте-бірте сирей береді, қысымы төмендеп, оның құрылысы да өзгереді.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав