Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Производственная организационно - технологическая практика

Читайте также:
  1. C)производственная авария
  2. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. I. Инструкция студенту-практиканту
  4. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  5. I. Организационно - методический раздел
  6. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  7. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  8. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. I1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

(70 год, 2 год. на тиждень, 4 год — резервний час)

К-ть год. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Учень: називає два роди електричних зарядiв, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля; наводить приклади електризацiї тiл у природi, електростатичної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми; розрiзняє точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i електричне поле; формулює означення електричного заряду i електричного поля, закон Кулона; записує формулу сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Кулона); може описати модель точкового заряду; класифiкувати електричнi заряди на позитивнi й негативнi; характеризувати електрон як носiя елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини; пояснити механiзм електризацiї тiл, принцип дiї електроскопа; обґрунтувати дискретнiсть електричного заряду, взаємодiю заряджених тiл наявнiстю електричного поля; здатний спостерiгати електростатичну взаємодiю; дотримуватися правил безпеки пiд час роботи з накопичувачами електричних зарядiв високої енергiї; користуватися електроскопом; може розв’язувати задачi, застосовуючи закон Кулона.
Лабораторна робота 1. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Демонстрації 1. Електризація різних тіл. 2. Взаємодія наелектризованих тіл. 3. Два роди електричних зарядів. 4. Подільність електричного заряду. 5. Будова і принцип дії електроскопа. 6. Закон Кулона.
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, на­півпровідники та діелектрики. Струм у металах. Електричне коло. Джерела електричного стру­му. Гальванічні елементи. Акумулятори. Сила струму. Амперметр. Ви­мірювання сили струму. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. Електричний опір. Залежність опору про­від­ни­ка від його довжини, площі поперечного пере­різу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від темпе­ратури. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Розрахунки простих елект­ричних кіл. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під Учень: називає теплову, магнiтну, хiмiчну дiї електричного струму, елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиницi сили струму, напруги, електричного опору, електрохiмiчного еквiвалента, параметри струму, безпечнi для людського органiзму; наводить приклади використання електричного струму в побутi, на виробництвi, застосування електролiзу у промисловостi, термiстора в технiцi; розрiзняє провiдники, напiвпровiдники i дiелектрики; формулює означення електричного струму, сили струму, опору провiдника, закони Ома для дiлянки кола, Джоуля—Ленца, електролізу; записує формули сили струму, напруги, опору для послідовного і паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу, роботи та потужності електичного струму, законів Ома для ділянки кола, Джоуля—Ленца, електролізу; може описати будову амперметра, вольтметра, реостата, механізм електролізу, самостійного і несамостійного розрядів у газах; класифікувати речовини на провідники, напівпровідники та діелектрики; характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства; пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелектриках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історичний характер розвитку знань про електрику; здатний спостерігати явища, викликані електричним струмом у різних середовищах; складати електричні кола і схематично їх зображувати; вимірювати силу струму, напругу, електричний опір, потужність споживача
К-ть год. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці. Струм у напівпровідниках. Електропро­від­ність напівпровідників. Залежність струму в на­півпровідниках від температури. Термістори. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями. електроенергії; користуватися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, дільниками напруги, лічильником електроенергії; дотримуватися правил безпеки та експлуатації під час роботи з електричними приладами; досліджувати параметри електричних кіл при по­слідовному і паралельному з’єднанні споживачів; може розв’язувати задачі, застосовуючи формули сили струму, напруги, опору провідника, законів Ома для ділянки кола, Джоуля—Ленца, електролізу; робити розрахунки простих електричних кіл, шукати значення фізичних величин за таблицями.
Лабораторні роботи 2. Вимірювання сили струму за допомогою амперметра. 3. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра. 4. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. 5. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника. 6. Дослідження електричного кола з по­слi­довним з’єднанням провідників. 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. 8. Вимірювання потужності споживача електричного струму. 9. Дослідження явища електролізу. Демонстрації 1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова, хімічна. 2. Провідники і діелектрики. 3. Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення. 4. Складання електричного кола. 5. Вимірювання сили струму амперметром. 6. Вимірювання напруги вольтметром. 7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї ділянки. 8. Вимірювання опору. 9. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу. 10. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги. 11. Послідовне і паралельне з’єднання про­відників. 12. Електроліз.
Розділ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взає- модія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерсте­да. Магнітне поле провідника зі струмом. Маг­нітне поле котушки зі струмом. Електромагніти. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електрови­мірювальні прилади. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.   Учень: називає полюси магнітів, способи виявлення магнітного поля, прилади, в яких використовується електромагнітна взаємо­дія; наводить приклади магнітної взаємодії, застосування електромагнітних явищ, впливу магнітного поля на живі організми; формулює правило свердлика, лівої руки; може описати дослід Ерстеда, властивості магнітного поля Землі, принцип дії електромагніта, результат дії магнітного поля на провідник зі струмом, дослід Фарадея; характеризувати основні властивості постійних магнітів, магнітне поле провідника зі струмом, колового струму; суть явища електромагнітної індукції; пояснити природу магнітного поля, спосіб промислового одержання електричного струму, принцип дії електричного двигуна, електровимірювальних приладів; здатний спостерігати електромагнітні явища, спектри маг­нітних полів; складати електромагніт; користуватися електродви­гуном постійного струму; може визначати напрям силових ліній магнітного поля струму, застосовуючи правило свердлика, напрям дії магнітного поля на провідник зі струмом, застосовуючи правило лівої руки.

 

Загрузка...
К-ть год. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Лабораторна робота 10. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії. Демонстрації 1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом. 2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників та котушки зі струмом. 3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введеням у неї залізного осердя. 4. Магнітне поле постійних магнітів. 5. Магнітне поле Землі. 6. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі. 7. Модель рамки зі струмом у магнітному полі. 8. Будова і принцип дії електричного двигуна. 9. Будова і принцип дії гучномовця. 10. Будова і принцип дії електро­вимірю­вальних приладів. 11. Електромагнітна індукція.
Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕР­ГЕ­ТИКА Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види ра­діоактивного випромінювання. Активність радіо­нуклідів. Йонізуюча дія радіоактивного випро­мінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики. Учень: називає складові атомного ядра, види радіоактивного випромінювання, основні характеристики альфа-, бета- та гамма-випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для жит­тєдi­яль­нос­ті людського організму; наводить приклади радіоактивних перетворень атомних ядер; формулює означення радіоактивності, активності радіонук­ліда; записує формулу дози випромінювання, потужності радіо­активного випромінювання; може описати дослід Резерфорда, ядерну модель атома, протонно-нейтронну будову ядра атома; класифікувати види радіоактивного випромінювання; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити активність радіонукліда за табличними даними; пояснити йонізуючу дію радіоактивного випромінювання; здатний проводити дозиметричні вимірювання радіоактивного фону; користуватися дозиметром; може розв’язувати задачі, застосовуючи формули активності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності ра­діоактивного випромінювання.
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології. Демонстрації Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні та світі. Учні: визначають роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства, наводять приклади застосування фi­зич­них знань у сфері матеріальної і духовної культури; характеризують історичний шлях розвитку фізичної картини світу; оцінюють роль фізичних методів дослідження в інших природничих науках; роблять висновки про визначальний вплив досягнень сучасної фізики на зміст науково-технічної революції; обґрунтовують необхідність цивілізованого ставлення людини до природи та екологічну виваженість використання фізичного знання в суспільному розвитку людства.  
Екскурсії
Резерв

 

Производственная организационно - технологическая практика

Методические указания для студентов специальности

310200 – «Агрономия»

 

Пермь, 2004

Методические указания составлены профессорами кафедры растениеводства В.М. Макаровой и И.В. Осокиным с использованием материалов раннее опубликованных программ производственной практики.

Рекомендованы к изданию выпускающей кафедрой растениеводства

(протокол № __ от «____» февраля 2004 года) и методической комиссией агрономического факультета (протокол № __ от «_____» февраля 2004 года)

 

Рецензент – заведующий кафедрой земледелия и защиты растений, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ю.Н. Зубарев.

 

 

Содержание

с.

 

1. Задачи практики..................................................................................... 3

2. Организация практики........................................................................... 4

3. Программа организационно-технологической

производственной практики.................................................................. 5

3.1. Технологическая практика............................................................. 5

3.2. Организационная практика............................................................ 8

3.3. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности в хозяйстве.... 9

3.4. Охрана природы............................................................................. 9

3.5. Специальное задание на производственную практику............... 10

4. Документация........................................................................................ 10

5. Отчет по практике................................................................................. 11

5.1. Организационная практика........................................................... 11

5.1.1. Почвенно-климатическая характеристика хозяйства........... 11

5.1.2. Организационная характеристика хозяйства....................... 12

5.1.3. Животноводство..................................................................... 12

5.1.4.Экономические показатели и их анализ................................. 12

5.2. Технологическая практика............................................................ 13

5.2.1. Результаты (состояние растениеводства, кормопроизводства), овощеводства (заочники)........................................................................ 13

5.2.2. Фактические технологии возделывания с.-х. культур

и заготовки кормов................................................................. 14

5.2.3. Работа практиканта................................................................ 15

6. Безопасность жизнедеятельности в хозяйстве..................................... 16

7. Охрана природы................................................................................... 16

8. Выполнение спецзадания руководителя квалификационной

(дипломной) работы............................................................................ 16

9. Заключение............................................................................................ 17

10. Список использованных документов.................................................. 17


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт| Технологическая практика

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав