Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СТРУКТУРА ВИКЛАДЕННЯ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ” У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ) БАКАЛАВРІВ

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура регионального центра социального преображения
  9. III. Структура управления
  10. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию

 

 

1.1 Характеристика негативних факторів проектованого об'єкта

 

Навести перелік всіх груп факторів, властивих даному виробничому підрозділу.

Навести перелік речовин та матеріалів, що застосовуються в проектованому виробництві (навести перелік та характеристику хімічних сполук, які входять до складу сировини, реактивів, напівпродуктів, та отриманих речовин, що застосовуються у виробництві). Вказати такі речовини, які здатні витікати, випаровуватися та забруднювати повітря робочої зони. Навести показники речовин: токсичність, характер дії на організм, гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, клас небезпеки [1, 2].

Навести розрахунок можливої концентрації найбільш токсичної речовини у повітрі робочої зони, яка утворюється при руйнуванні обладнання, щодо проектованого процесу або згідно варіанту індивідуального завдання (додаток А). Отриману величину порівняти з граничнодопустимою концентрацією та середньо–смертельною і зробити висновок щодо шкідливості та/або небезпечності умов праці проектованого об’єкта.

Наявність та характеристика біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів: макро- та мікроорганізмів, продуктів їх життєдіяльності, вплив їх на організм людини стосовно конкретних умов виробництва.

Наявність фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів: їх інтенсивність та можливі наслідки впливу на організм людини.

Навести перелік обладнання з рухомими та обертомими частинами, залізничного, авто– та електротранспорту, робочих місць на підвищенні та/або поблизу поглиблень (колодязів, траншей та ін.), які можуть викликати появу механічних травм.

Визначити необхідність застосування у виробничому процесі, тип та робочі параметри посудин, що працюють під надлишковим тиском, їх можливий вплив на обладнання та виробничий персонал у аварійних ситуаціях.

Вказати на застосування процесів нагріву (охолодження), апаратів, комунікацій, які будуть нагріті (охолоджені) до температур (…ºС), що може спричинити опіки (обмороження) або інші порушення стану здоров’я працюючих.

Навести перелік обладнання, яке є джерелом шуму та вібрації, використовує ультразвук, можливі наслідки їх впливу на організм людини, обладнання та будівельні конструкції.

Визначити види використовуваної електричної енергії (електрострум, електричні, магнітні поля) та параметри їх інтенсивності, види електрообладнання та умови приміщень (майданчиків), де воно розміщене; можливість та наслідки їх впливу на організм людини.

При наявності інших фізичних небезпечних та шкідливих факторів проектованого об’єкта (їх перелік наведено в додатку Б), вказати джерело фактора (тип обладнання, параметри процесу), його інтенсивність та характер можливих наслідків впливу на організм людини.

 

1.2 Оцінка пожежовибухонебезпеки проектованого об’єкта

 

Навести перелік застосовуваних у технологічному процесі речовин (матеріалів), зазначити агрегатний стан, основні показники пожежонебезпечності горючих речовин за формою, вказаною у таблиці В.1 (додаток В).

Розрахувати концентраційні межі вибухонебезпечності речовин та/або їх сумішей, що властиві технологічному процесу, або згідно варіанту індивідуального завдання (додаток Г).

Виокремити особливості технологічного процесу, що впливають на його пожежонебезпечність (наявність пальників, нагрівальних пристроїв, електрообладнання, накопичення зарядів статичної електрики).

Визначити масштаб можливих негативних наслідків порушення безпечного ходу виробничого процесу (для обслуговуючого персоналу, обладнання, споруд підприємства, навколишніх об’єктів, поселень, регіону).

 

1.3 Профілактичні заходи з охорони праці

 

Розглядаючи попередньо викладені особливості проектованого об’єкту, запропонувати перелік потрібних заходів щодо створення безпечних умов праці, виробничого персоналу та безпеки проектованого об’єкту.

 


ДОДАТОК А

 

Таблиця А.1 – Розрахунок можливої концентрації речовини

 

№ п/п Речовина Розміри приміщення, м
назва; густина, кг/м3 фор-мула ГДК, мг/м3 СL50, мг/м3 об’єм, л дов-жина шири-на висота
акрилонітрил С3Н3N 0,5 3,6
4,2
10,8
акролеїн С3Н4О 0,2 3,6
4,2
10,8
аміак NH3 3,6
4,2
10,8
бензол С6Н6 3,6
4,2
10,8
окис вуглецю 1,25 СО 3,6
4,2
10,8
сірководень 1,538 H2S 3,6
4,2
10,8
фосген COCl2 0,5 3,6
4,2
10,8
формальдегід СН2О 0,5 3,6
4,2
10,8
хлор Cl2 3,6
4,2
10,8

ДОДАТОК Б

 

ГОСТ 12.0.003–74. Система стандартов безопасности труда.

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. Классификация. Введен с 01.01 1976 г.

 

1 КЛАСИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ

 

1.1 Небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються за природою дії на наступні групи:

– фізичні;

– хімічні;

– біологічні;

– психофізіологічні.

1.1.1 Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються на наступні:

– рухомі машини і механізми; рухомі частини виробничого устаткування; вироби, що пересуваються, заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються; гірські породи, що обрушуються;

– підвищена запилена і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений рівень інфразвукових коливань;

– підвищений рівень ультразвуку;

– підвищений або знижений барометричний тиск в робочій зоні і його різка зміна;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухливість повітря;

– підвищена або знижена іонізація повітря;

– підвищений рівень іонізуючих випромінювань в робочій зоні;

– підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

– підвищений рівень статичної електрики;

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

– підвищена напруженість електричного поля;

– підвищена напруженість магнітного поля;

– відсутність або нестача природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– пряма і відбита блискість;

– підвищена пульсація світлового потоку;

– підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

– підвищений рівень інфрачервоної радіації;

– гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

– розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);

– невагомість.

1.1.2 Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються:

за характером дії на організм людини на:

– токсичні;

– подразливі;

– сенсибілізуючі;

– канцерогенні;

– мутагенні;

– такі, що впливають на репродуктивну функцію;

за шляхом проникнення в організм людини через:

– органи дихання;

– шлунково-кишковий тракт;

– шкірні покриви і слизисті оболонки.

1.1.3 Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають наступні біологічні об'єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, прості) і продукти їх життєдіяльності.

– мікроорганізми (рослини і тварини).

1.1.4 Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники за характером дії підрозділяються на наступні:

а) фізичні перевантаження;

б) нервово-психічні перевантаження.

1.1.4.1 Фізичні перевантаження підрозділяються на:

– статичні;

– динамічні.

1.1.4.2 Нервово-психічні перевантаження підрозділяються на:

– розумове перенапруження;

– перенапруження аналізаторів;

– монотонність праці;

– емоційні перевантаження.


ДОДАТОК В

 

Таблиця В.1 – Основні показники пожежонебезпечності горючих речовин

 

Речовина Температура, °С Концентраційні межі вибуху, % об.
спалаху самозаймання нижня верхня
(горючий газ)        
         
         
(легкозаймиста рідина)        
         
         
(горюча рідина)        
         
         
(тверда горюча речовина)        
         
         

 


ДОДАТОК В

 

Таблиця В.1 – Склад вибухонебезпечної суміші

 

№ п/п Склад вибухонебезпечної суміші, % об.
метан етан пропан бутан аміак сірко- водень сірко- вуглець ацетон етиловий спирт бензол діхлор-етан оцтова кислота водень оксид вуглецю
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Таблиця В.2 – Концентраційні межі вибуху речовин при початковій температурі 298 К

 

Речовина Формула Концентраційна межа вибуху, % об.
нижня верхня
Метан СН4 5,0 16,0
Етан С2Н6 3,0 15,0
Пропан С3Н8 2,3 9,5
Бутан С4Н10 1,8 9,1
Аміак NH3 15,0 28,0
Сірководень H2S 4,3 46,0
Сірковуглець CS2 1,0 50,0
Ацетон С3Н6О 2,2 13,0
Етиловий спирт С2Н6О 3,6 19,0
Бензол С6Н6 1,4 7,1
Діхлоретан С2Н4Cl2 6,2 16,0
Оцтова кислота С2Н4О2 3,3 22,0
Водень Н2 4,12
Окис вуглецю СО 12,5

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Вредные вещества в промышленности. [Текст] : справочник в 3-х томах / Под ред. Лазарева Н. В. – М. : Химия, 1991. – 271 с.

2. ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. [Текст] – Введ. с 1989–01–01. – М. : ИПК изд-во стандартов, 1989. – 126 с.

3. ГОСТ 12.0.003–74. Опасные и вредные производственные факторы. [Текст] – Введ. с 1976–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 2 с.

4. ДСТУ 3273–95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. [Текст] – Введ. з 1996–07–01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 14 с.

5. ГОСТ 12.2.003–91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. [Текст] – Введ. с 1992–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1992. – 9 с.

6. ГОСТ 12.3.002–75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. [Текст] – Введ. с 1976–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 7 с.

7. ДНАОП 0.03–1.07–73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання. [Текст] – Введ. з 1973–01–01. К. : ІМЦ, 1973. – 12 с.

8. ГОСТ 12.1.044–84. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. [Текст] – Введ. с 1985–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 134 с.

9. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения [Текст] : справ. изд., в 2 кн. – М.: Химия, 1990. – 914 с.

10. Бесчастнов, М. В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов. [Текст] : справ. изд. / М. В. Бесчастнов – М.: Химия, 1983. – 471 с.

11. Баратов, А. Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. [Текст] : справ. изд. / А. Н. Баратов [и др.] – М. : Химия, 1987. – 272 с.

12. Захаров, Л. Н. Техника безопасности в химической лаборатории. [Текст] : справ. изд. / Л. Н. Захаров – Л.: Химия, 1991. – 336 с.

13. Методичні вказівки (1932) до виконання практичних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів ІІ курсу технологічних спеціальностей заочної форми навчання. [Текст] : метод. вказівки / Укл. В.О. Герасименко, Г.Г. Рунова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ „УДХТУ”, 2010. – 34 с.


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав