Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Насильство в сім'ї як соціальна проблема

В отчете следует указать:

· Цель работы

· Введение

· Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.

· Основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума.

· Заключение (выводы)

· Список используемой литературы

6. Литература:

1. Румянцев П.В. Работа с файлами в Win32 API.

2. Щупак Ю. А. Win32 API. Эффективная разработка приложений. – СПб.: Питер, 2007. — 572 с.

 

 

Лекція 7. Соціально-профілактична робота з людьми, які зазнали насильства в сім'ї.

Насильство в сім'ї як соціальна проблема

Офіційна статистика стосовно домашнього на­сильства не відображає реальну картину, оскільки біль­шість жертв не звертається по допомогу до органів внут­рішніх справ. За даними опитувань, насильство в україн­ській сім'ї — досить поширене явище. Соціологічні дослі­дження свідчать: 68 % жінок у країні потерпають від знущань у сім'ї, в тому числі 20 % - «як правило або час­то» (найчастіше - це побої з боку чоловіка), 50 % жінок зазнавали сексуальних домагань на роботі, а 8 % із них - досить часто [1].

За результатами кримінологічних досліджень, у 57,2 % сімейно-побутові злочини супроводжувались фізичним на­сильством над жертвою, у 18 % - їх учасники застосовува­ли холодну зброю. Вартий уваги і той факт, що насильство в сім'ї не є виключною монополією чоловіків - значною є й питома вага осіб жіночої статі, які вчинили злочини на побутовому грунті,- 26,3 % [2].

На жаль, інформація про масштаби цього соціального зла в нашій країні є не зовсім об'єктивною та достовірною. Крім того, випадки насильства стосовно жінок, дітей, лю­дей похилого віку, їхня поширеність та типологія залиша­ються здебільшого прихованими і не знаходять відобра­ження у статистиці. Особливо це стосується сексуального та домашнього психологічного насильства.

Наразі саме поняття «насильство в сім'ї» потребує до­даткового уточнення. У закордонній практиці соціальні працівники оперують поняттям «домашнє насильство» (do­mestic violence), яке включає, зокрема, насильницькі діі_між членами колишнього подружжя. Очевидно, що такий підхід є набагато ширшим, однак у вітчизняному досвіді регламен­товано використання поняття «насильство в сім'ї». Так, згідно з Законом України «Про попередження насильства в сім'ї» насильство в сім'ї розглядається як «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічно­го спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров'ю» [3].

Виділяють фізичне, сексуальне, психологічне, економіч­не насильство в сім'ї.

Фізичне насильство - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести чи призвело до смерті постраждалого, по­рушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шко­ди його честі та гідності.

Сексуальне насильство - протиправне посягання одно­го члена сім'ї на статеву недоторканність іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї.

Психологічне насильство - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шля­хом словесних образ чи погроз, переслідування, заляку­вання, якими навмисно спричиняється емоційна невпев­неність, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

Економічне насильство - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене за­коном право, що може призвести до його смерті, виклика­ти порушення фізичного чи психічного здоров'я [4].

Щодо насильства над дітьми в сім'ї, то в практиці соці­альної роботи часто використовують поняття «жорстоке поводження з дітьми». І, окрім фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства інколи виділяють ще й недбале ставлення до дитини - відсутність з боку батьків належного забезпечення умов, потрібних для здо­рового розвитку дитини, що включають наявність достат­нього харчування, одягу, житла, виховання, освіти, медич­ної допомоги; а також відсутність уваги, залишення дитини без нагляду, внаслідок чого вона може стати жертвою не­щасного випадку. Недбале ставлення до дитини може винникати як через об'єктивні причини (бідність, психічні хво­роби батьків, їх недосвідченість), так і без них [5].

Якщо говорити про насильство над людьми літнього ві­ку, то до нього відносять: відсутність медичної допомоги, погане харчування, насильницьке відокремлення від інших членів родини, привласнення їхніх грошей чи речей. На­слідком усіх цих дій може стати загроза життю й здоров'ю літнього члена родини. Найжорстокіші акти насильства на­бувають форми навмисного завдання збитку чи покалічення.

Окреслюючи проблему насильства, важливо констату­вати, що насильство - це явище, яке виникає в результаті діяльності людини. При цьому деякі автори наголошують на тому, що насильство можна розглядати і як прояв без­діяльності [6, 7]. Прикладом цього можуть слугувати ви­падки ненадання допомоги людині, яка її потребує, ігнору­вання, недбале ставлення до дитини, людини похилого віку тощо. Така діяльність чи бездіяльність характеризується певними властивостями:

1) умисність: насильство завжди спрямоване на досяг­нення певної цілі, воно є наслідком продуманої дії, тобто не є випадковим;

2) порушення прав та свобод іншої людини: насильство завжди пов'язане з порушенням якихось прав особи­стості або групи осіб;

3)низький рівень самозахисту: між учасниками насиль­ницьких дій існують різного роду переваги: фізична сила (чоловік щодо дружини, батьки щодо дітей, дорос­лі щодо людей похилого віку), вікові переваги (батьків щодо дітей);

4) заподіяння шкоди (фізичної, моральної) [8].

Насильство в сім'ї має соціальні наслідки. Так, насилля над жінкою в сім'ї - це й приниження людської гідності жінки, яке перешкоджає її вільному і активному розвитку в суспільстві; а також виховні проблеми, пов'язані з яви­щем так званої соціальної естафети, коли діти, які стають свідками насилля в сім'ї, переносять отриманий негативний досвід на своє власне життя.

Діти, які зазнають жорстокого поводження, пережива­ють психічну травму, внаслідок якої вони розвиваються з певними особистісними, емоційними та поведінковими особ­ливостями. У дослідників даної проблеми немає сумніву, що пережите в дитинстві насильство пов'язане з формуванням у майбутньому певних особистісних розладів. Діти, які за­знали будь-якого виду жорстокого поводження, мають біль­ше емоційних та поведінкових проблем, труднощів з навчан­ням порівняно з дітьми із сімей, де насильство відсутнє, жорстоке поводження перешкоджає здоровій соціалізації дитини. Негативні наслідки жорстокого поводження - праг­нення ізолюватися від суспільства, проблеми з навчанням, нездатність контролювати свою поведінку, невпевненість, почуття тривоги, гніву, стійкі дитячі страхи, порушення контактів з дорослими, розвиток депресії та почуття непов­ноцінності [9, 10].

Загалом, метою соціальної роботи з випадками на­сильства в сім'ї є надання допомоги членам сім'ї, які зазна­ли насильства чи були свідками цих дій, у попередженні фактів насильства над ними та подоланні наслідків насиль­ницької поведінки шляхом наснаження та підтримки, вико­ристання інтервенційних та консультативних стратегій, орга­нізації безпечного середовища, створення служб мережі підтримки та формування ненасильницької культури взає­мовідносин у сім'ї.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 67 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав