Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.

Читайте также:
  1. ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій
  2. I. Сутність ринку та її функції
  3. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  4. Аварійно - рятувальні служби України.
  5. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  6. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  7. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  8. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  9. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Розвиток та становлення фінансового ринку України є необхідною передумовою розви­тку інших секторів економіки держави. Добре функціонуючий страховий ринок, розвинені небанківські кредитні установи, пенсійні фонди та інші фінансові установи сприяють стабі­льному та прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві.

Акумулюючи значні обсяги грошових коштів, фінансові установи є потужним джерелом інвестицій в еко­номіку країни, що розвивається досить динамічно.

В Україні вже зроблено перші кроки на шляху стратегічного аналізу та прогнозуван­ня розвитку окремих видів фінансових установ та ринків, зокрема здійснено аналіз банків­ської системи, ринку цінних паперів, страхового ринку.

Подальший розвиток економіки є не можливим без розвинутого, стабільного, надій­ного та ефективного фінансового ринку нашої держави. Таким чином, однією з найваж­ливіших цілей нинішнього етапу розвитку економіки країни є втілення обгрунтованих та системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансу­вання економічного зростання.

Це в свою чергу потребує розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків[10].

В Україні слід впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фіансового сектору України, а також для координа­ції дій різних органів влади в сфері впровадження заходів щодо розвитку фінансового секто­ру.

Основною метою діяльності цієї стратегії повинно бути:

- створення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, зокрема тих їх видів, щодо яких не існує чіткого та повноцінного за­конодавчого поля та відсутній орган регулювання та нагляду.

- створення узгодженого законодавства та стабільного політичного і економічного середовища.

- розроблення та узгодження концепції створення та діяльності незалежного орга­ну регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Цей документ має визначати засади створення та діяльності органу регулювання та нагляду, його функції та механізми їх реалізації.

- розроблення та узгодження концепції розвитку законодавчого поля фінансово­го сектора. Ця концепція має передбачати стратегію розробки та прийняття ряду законо­проектів, що регламентують діяльність окремих видів небанківських фінансових установ та доповнюють вже існуючу законодавчу базу по фондовому ринку та банківському се­ктору.

- розроблення та прийняття єдиної стратегії розвитку фінансового сектору України та визначення в її рамках довготермінової програми, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку небанківського фінансового сектору в цілому та окремих видів небаиківських фінансових установ зокрема.

Слід зазначити, що фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки.

Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів[15].

Як каталізатор економічного зростання - фінансовий ринок буде істотно впливати на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів.

За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентноспроможного ринку фінансових послуг.Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання та на­гляду за діяльністю небанківських фінансових установ є однією з серйозних проблем роз­витку фінансового сектора в цілому.

Недосконалість сучасного законодавства про небанківські фінансові установи та неадекватність системи регулювання та нагляду за діяльніс­тю небанківських фінансових установ також перешкоджає ефективному впровадженню політики уряду,направленої на поліпшення системи соціального забезпечення,в тому числі проведення медичної та пенсійної реформи.

 

 

Висновок

Формування й розвиток ринку України відбувається у досить складних умовах інтеграції країни у світові структури з одного сторони, і гостру потребу захисту національної фінансової систем від спекуляцій – з іншого.

Про розвиток ринку України за порівнянні з характеристиками ринків інших країнах свідчать дві її особливості:а) стрімке зростання кількісних показників і індикаторів - обсягів грошової маси, міжнародних резервів НБУ, іпотечного і споживчого кредитування, капіталізації ринку;б) досі досить слабке інтегрування у світову фінансову систему - ринок України є, безумовно, локальним в міжнародному порівнянні.

Україна що й досі перебуває далеке від головних потоків капіталу. Спроби ринкових перетворень окремих сторін господарську діяльність, на жаль, не призводять до бажаного результату.

Відсутність ефективно діючої інфраструктури, що сприяє акумуляції капіталу інвестицій у виробнича й соціальну сфери, і сприяє раціональному розміщення фінансових ресурсів, дає можливості зможе ефективно управляти господарської банківською діяльністю та конкурентно оцінювати вартість виробничих ресурсів.

Можна сміливо сказати, що за умови обмеженості пропозиції інвестиційних ресурсів на ринку, до українських компаній актуальним вже є вихід на міжнародних ринках капіталу, що у своє чергу можна буде завдяки інтеграції українського ринку до структури світового фінансового ринку капіталів.

У найближчій перспективі найбільшу небезпеку обману ринку представляють: зростання ціни енергетичні і продовольчі ресурси, інфляція, концентрація ризиків «перегріву» іпотечного і споживчого сегментів внутрішнього ринку, і навіть ринку корпоративних запозичень. У довгостроковій перспективі додається політичний ризик нестабільності інституту влади. Крім інфляції, реальними погрозами фінансової стабільності сьогодні можна вважати кредитну експансію і доларизацію вітчизняної економіки.

Отже, фінансовий ринок подається як ефективного механізму функціонування ринкової економіки, інструмент мобілізації фінансових ресурсів немає і заощаджень населення, оптимального перерозподілу коштів, підвищення активності людину, як реального власника.

 

 

Список літератури.

 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. 2-ге видання переробл. і допов. - К.: Знання, 2010 с.

2. ВатаманюкЗ О. Вступ до економічної теорії: Підручник– Львів: Новий світ, 2010. – 504 с.

3. Венгер В.В.Фінанси:навч..–К.:Центручбовоїлітератури, 2009. – 432 с.

4. Данилишин Б. М. Економіка: Підручник – К.: Кондор, 2010. – 465 с.

5. Електронний ресурс. Національний банк України. Офіційний сайт. Режим доступу:bank.gov.ua/

6. Електронний ресурс. Офіційний сайт. Державнийкомітет статистики України. Режим доступу:ukrstat.gov.ua/

7. Електронний ресурс. Український фінансовий сервер. Офіційний сайт. Режим доступу:ufs.com.ua/

8. Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка: Навчальнийпосібник. – Львів: Апріорі, 2010. – 406 с

9. Іванілов О. С. Економіка підприємства: Підручник /. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. - 358с.

10. Лютий І. О, Версаль Н. І, Любкіна О. В, Рожко О. Д. Гроші та кредит:Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. - 559 с.

11. Мочерний С.В. Економічна теорія. Навчальний посібник. – К.: Академія, 2009 – 592 с.

12. ОспіщевВ.І.,ЛачковаЛ.І., БлизнюкО.П. таін.Фінанси:Навч.посіб.-2-ге вид., перероб. Ідоп. – До.:Знання,2008. – 366 с.

13. Романенко О. Р, Романчиков В.І ., Міжнародні економічні відносини. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с

14. Семененко В.М., Козаченко І.І. Економічна теорія: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010.

15. ЮрійС.І.,В.М.ФедосоваФінанси.Підручник.-К.:Знання, 2008. 611с.

 

Додаток А

Рис. 1. Обсяг операцій за новими кредитами та депозитами.

Рис. 2. Частка безготівкових операцій у загальному обсязі валютних операцій в Україні.

Рис. 3. Частка біржового фондового ринку в загальному обсязі фондового ринку в Україні.

 

Рис. 4. Частки обсягів торгів трьох найбільших фондових майданчиків України зового активу.

Рис. 5. Частки сільськогосподарської та паливної продукції у обсязі торгів українських товарних бірж.

 

Рис. 6. Структура фінансового ринку за 2012 рік.

 

 
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 257 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав