Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додатки. Додатки у курсовій роботі оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті

Читайте также:
  1. Відокремлені додатки
  2. Додатки
  3. Додатки
  4. ДОДАТКИ
  5. ДОДАТКИ
  6. Додатки
  7. ДОДАТКИ
  8. Додатки
  9. ДОДАТКИ
  10. ДОДАТКИ

Додатки у курсовій роботі оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому кутку пишуть слово «Додаток» із відповідною літерою поруч. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч.Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовий) заголовок (див. Додатки В та Д).

3.8. Список використаної літератури та джерел

Відомості про джерела, включені до списку використаної літератури та джерел, наводять у відповідній послідовності (див. пункт 2 цих рекомендацій). Кількість джерел повинна становити не менше 30. Обов’язково використовувати нові публікації.

Приклади оформлення пунктів списку використаної літератури та джерел:

1. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 18 листопада 2003 р. №1282-ІУ // Урядовий кур¢єр. – 2003. – № 24. – С. 15-19.

2. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України // Економіст. – К., 2004. – № 9 –10. – С. 3-6.

3. Коваленко С. Критерії ефективності управлінської праці в умовах інституціональних трансформувань // Економіка України. – 2004. – № 7. – С.52-57.

4. Филипповский Е. Е., Шмарова Л. В. Экономика и организация гостичничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 230 с.

5. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер. – М.: ИНФРА, 2003. – 340 с.

Більш детальний приклад оформлення списку літератури та джерел наведено в Додатку Д.

 

 

4. Подання курсової роботи на рецензію та її захист

Виконану студентом курсову роботу, оформлену за всіма вказаними вимогами та зброшуровану, реєструють на кафедрі на момент подання та передають на перевірку. Роботу повинен прорецензувати науковий керівник. Рецензію на курсову роботу оформлюють на спеціальному бланку.

У випадку незадовільної оцінки курсову роботу до захисту не допускають і повертають студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути зазначені у рецензії недоліки та повернути роботу для повторного рецензування. При цьому він обов’язково додає попередню рецензію.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитись з рецензією та підготуватись до захисту.

Захист курсової роботи відбувається перед початком сесії. Захист приймає комісія в складі не менш трьох викладачів кафедри відповідно до графіку навчального процесу. На захисті роботи студент за 5 хвилин повинен коротко викласти мету, зміст і висновки з теми проведеного дослідження, потім – відповісти на запитання комісії.

 

 

5. Критерії оцінювання курсової роботи

Курсова робота сумарно оцінюється 100 балами за наступними видам:

1. Зміст курсової роботи – 40 балів;

2. Оформлення відповідно до вимог – 15 балів;

3. Виступ студента – 15 балів;

4. Відповіді на питання – 30 балів.

Пункти 1 та 2 оцінює науковий керівник, а пп. 3 та 4 комісія. Якщо оцінка, виставлена керівником роботи, не перевищує 27 балів, робота до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

 

Максимальну кількість балів по видах студент може отримати за виконання наступних вимог:

1. Зміст курсової роботи.

Вступ: відповідність структурі (див. пункт 2 даних методичних рекомендацій), чіткість визначення актуальності, мети, об’єкту та предмету дослідження відповідно до теми курсової роботи.

Розділ 1: глибина аналізу теоретичних засад з об’єкту дослідження та літературних джерел, відповідність тематиці курсової роботи, логічність викладення матеріалу, наявність та відповідність посилань.

Розділ 2: відповідність теоретичній частині та темі курсової роботи, статистичний матеріал повинен бути за останні 3 роки, бажано щоб період аналізу становив 5-10 років, наявність табличного та графічного матеріалу, відповідність сучасному стану досліджуваного питання, наявність авторської думки.

Розділ 3: відповідність до двох попередніх розділів та тематики курсової роботи, чіткість, логічність, конкретизація визначення проблем та обґрунтування шляхів їх вирішення або подання авторських пропозицій, наявність авторської думки.

Висновки та пропозиції: стислий виклад всієї курсової роботи згідно її структури, логічність та лаконічність викладу матеріалу.

2. Оформлення. Оцінюється оформлення відповідно до вимог зазначених в даних методичних рекомендаціях.

3. Виступ студента. Кожному студенту відводиться 5 хв. на представлення своєї курсової роботи. В даному виступі студент повинен представити всю свою роботу, основну увагу зосередивши на власному доробку тобто на розділах 1 та 2. Оцінюється якість та інформативність виступу, а також дотримання регламенту. Позитивно оцінюється презентація зроблена в Power Point.

4. Відповіді на питання. Для більш точного визначення підсумкової оцінки комісія задає студенту 3 (три) питання для виявлення обізнаності студента з його роботою. Кожне питання оцінюється мах в 10 балів в залежності від відповіді студента.

 

За всі види робіт бали додаються і виставляються за розширеною шкалою та шкалою ECTS:


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав