Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. 1. Економічна теорія – це наука про:

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. Виберіть правильну відповідь з двох.
  3. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» 1577(?) р. –перший полемічний твір Острозького осередку.
  4. Відповідь: 0.31
  5. Відповідь: 0.56
  6. Відповідь: Починаємо з кінця
  7. Відповідь: так
  8. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  9. Вправа (Слайд 6).
  10. Вправа 10.

 

1. Економічна теорія – це наука про:

а) суспільство на різних стадіях його розвитку;

б) відносини в суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;

в) керування підприємствами для досягнення максимального прибутку;

г) вибір ефективної державної політики для рішення актуальних соціальних проблем.

 

2. Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти, зумовлена тим, що:

а) всі люди прагнуть якнайкраще задовольнити свої потреби;

б) всі люди мають різні смаки та уподобання;

в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені;

г) всі люди прагнуть вищого рівня добробуту.

 

3. Обмеженість економічних ресурсів означає, що:

а) для виробництва необхідних товарів та послуг вони в недостатній кількості;

б) ресурсів вистачає тільки на виробництво засобів виробництва;

в) ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання;

г) правильна відповідь відсутня.

 

4. З перерахованих властивостей для ресурсів не характерна.

а) обмеженість; б) різноманітність;

в) безмежність; г) корисність.

 

5. Економічне вчення, яке відстоює абсолютно достатні можливості ринку для ефективного регулювання економічних процесів:

а) меркантилізм; б) класична економічна теорія;

в) кейнсіанство; г) правильна відповідь відсутня.

 

6. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства суспільства?

а) фізіократія;

в) класична політекономія;

б) меркантилізм;

г) теорія соціального ринкового господарства.

 

7. Хто першим ввів до наукового вжитку термін “Політична економія”?

а) Ф. Кене; б) А.де Монкретьєн;

в) Арістотель; г) А. Сміт.

 

8. Представником класичної політекономії є:

а) Арістотель; б) А.де Монкретьєн;

в) А. Сміт; г) Д. Кейнс.

 

9. Вивчення потреб з боку виробника продукції дає відповідь на запитання:

а) що виробляти; б) як виробляти;

в) з чого виробляти; г) правильно – пп. а, б.

 

10. Чинники, які викликають відмінності в потребах людей:

а) фізіологічні особливості;

б) географічні та кліматичні особливості;

в) соціально-культурні орієнтири та ступінь інформованості;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

11. До основних тенденцій зміни потреб не відноситься:

а) збільшення обсягу споживаних благ і послуг;

б) зміна співвідношення потреб;

в) скорочення набору потреб;

г) правильна відповідь відсутня.

 

12. Зростання потреб може бути:

а) якісним; б) кількісним;

в) правильно – пп. а, б; г) правильна відповідь відсутня.

 

13. Що з переліченого не задовольняє кінцеві потреби?

а) вантажний автомобіль; б) кондиціонер;

в) телевізор; г) побутова пральна машина.

 

14. Що з переліченого відповідає потребам, які задовольняються індивідуально?

а) громадський порядок, безпека;

б) газифікація багатоповерхового будинку;

в) чисте довкілля;

г) ранкова кава.

 

15. Які з перерахованих товарів задовольняють проміжні (виробничі) потреби?

а) фотоальбом, диван;

б) мікрохвильова піч, телевізор;

в) сталь, бетонозмішувальна машина;

г) побутовий пилосос, вечірня сукня.

 

16. За формою задоволення розрізняють потреби:

а) індивідуальні і колективні; б) первинні і вторинні;

в) кінцеві і проміжні; г) правильна відповідь відсутня.

 

17. За походженням розрізняють потреби:

а) первинні, вторинні; б) матеріальні, нематеріальні;

в) виробиничі, невиробничі; г) елементарні, вишукані.

 

18. В основі піраміди А.Маслоу лежать потреби:

а) самореалізації; б) намагання уникнути ризику;

в) фізіологічні; г) правильна відповідь відсутня.

 

19. Що з нижчепереліченого задовольняє первинні потреби за пірамідою А.Маслоу?

а) житло, їжа, одяг;

б) безпека, одяг, інформація;

в) стабільна робота, престижне авто, підручник;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20. У піраміді Маслоу немає потреб:

а) фізіологічних; б) соціальних;

в) у повазі і самоповазі; г) матеріальних.

 

21. Економічні ресурси – це:

а) природно-кліматичні ресурси;

б) фінансові ресурси;

в) усе, що може бути використане у процесі виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

22. Неопрацьоване нафтове родовище може бути прикладом:

а) природних ресурсів; б) капіталу;

в) землі; г) ринку.

 

23. З наступного переліку не є економічним благом:

а) підвідний човен; б) дозвілля і розваги;

в) енергія вітру; г) знання.

 

24. Сукупність прийомів, засобів та принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем:

а) економічний закон; б) метод економічної теорії;

в) економічне моделювання; г) правильно – пп. а, б.

 

25. До методів економічної теорії не входить:

а) індукція; б) наукове абстрагування;

в) дедукція; г) правильна відповідь відсутня.

 

26. Яке з визначень точніше передає суть індуктивного методу пізнання:

а) це навмисне спрощення досліджуваного об'єкта для більш глибокого вивчення його визначених сторін;

б) це висування попередніх формулювань економічних законів і наступна їхня перевірка на фактах;

в) це рух від окремих фактів до загальних висновків, узагальнень;

г) це проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами.

 

27. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

а) це рух від окремих фактів до загальних висновків;

б) це висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;

в) це перевірка на достовірність фактів;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

28. Яке з визначень передає суть методу абстрагування?

а) висування попередніх формулювань економічних законів та їх подальша перевірка;

б) навмисне спрощення досліджуваного об'єкта для більш глибокого вивчення його окремих сторін;

в) рух від окремих фактів до загальних висновків та узагальнень;

г) це проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами.

 

29. Формування у громадян економічної культури, логіки сучасного економічного мислення – це функція економічної теорії:

а) прогнозна; б) виховна;

в) пізнавальна; г) правильна відповідь відсутня.

 

30. Зайва серед функцій економічної теорії:

а) пізнавальна; б) методологічна;

в) практична; г) правильна відповідь відсутня.

 

31. Економічна політика:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем;

б) конкуренція різних економічних ідей;

в) здатність управляти економічними процесами;

г) здатність приймати ефективні господарські рішення.

 

32. Об'єктивні, стійкі, повторювані причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами – це:

а) виробничі відносини; б) економічні категорії;

в) економічні закони; г) економічна політика.

 

33. Правильно визначені економічні закони відбивають:

а) лише приблизний хід економічних подій;

б) найбільш імовірний хід економічних подій;

в) єдино можливий хід економічних подій;

г) не відбивають можливого розвитку економічних подій.

 

34. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не належить:

а) менша строгість і точність;

б) фінкціонування тільки у людському суспільстві;

в) більша історична змінність;

г) об’єктивність.

 

35. На відміну від законів природи економічні закони:

а) мають об'єктивний характер;

б) мають історичний характер;

в) пізнаються та використовуються людьми у тій чи іншій діяльності;

г) правильно – пп. а, б.

 

36. Єдність економічних законів і законів природи полягає:

а) в об'єктивному характері;

б) в історичному характері;

в) у незмінності їх дії;

г) виявляються через економічну діяльність людей.

 

37. Об'єктивність економічних законів означає, що вони:

а) завжди виступають як закони суспільного прогресу;

б) з розвитком суспільства не тільки не сходять з історичної арени, не тільки зберігаються, а й відіграють зростаючу роль;

в) виникають та існують незалежно від волі і свідомості людей;

г) приймаються абсолютною більшістю голосів.

 

38. Економічна категорія:

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища;

б) слово іноземного походження, яке характеризує відповідний стан економіки;

в) поняття, включене до економічної енциклопедії;

г) слово, використовуване в економічній науці.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав