Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Cтруктура податкових органів

Читайте также:
  1. Cтруктура вузовской лекции
  2. Cтруктура Федеральной таможенной службы
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНШИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  4. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  5. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  6. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  7. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконав­чої влади
  8. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконав­чої влади
  9. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 1. Органи державної податкової служби України – суб’єкти адміністративно-правових відносин

Семінарське заняття:

1. Державна податкова служба України – орган державної виконавчої влади як суб’єкт адміністративно-правових відносин.

2. Організаційно-правові основи адміністративної діяльності органів державної податкової служби.

3.Напрямки реформування податкової системи – об’єкт адміністративного впливу державних податкових органів.

Ключові слова: “державна податкова служба України”, “суб’єкт адміністративно-правових відносин”,”адміністративна діяльність органів ДПС України”, “організаційно-правові основи”, “реформування податкової системи”, “органи державної податкової служби України”, “адміністративна правосуб’єктність”, “адміністративна правоздатність”, “адміністративна дієздатність”, “адміністративна деліктоздатність”.

Література:[основна 1; 2; 3; 4; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 27; 37; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; додаткова 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 16; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29].

 

Готуючись до занять з даної теми, необхідно насамперед поновити в пам’яті положення теорії держави та права (джерела права, галузі права тощо), адміністративного права (тема “Суб’єкти адміністративно-правових відносин”, бо ця тема достатньо повно розкрита в будь-якому підручнику з адміністративного права та процесу, та інші), конституційного права (визначення понять, які зустрічаються у цій темі), самостійно опрацювати матеріали лекції. Вивчення і інших тем теж необхідно розпочинати з поновлення в пам’яті понять, які ми вивчали раніше, та з опрацьовування матеріалів лекції.

Під час опрацьовування законодавчої та нормативно-правової бази кожної з тем необхідно законспектувати їх найважливіші положення.

Адміністративне право встановлює, що органи державної виконавчої влади (і органи державної податкової служби України в тому числі) є суб’єктами адміністративно-правових відносин. Вони являють собою організаційно-оформлену систему, яка має визначені завдання та функції, структуру та обсяг повноважень, необхідних для здійснення державної управлінської діяльності.

Суб’єкти адміністративного права – це окремі фізичні та юридичні особи /громадяни або організації/, які у відповідності з адміністративно-правовими нормами наділені певним обсягом прав та обов’язків в сфері державної виконавчої влади.

Суб’єкти адміністративного права мають такі ознаки:

1. Володіння здатністю мати або реалізовувати /безпосередньо або через представника/ права та юридичні обов’язки в сфері державного управління, тобто володіти адміністративною правосуб’єктністю. /Потенційна здатність мати права і обов’язки у сфері державного управління /адміністративна правоздатність/, реалізовувати надані права і обов’язки в сфері державного управління /адміністративна дієздатність/, наявність суб’єктивних прав і обов’язків у сфері державного управління формує адміністративно-правовий статус суб’єкта, і є складовими адміністративної правосуб’єктності. Останнім часом вчені запропонували ще одну складову – адміністративну деліктоздатність, що означає здатність особи нести відповідальність.

2. Володіння потенційною можливістю реально брати участь в адміністративно-правових відносинах.

3. Зовнішня самостійність /відокремленість/ в реалізації своїх прав та обов’язків в сфері державного управління.

Державну податкову службу України створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року за № 74.

Президент України своїм Указом № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” перейменував ДПА у ДПС України, змінивши статус цього органу виконавчої влади зі спеціального на звичайний, не внісши при цьому зміни до чинного законодавства.

Правовий статус ДПС України визначено Положенням Про Державну податкову службу України, затвердженим Указом Президента України за № 584/2011 від 12.05.11 р., Регламентом Державної податкової служби України, затвердженим наказом ДПС України від 27.10.11 р. за № 95, Податковим кодексом України та Законом України ”Про ДПС в Україні” від 4 грудня 1990 року, який станом на сьогодні з 12.08.2012 року частково втратив чинність, крім частини 4 статті 17, абзаців 2 і 3 частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, (згідно із Законом України № 5083-УІ від 05.07.2012 р.), тобто 19.11.12 р.

Процес реформування структури органів державної податкової служби відбувався по мірі вдосконалення нормативної бази і змін, що проходили в ринкових відносинах.

Визначалось два основних напрямки реформування податкової системи:

перший – вдосконалення законодавчої бази шляхом усунення суперечностей у діючих правових нормах, прийняття нових законів та інших нормативних документів, внесення змін і доповнень до діючих законів;

другий – удосконалення механізму виконання податкового законодавства шляхом реформування державної виконавчої влади, яка здійснює функцію державного контролю за виконанням податкового законодавства. Здійснення податкової реформи в Україні намічалося щляхом прийняття пакету законодавчих актів, які б у комплексі вирішували проблему виконання даних заходів. З різних причин не вдалося здійснити реформування податкової системи України таким шляхом. Пакет законодавчих актів не був прийнятий законодавчими органами.

 

Самостійна робота:

Самостійна робота виконується у вигляді письмової роботи, в якій необхідно дати відповіді у конспекті на наступні запитання:

1. Статус, правові основи і напрямки діяльності податкових органів України.

2. Реформування органів державної податкової служби.

3. Опрацювати останні зміни до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року (з наступними змінами та доповненнями).

При опрацюванні нормативних документів потрібно законспектувати їх основні положення.

Згідно зі ст. 13 п. 4 Положення про Державну податкову службу України, затвержденого Указом Президента України від 12.05.11 р. за № 584/2011, ДПС України є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом ЄДРПОУ та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Згідно ст. 1 ч. 2 того ж Положення, встановлено, що Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Правовий статус ДПС України визначено Положенням Про Державну податкову службу України, затвердженим Указом Президента України за № 584/2011 від 12.05.11 р., Регламентом Державної податкової служби України, затвердженим наказом ДПС України від 27.10.11 р. за № 95, Податковим кодексом України та Законом України ”Про ДПС в Україні” від 4 грудня 1990 року, який станом на сьогодні з 12.08.2012 року частково втратив чинність, крім частини 4 статті 17, абзаців 2 і 3 частини другої статті 19, пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, (згідно із Законом України № 5083-УІ від 05.07.2012), тобто 19.11.12 р., Указом Президента України від 24.12.12 р. № 726/2012 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.

Відповідно до ст. 4 того ж Положення, ДПС України, відповідно до покладених на неї завдань:

1) виконує роботу, пов’язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків;

реєстрацією та веденням обліку платників податків, обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням;

формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб-платників, Єдиного банку даних про платників-юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи ДПС.

Виконання заходів по реформуванню правової бази системи оподаткування та державної податкової служби потребувало здійснення ряду важливих заходів, пов’язаних із забезпеченням даних заходів.

Для цього було вжито заходів по:

- удосконаленню системи обліку платників;

- удосконаленню системи стягнення податків;

- реформуванню системи контролю за виконанням податкового законодавства;

- створенню нових інформаційних технологій;

- модернізації системи надходжень до бюджету і звітності податкової служби;

- розробленню нової та вдосконаленню діючої системи взаємодії податкової служби з іншими органами виконавчої влади;

- удосконаленню форм та методів роботи з платниками податків;

- розробленню критеріїв оцінки ефективності роботи податкової служби, оплати праці та ряду інших питань.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат за однією із запропонованих тем:

1. Характеристика ознак органів державної податкової служби України як суб`єктів адміністративного права.

2. Елементи правового статусу органів ДПС України.

3. Особливості структурної побудови органів ДПС України.

4. Напрямки діяльності органів ДПС України та їх нормативно-правове забезпечення.

5. Причини та напрямки реформування органів ДПС України.

Реферат готується згідно з вимогами до нього, які містяться в цих Методичних вказівках.

Індивідуальне завдання:

складання графічних схем (зокрема, за положеннями останніх змін до ЗУ “Про ДПС в Україні”, відповідних положень статтей ПКУ, останніх змін до нього); тестових завдань по темі чи курсу; реферування наукових статтей даної тематики). При вивченні цієї теми необхідно опрацювати наукову літературу, в якій розкриваються питання, які передбачені темою, та перейти до реферування статтей і реферату визначеної тематики згідно в вимогами, що висуваються до них цими Методичними вказівками.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав