Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приймання інвестором виконаних робіт, етапів і готових об’єктів

Читайте также:
  1. Важливо дотримуватись вказівок ортопеда щодо пози дитини під час сну, приймання їжі, ігор та занять.
  2. Вибір об’єктів дослідження
  3. Виконаних лісовпорядних робіт
  4. Вставка у документ об’єктів
  5. Гігієнічні вимоги до зберігання продуктів, первинної та термічної обробки, реалізації готових страв.
  6. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
  7. З яких етапів складається процес установлення вихідної ціни на товар?
  8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.
  9. Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду України.
  10. Лекція № 6. Основні принципи організації робіт, технологічні вимоги і засоби механізації
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Після проведення пусконалагоджувальних робіт, які прово­дяться в процесі монтажу обладнання, під час введення об'єкта в експлуатацію, а іноді й у післяпусковий період, настає дуже від­повідальний етап інвестиційного процесу — введення в дію ви­робничих потужностей та реалізація будь-яких інших інвестицій­них проектів. В Україні діє порядок, установлений Кабінетом Міністрів відповідно до чинного законодавства, який передбачає кілька стадій приймання виконаних робіт і готових об'єктів. Се­ред них:

• перша стадія — приймання від замовника підрядником:

— затвердженої проектно-кошторисної документації та інших узгоджувальних і ліцензійних документів;

— будівельного майданчика, обмежованого в натурі;

— технологічного та іншого обладнання з відповідними комп­лектуючими матеріалами, конструкціями та деталями;

— у разі необхідності додаткової комплектації або укрупнено­го складання обладнання готується відповідний акт про збере­ження недоукомплектованого обладнання;

— матеріалів і виробів, постачання яких віднесено до обов'яз­ків замовника;

— приміщень, будівель, споруд, будівельних машин, механіз­мів та іншого майна, що передається підряднику тимчасово на період будівництва відповідно до підрядного договору;

• друга стадія — приймання від підрядника робочою комісією замовника:

— окремих видів робіт, конструктивних елементів та етапів;

— робіт, що приховуються подальшими роботами, зі складан­ням відповідних актів;

— попереднє приймання конструктивних етапів для підтвер­дження технічної готовності для виконання подальших робіт;

— закінчених окремих установок, технологічних ліній для про­ведення комплексного випробування та пусконалагоджувальних робіт;

— закінчених будівництвом окремих будівель та споруд, які мо­жуть використовуватися до кінцевої здачі об'єкта в експлуатацію;

— перевірка відповідності проектам об'єктів і змонтованого устаткування, результатів випробувань і комплексного опробування устаткування, підготовленості об'єктів до нормальної екс­плуатації та випуску продукції (надання послуг), включаючи ви­конання заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці та захисту природного середовища, якості будівельно-мон­тажних робіт й прийняття цих об'єктів.

Призначення робочих комісій — це завчасна підготовка об'єктів, призначених до введення в експлуатацію. Ця стадія, необхідна передусім для державних будов, має неабияке зна­чення і для будівельних об'єктів інших форм власності. При­значаються робочі комісії заздалегідь. На великих будовах во­ни діють постійно і час від часу здійснюють приймання окремих видів робіт або етапів, а також окремих об'єктів, екс­плуатація яких можлива до завершення будівництва загалом (наприклад, окремі складські приміщення, інженерні споруди та комунікаційні мережі).

Після отримання письмового повідомлення генпідрядника про готовність об'єкта до приймання, інвестору надається така техніч­на документація:

— журнали виконання будівельно-монтажних робіт;

— журнали авторського нагляду;

— акти освідчення прихованих будівельно-монтажних робіт;

— акти випробування та приймання встановленого технологіч­ного устаткування;

— сертифікати, технічні паспорти та інші документи заводів-виготовлювачів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, устаткування.

Ця документація після завершення роботи робочої комісії на­дається інвестором Державній приймальній комісії.

Деякі об'єкти, експлуатація яких необхідна для завершення будови в цілому (котельні, компресорні, склади, дороги, інженер­ні комунікації, очисні споруди тощо) приймаються робочою ко­місією самостійно. Датою введення в експлуатацію вважається дата підписання акта робочою комісією.

Головні завдання робочих комісій: перевірка відповідності виконаних робіт вимогам ДБН; виявлення дефектів, недоробок та відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації; складання актів з претензіями до підрядника.

Усунення вад здійснюється підрядником у межах гарантійних строків: для змонтованого обладнання та електромонтажних ро­біт — шість місяців; для загально-будівельних робіт — один рік; для житлових будинків — упродовж двох років. Проте, зазвичай виявлені робочою комісією вади в процесі будівництва мають бути усунені до введення об'єкта в експлуатацію. Усі витрати з усунення вад відшкодовує генпідрядник. Якщо ці роботи виконує замовник своїми силами, то на його користь підрядником сплачу­ється неустойка в розмірі 50 % від вартості цих робіт;

• третя стадія — приймання Державною комісією закінченого будівництвом підприємства, його черги, пускового комплексу або житлового чи громадського об'єкта. До складу Державних приймальних комісій зазвичай включаються представники інвес­тора (замовника), генпроектувальника, генпідрядника та субпід­рядників, органів Державного санітарного, екологічного, проти­пожежного та іншого нагляду, технічної інспекції, банку, що фінансує проект тощо.

Очолюють Державні комісії, як правило, представники вико­навчої влади, органів муніципального управління. Призначають­ся комісії заздалегідь: не пізніше як за 30 діб до введення в екс­плуатацію житлових та громадських будівель і за три місяці — виробничих об'єктів.

Державна комісія повинна надати органу, що її призначив, акт про прийняття об'єкта, а у разі неприйняття — аргументований висновок. Цей державний орган повинен затвердити акт не пізніше як за тиждень для житлово-громадських будівель, і місяць — для об'єктів виробничого призначення, але датою введення в експлуа­тацію об'єкта та прийняття на баланс інвестора виробничих фон­дів уважається дата підписання акта Державною приймальною комісією.

Розрахунки за виконані роботи, продукцію та послуги в будів­ництві здійснюються за договірними цінами відповідно до укла­дених контрактів: за будову (об'єкт) загалом або шляхом проміж­них платежів (за етапи, черги, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підряд­ника тощо). Проміжні розрахунки здійснюються на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт у межах 95 % загальної вартос­ті будівництва (за договірною ціною). При цьому замовник може перераховувати підряднику до 30 % вартості річного обсягу робіт (у разі державного будівництва).

Кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після підписання акта приймання об'єкта в експлуатацію.

Особливостями будівництва підприємств за допомогою ком­плектного імпортного устаткування є безумовна необхідність їх завершення до закінчення гарантійного строку, встановленого фірмами-постачальниками, та випуск продукції в обсягах і з якістю, передбаченими у контракті. При цьому до складу комісії має вхо­дити представник зовнішньоторговельних органів України.

Приймання таких підприємств може здійснюватися тільки піс­ля підписання відповідним міністерством спільно з інвестором, з одного боку, та іноземною фірмою — з іншого, протоколів про виконання зобов'язань, передбачених контрактами.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав