Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура регионального центра социального преображения
  9. III. Структура управления
  10. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Факультет управления

 

Кафедра менеджмента

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»

на тему: «Основные этапы работы с резервом руководителей

(на примере Администрации г. Краснодара)»

 

Выполнил студент _ курса

Группы________________

Ф.И.О._________________

 

Проверил___должность__

Ф.И.О._________________

 

Краснодар 2013


Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» для направления подготовки 080200.62 - «Государственное и муниципальное управление».

Путилина Ирина Николаевна – к.э.н., профессор кафедры менеджмента

Ломакина Оксана Вячеславовна – к.э.н., доцент кафедры менеджмента

Сычанина Светлана Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры менеджмента

Чигирева Ольга Викторовна - ассистент кафедры менеджмента

 

Лицензия ИД № 02334 от 14.07.2000.

Подписано в печать ____________________________

Формат бумаги__________________________ бумага офсетная

Заказ № ________ тираж __________

 

 

Отпечатано в типографии Кубанского государственного аграрного

университета - 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

 

Визначення

Кваліфікаційна пробна робота присвячується описанню технологічного процесу приготування страв, товарознавчої характеристики сировини, підбір обладнання для приготування страв, санітарним правилам та охорони праці.

 

Тематика роботи

 

Тема кваліфікаційної пробної роботи може бути запропонована майстром або студентом. Звичайно це тема, пов'язана із технологією приготування страв, підбору інвентарю, організації роботи відділень цехів, у яких зацікавлене підприємство або організація - місце роботи майбутнього фахівця.

Тема кваліфікаційної пробної роботи може бути обрана до закінчення теоретичного навчання. Такий завчасний вибір теми дозволяє почати роботу над кваліфікаційною пробною роботою у процесі виконання курсових проектів і робіт з дисциплін випускаючої кафедри.

 

Структура

 

Кожна кваліфікаційна робота складається із графічної частини й розрахунково-пояснювальної записки.

4.1. кваліфікаційна пробна робота

Записка кваліфікаційної пробної роботи містить:

1.Вступ, що містить короткий опис технології приготування їжі, актуальність роботи, мета роботи й завдання, виконання яких необхідно для досягнення поставленої мети, об'єкт, предмет досліджень і основну гіпотезу досліджень ( 1-2 с.).

2.Технологічна частина, що містить огляд технології приготування страви, складання технологічних карт. ( 2-3 с.).

3.Товарознавча характеристика сировини, необхідної для приготування кулінарних виробів згідно меню (5-6 с.).

4.Обладнання, необхідне для приготування кулінарних страв згідно з меню, використання та правила експлуатації обладнання (2-3 с.).

5.Санітарні вимоги до розміщення складських приміщень, що містить короткий опис складів для зберігання харчів згідно з меню ( 2-3 с.).

6.Організація робочого місця, підбір інвентарю, посуду, устаткування для відділення цеху згідно з приготуванням страви ( 2-3 с.).

7.Розділ «Охорона праці», що містить правила техніки безпеки для робітників цехів, безпечної експлуатації розроблювальної технологічної лінії, умови комфортної роботи обслуговуючого персоналу.

8. Розділ «Висновок» містить короткий виклад основних висновків роботи (1-2 с.).

 

5. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ПРОБНОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка повинна бути представлена у твердому плетінні.

Титульний лист заповнюється студентом на підставі отриманого завдання. Він містить: назву організації, у якій виконується дана робота, тему проекту, П.І.Б. автора, керівника, завідувача кафедрою і терміни виконання роботи.

Приклад оформлення титульного листа приведений у додатку А.

Розрахунково-пояснювальна частина кваліфікаційної пробної роботи виконується в відповідності звимогами ЄСКД:

• текст пояснювальної записки за ДСТ 2.105-80 і ДСТ 2.106-80;

Текст записки розташовується з однієї сторони на аркушах формату А4. Текст може бути виконаний у комп'ютерному варіанті:

гарнітура Тіmes New Roman, розмір шрифту - 14пт, 1,5 інтервали.

Відстань від рамки до границь тексту рекомендується залишати: ліворуч - не менш 30 мм, праворуч - не менш 10 мм., зверху - 20 мм, знизу - 20 мм.

Кожен розділ тексту записки рекомендується починати з нового листа.

Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими, відповідати змістові.

Перенос слів у заголовках не допускається. Крапка наприкінці заголовка не ставиться.

Розділи (глави, частини) повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в межах усієї записки. Після номера ставиться крапка.

Нумерація змісту, введення і висновки не виконується.

Підрозділи (параграфи) нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинний складатися з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу також ставлять крапку, наприклад: "2.1." (перший параграф другого розділу). Можуть бути виділені ще більш дрібні підрозділи і пункти шляхом додавання третьої і т.д. цифри, наприклад: "2.1.3." (третій пункт першого параграфа другого розділу).

Нумерація сторінок записки повинна бути наскрізний: першою сторінкою є титульний лист, другий - завдання. Номера сторінок проставляють у правому нижньому куті. Перша і друга сторінки не нумеруються.

Всі ілюстрації (фотографії, схеми й ін.) у записці іменуються рисунками. Вони нумеруються послідовно в межах кожного розділу записки арабськими цифрами. Кожен рисунок супроводжується підписом (наприклад, Рис.3.1….). Пояснення до рисунків розміщується під назвою рисунка (по центру).

Таблиці нумеруються в межах кожного розділу записки арабськими цифрами.

Оформлення технологічних карт та схем представлені (додаток Б,В)

Порядок оформлення списку літератури.

Посилання на літературу в тексті дипломної записки проставляються в квадратних дужках [ ]. Нумерація – наскрізна по всьому тексту записки (додаток Б-4).

 


Додаток А
Зразок заповнення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА Технологій харчової промисловості


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав