Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  5. VII. Домашнє завдання.
  6. Аварійно - рятувальні служби України.
  7. Аварійно-рятувальні служби
  8. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  10. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ

1. Понятие местного государственного управления в Республике Казахстан.

Конституция Республики Казахстан 1995 г. дает определение местного государственного управления. Ста­тья 85 Конституции Республики Казахстан под местным государственным управлением понимает управление де­лами соответствующей территории, которое осуществля­ется местными представительными и исполнительными органами.

Система местного государственного управления в Республике Казахстан имеет два начала. Одно зиждется на выборности и относительной децентрализации, это направление представлено местными представительны­ми органами. Второе основано на централизации, состав­ном элементе государственной организации. Этот меха­низм государственного управления функционирует через систему местных исполнительных органов.

2. Маслихаты – местные представительные органы.

Маслихаты призваны выражать и реализовывать волю населения соответствующей административно - тер­риториальной единицы с учетом общегосударственных интересов. Маслихаты определяют меры, необходимые для реализации воли населения данной местности, а так­же контролируют их осуществление.

Маслихат избирается гражданами Республики Ка­захстан, проживающими в соответствующих администра­тивно - территориальных единицах сроком на пять лет (ст. 86). Депутаты маслихата избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного пра­ва при тайном голосовании.

Порядок проведения выборов устанавливается за­конодательством Республики Казахстан о выборах.

Гражданин Республики Казахстан может быть де­путатом только одного маслихата. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются в день избрания депутатов маслихата нового созыва либо в слу­чаях досрочного прекращения его полномочий.

Депутат обладает полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в деятельности маслихата (ст. 22 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК».

3. Структура и организационные формы деятельности маслихатов.

Маслихаты осуществляют свою деятельность на сессиях, через постоянные и иные комиссии, а также пу­тем реализации депутатами своих полномочий.

Основной формой деятельности маслихатов явля­ется сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению.

Сессия маслихата правомочна при наличии не ме­нее двух третей от числа депутатов, избранных в данный маслихат.

Первая сессия вновь избранного маслихата созы­вается секретарем маслихата предыдущего созыва не по­зднее месячного срока после избрания депутатов. Очередные же сессии маслихата созываются ее председателем не реже 4-х раз в год.

Решения маслихатов не должны противоречить Конституции и законодательству Республики Казахстан.

Решения маслихатов обязательны к исполнению на соответствующей территории гражданами, местными ис­полнительными органами и организациями, предприяти­ями и учреждениями.

ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання

Відповідно до вказаних функцій структура вищої ланки побудована за функціональними напрямами діяльності – блоками, в яких концентрується виконання певної функції. Виділено сім таких блоків, кожний з яких очолює Голова ДФС, його заступники або директори департаментів. Розглянемо їх склад та напрями діяльності.

На функціональний блок методологічної та законотворчої роботи щодо справляння податків покладається розробка інструктивних матеріалів з усіх видів податків і податкових платежів, проектів законодавчих актів з питань оподаткування, вивчення світового досвіду організації податкової та митної систем і податкової справи, здійснення міжнародних зв’язків із податковими службами країн світу. Вказана діяльність є виключною прерогативою вищої ланки, оскільки саме тут формуються напрями податкової та митної політик.

Функціональний блок організації контрольної роботи податкових адміністрацій здійснює безпосереднє керівництво роботою місцевих податкових органів щодо здійснення документальних перевірок щодо правильності нарахування і справляння податків, податкових і неподаткових платежів за єдиною методологічною основою, а також щодо контролю за валютними операціями.

Функціональний блок економічного аналізу та внутрівідомчого контролю займається питаннями методології економічного аналізу в галузях народного господарства, аналізує виконання доходної частини бюджетів, перевіряє стан виконавської дисципліни та стан по справлянню податків в територіальних органах ДФС.

Підрозділи функціонального блоку програмного забезпечення та оперативної звітності проводять роботу щодо розробки програмного та інформаційного забезпечення органів ДФС всіх рівнів.

У самостійний функціональний блок виділено Головне слідче управління фінансових розслідувань та Департамент податкового та митного аудиту. Тут вирішуються питання збору, аналізу й оцінки інформації про суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від сплати податків, організується та проводиться оперативно-слідча робота. Розробляються і реалізуються заходи щодо виявлення і припинення порушень податкового законодавства, які містять ознаки злочину. Забезпечуються безпека діяльності податкових адміністрацій і інспекцій і координація взаємодії з правоохоронними органами. Даний блок складається з головного управління податкової міліції та управління по боротьбі з корупцією.

Крім зазначених функціональних блоків, до складу ДФС входить блок, що об’єднує забезпечуючі служби: Департамент інфраструктури, Департамент організаційного супроводження, Координаційно-моніторинговий департамент, Департамент персоналу, Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав