Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПАРТНЕРАМИ

Читайте также:
  1. Етика ділових відносин з клієнтами та партнерами по бізнесу
  2. Как вести деловую переписку с китайскими партнерами
  3. Отношения предпринимателей с деловыми партнерами
  4. Перцептивная: процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.
  5. Регулировать течение процесса общения, создавать психологический контакт между партнерами;
  6. Тема 7. Распределение туристского продукта. Взаимоотношения с партнерами.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Досить успішним є досвід роботи центрів «Жінка для жінки», створених у семи містах України (Житомир, Рівне, Чернівці, Херсон, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів) за сприяння міжнародної організації «Вінрок Інтернешнл». їх діяльність спрямована на дівчат і жінок віком 12-30 років та зосереджується на двох програмах - програмі навчання фа­хових навичок та програмі попередження кризових ситуацій. Програма навчання фахових навичок пропонує:

- навчання безробітних та частково зайнятих жінок фа­хових знань та навичок, необхідних для працевлашту­вання або започаткування нової справи;

- надання інформації про можливості працевлаштування, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- юридичні консультації з працевлаштування, прав жі­нок на робочому місці, підприємницької діяльності;

- користування бібліотекою, призначеною для практичної допомоги тим, хто працює у малому бізнесі, хоче від­крити приватне підприємство або підвищити рівень своїх економічних та юридичних знань;

Програма попередження кризових ситуацій передбачає:

- консультативну допомогу жінкам, що опинилися в кризовій ситуації;

- проведення інформаційних та освітніх кампаній з по­передження насильства й торгівлі жінками, підвищен­ня правової культури;

- телефонну інформаційну лінію підтримки (ТІЛП) для жінок у кризовому стані;

- юридичні консультації із захисту прав потерпілої від насильства та торгівлі людьми;

- видання та розповсюдження інформаційних брошур, буклетів, листівок;

- користування бібліотекою із загальнолюдських прав, попередження насильства й торгівлі людьми, охорони здоров'я;

соціальну адаптацію жінок, які постраждали від на­сильства, у групах взаємодопомоги;

- навчання на курсах самозахисту [26].

Створюються й інші соціальні служби, де жінки або діти, що зазнали насильства, можуть отримати кваліфіковану до­помогу.

Прикладом такої служби є Спеціалізована соціальна служба допомоги сім'ї, молоді та жінці «Родина» Тернопіль­ського обласного центру соціальних служб для молоді, яка надає як психологічну, так і соціальну допомогу потерпі­лим, забезпечує соціально-правовий захист (рис. 7.1) [27].

Рис. 7.1. Допомога молоді та жінкам, що зазнали насильства в сім'ї, в службі «Родина»

1. Насильство в родині розглядають як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економіч­ного характеру одного члена сім'ї відносно іншого, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному та психічному здоров'ю. Виділяють такі різновиди насильства в сім'ї як фізичне, сексуальне, психологічне, економічне.

2. Серед різних теорій і пояснень чинників насильства найчастіше виділяють психологічні та соціальні. Прибіч­ники психологічних теорій зосереджують увагу на пси­хологічних чинниках ризику - передовсім схильності до насильства у кривдників та особливостях потерпілих. Теорії соціальної причинності розглядають зовнішні чин­ники, що впливають на появу насильства, а саме: куль­турні норми, бідність, безробіття, соціальну ізоляцію, низький освітній рівень тощо.

3. Метою соціальної роботи є надання допомоги членам сім'ї, які зазнали насильства чи були свідками цих дій, у попередженні фактів насильства над ними та подоланні наслідків насильницької поведінки шляхом наснаження та підтримки, використання інтервенційних та консульта­тивних стратегій, організації безпечного середовища, створення служб мережі підтримки та формування не­насильницької культури взаємовідносин у сім'ї.

4. Методи і методики соціальної роботи з людьми, які зазнали насильства, варіюються залежно від віку клієнта, його самостійності в розв'язанні власних проблем, виду насильства, яке він чи вона зазнають, тощо. Захист від насильства має передбачати наявність різнопланових послуг, зокрема у притулках та кризових центрах, а також створення ефективної адміністративно-правової системи захисту права людини на безпечне середовище.

 

Запитання та завдання до теми

 

1. Які види насильства вам відомі? У чому вони можуть виявлятися?

2. У чому, на вашу думку, полягають соціальні наслідки

насильства?

3. Які теорії та пояснення насильства ви знаєте? Яка з них вам видається такою, що найкраще пояснює при­ роду насильства?

4. У чому полягає особливість консультативної роботи з жінками, які зазнали насильства?

5. В який спосіб можна запобігти випадкам насильства в сім'ї?

6. Якщо до вас як до соціального працівника звернулась дитина, котра повідомила про знущання над нею в родині, яким чином ви діятимете?

7. Яку допомогу можуть надати соціальні працівники, виявивши факт насильства над людиною похилого віку?

8. Які соціальні служби доцільно створювати для розв'я­зання проблеми насильства над людьми в сім'ях?

 

ПАРТНЕРАМИ

Істотним чинником розвитку всіх країн світу є використання іноземного капіталу. Оскільки такий капітал обмежений і у часі, і в обсязі, то всі країни є учасниками конкурентної боротьби за його залучення. Основними чинниками конкурентоспроможності в цьому випадку є політична стабільність, загальний стан економіки і інвестиційний клімат в країні-акцепторі.

Після вивчення розділу Ви зможете:

§ охарактеризувати основні форми експорту капіталу та їх роль у розвитку світової економіки;

§ зрозуміти сутність спільного підприємництва, його мотиви та загальні ознаки;

§ ознайомитися з класифікацією спільних підприємств за чотирма основними ознаками;

§ з’ясувати зміст різноманітних форм спільного підприємництва, порівняти їх переваги та недоліки .

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав