Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостійна робота студента

Читайте также:
  1. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  2. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
  3. III. Индивидуальное задание студента на практику
  4. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  5. V. Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам
  6. VІ. Самоконтроль подготовки студента к практическому занятию
  7. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  8. XV. Аналітична робота.
  9. Балльно-рейтинговая система оценки освоения дисциплины студентами
  10. В каждой контрольной работе должен быть заметен личный вклад студента. Не забывайте делать выводы в конце ответа на каждый вопрос, указывайте свое личное отношение к проблеме.
Вид та тема завдання Діяльність студентів
1. Підготовка до аудиторних занять: - проробка лекційного матеріалу; підготовка до лабораторних занять. За допомогою підручників, навчальних та методичних посібників, конспекту, лабораторного практикуму опрацювати лекційний матеріал та підготуватись до лабораторної роботи.
2. Проробка розділів, які не викладаються на лекціях: Тема 2. Зв`язок біології з іншими науками. Підрозділ біології на окремі науки. Проблеми сучасної біології. Основні принципи і закони організації живих систем (принцип цілісності організму, закон саморегулювання, принцип ієрархічності. Тема 10. Значення тварин у природі та житті людини. Тварини, занесені у Червону Книгу України. Тема 18. Бульбові бактерії. Застосування азотфіксуючих організмів у біотехнології. Тема 21. Форми філогенезу. Еволюція онтогенезу. Головні напрямки еволюції: біологічний прогрес і біологічний регрес. Співвідношення мікро- та макроеволюції. Тема 22. Екологічна ніша. Життєві форми екосистеми. Екологія популяцій. Екологія людини. Поняття про екологічні катастрофи. Тема 23. Ефективність селекції. Особливості селекції мікроорганізмів: генна та клітинна інженерія. Застосування селекції у біотехнології. За допомогою наукової та навчально-методичної літератури самостійно опрацювати теми та окремі питання, які не викладались на лекціях, скласти конспект.
Підготовка та складання підсумкового контролю знань (МКР, іспит) За допомогою підручників, навчальних та методичних посібників, конспекту, лабораторного практикуму вивчити та узагальнити теми лекційного та лабораторного курсів, в тому числі теми, які не викладались на лекціях, підготуватись до контрольного заходу.

 


Для кращого засвоєння тем курсу та підготовки до контрольних заходів рекомендується проведення самостійного тестування за темами курсу «Основи загальної біології».

Тести для самоконтролю

І. Методи біологічних досліджень.

1. На якому рівні організації вивчають спеціалізацію клітин у процесі розвитку?

А молекулярному Б клітинному В організмовому Г популяційно-видовому

2. На якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи?

А організмовому Б популяційно-видовому В біогеоценотичному Г клітинному

3. Вимерлі організми досліджує наука:

А палеонтологія. Б систематика. В еволюційне вчення. Г археологія.

4. Яка наука вивчає мохи?

А мікологія Б ботаніка В альгологія Г бріологія
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 46 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав