Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. Виберіть правильну відповідь з двох.
  3. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» 1577(?) р. –перший полемічний твір Острозького осередку.
  4. Відповідь: 0.31
  5. Відповідь: 0.56
  6. Відповідь: Починаємо з кінця
  7. Відповідь: так
  8. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  9. Вправа (Слайд 6).
  10. Вправа 10.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Найбільш повно суть економічної конкуренції визначається так:

а) боротьба виробників за одержання найвищого прибутку;

б) боротьба споживачів за право купувати товари по більш низьким цінам;

в) економічне суперництво за досягнення найкращих результатів у будь-якій сфері економічної діяльності;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Як ви особисто як споживач виграєте від конкуренції у сфері пропозицій товарів та послуг?

а) збільшується вибір товарів та послуг;

б) стримується зростання цін;

в) виробник, як правило, прагне краще реагувати на запити споживачів;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

3. До форм відкритої цінової конкуренції не належить:

а) змова про ціни;

б) сезонний розпродаж за зниженими цінами;

в) продаж за демпінговими цінами;

г) правильна відповідь відсутня.

 

4. До нецінових методів ведення конкурентної боротьби не належить:

а) реклама продукції;

б) післяпродажне обслуговування покупців;

в) надання системи гарантій на товар;

г) сезонний розпродаж товарів.

 

5. Поняття досконалої конкуренції припускає:

а) наявність у галузі великої кількості виробників неоднорідної продукції;

б) товари значної кількості фірм стандартизовані;

в) відсутність вхідних бар'єрів на ринок;

г) правильно – пп. б, в.

 

6. Міжгалузева конкуренція – це конкуренція між товаровиробниками:

а) однієї галузі; б) різних галузей;

в) на світовому ринку; г) правильна відповідь відсутня.

 

7. В якому з варіантів відповідей типи ринкових структур перераховані послідовно – від найбільш до найменш конкурентного ринку:

а) досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція, монополія;

б) монополія, досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція;

в) досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія;

г) монополістична конкуренція, олігополія, досконала конкуренція, понополя.

 

8. Монополістична конкуренція:

а) домінування на ринку обмеженої кількості виробників;

б) наявність на ринку одного виробника;

в) багато підприємств, що продають однакові товари намагаючись додати їм (товарам) унікальні властивості;

г) домінування на ринку визначеного виробника.

 

9. Для олігополії не є характерним:

а) наявність визначеного контролю за цінами;

б) відносно легкий вхід на ринок нових фірм;

в) наявність декількох великих фірм, що виробляють подібні товари та послуги;

г) правильно – пп. а, б.

 

10. В умовах чистої монополії:

а) існує можливість змови задля контролю над цінами;

б) жоден із продавців не здатний вплинути на ринкову ціну;

в) ціну встановлює продавець, можлива цінова дискримінація;

г) ринкову ціну визначає єдиний покупець.

 

11. До способів монополізації ринків не відноситься:

а) злиття фірм;

б) отримання кредиту під низький відсоток;

в) досягнення загальних угод між фірмами з різних питань господарської діяльності;

г) придбання контрольного пакета акцій.

 

12. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Такий тип розширення зветься:

а) горизонтальним; б) вертикальним;

в) диверсифікованим; г) правильна відповідь відсутня.

 

13. Зростання обсягів виробництва на підприємстві у межах однієї галузі – це наслідок:

а) горизонтального об’єднання підприємств;

б) вертикального об’єднання підприємств;

в) диверсифікованого об’єднання підприємств;

г) правильна відповідь відсутня.

 

14. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно суміжні галузі – це результат:

а) горизонтального об’єднання підприємств;

б) вертикального об’єднання підприємств;

в) диверсифікованого об’єднання підприємств;

г) правильна відповідь відсутня.

 

15. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно не пов’язані галузі – це наслідок:

а) горизонтального об’єднання підприємств;

б) вертикального об’єднання підприємств;

в) диверсифікованого об’єднання підприємств;

г) правильна відповідь відсутня.

 

16. Вугільне підприємство купило контрольний пакет акцій металургійного підприємства. Який це тип розширення?

а) горизонтальний; б) вертикальний;

в) конгломеративний; г) правильна відповідь відсутня.

 

17. Міськводоканал, що постачає велике місто водою:

а) не можна вважати монополією;

б) є природною монополією;

в) є монополією, заснованої на диференціації продукту;

г) правильна відповідь відсутня.

 

18. Якщо монополія в галузі змінюється монополістичною конкуренцією, то від цього:

а) виграють продавці-монополісти;

б) виграють покупці;

в) виграють і продавці-монополісти, і покупці;

г) ніхто не виграє.

 

19. Що з перерахованого не можна вважати одним з напрямків негативного впливу монополізму на економіку:

а) підривається рівноправність у відносинах між виробниками і споживачами;

б) обмеження можливості вибору споживачів;

в) штучне обмеження можливості дрібних виробників;

г) зниження цін на продукцію.

 

20. Перший у світі антимонопольний закон був прийнятий у:

а) Англії; б) Німеччини; в) США; г) Росії.

 

21. Ринкова ціна визначається єдиним покупцем в умовах:

а) досконалої конкуренції; б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії; г) монопсонії.

 

22. Уперше термін «підприємництво» ввів у науковий обіг:

а) Р. Кантільйон; б) А. Монкретьєн;

в) Й. Шумпетер; г) Аристотель.

 

23. Сутність підприємництва точніше передає визначення:

а) підприємництво - це приватна господарська діяльність людей, повязана з виробництвом товару;

б) підприємництво - це ініціативна, самостійна діяльність людей, в господарській діяльності, спрямована на отримання прибутку;

в) підприємництво – це нові ініціативні підходи у виробничій діяльності, які більш за все відповідають вимогам економічного розвитку;

г) вірна відповідь відсутня.

 

24. До функцій підприємництва не відноситься:

а) сануюча; б) творча;

в) організаторська; г) ресурсна.

 

25. Що не є умовою існування підпримєницької діяльності?

а) наявність відповідних майнових прав на умови та результати виробництва;

б) певне економічне, правове і політичне середовище;

в) обмежена економічна відповідальність за результати діяльності;

г) етика підприємництва;

 

26. В якому варіанті найбільш повно відображені умови підприємницької діяльності?

а) відповідні майнові права, певне економічне, правове і політичне середовище, етика підприємництва;

б) відповідні майнові права, певне економічне правове і політичне середовище, обмежена економічна відповідальність за результати діяльності, етика підприємництва;

в) відповідні майнові права, певне економічне, правове і політичне середовище, повна економічна відповідальність за результати діяльності, етика підприємництва;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

27. Для підприємницької діяльності не є характерним:

а) наявність відповідних майнових прав на результати виробництва;

б) необмежена самостійність у господарській діяльності;

в) ризик;

г) правильна відповідь відсутня.

 

28. Ризик в підприємницькій діяльності:

а) абсолютно неминучий;

б) неминучий в діяльності тільки слабких фірм–початківців;

в) зникає при ефективному керуванні фірмою;

г) правильно – пп. б, в.

 

29. Капітал, який використовує підприємець:

а) обов'язково повинен бути його власністю;

б) може бути його власністю;

в) може не бути його власністю;

г) правильно – пп. б, в.

 

30. Культура підприємництва:

а) має чисто моральне значення;

б) дає можливість вести спонсорську діяльність;

в) має певний вплив на прибутковість фірми;

г) виключно нераціональне явище в підприємництві.

 

31. Підприємницька діяльність неможлива, якщо:

а) відсутня спеціалізація в управлінні підприємством;

б) відсутні права власності на капітал;

в) відсутні права власності на підприємницький доход;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

32. З перерахованих суб'єктів не можна віднести до підприємців:

а) власника невеликого ресторану;

б) власника простих акцій;

в) фермера;

г) власника облігацій державної позики.

 

33. Формування суб’єктів підприємництва в Україні в 90-х роках відбувалося:

а) еволюційним шляхом;

б) прискореним шляхом;

в) еволюційним шляхом в поєднанні з прискореним шляхом;

г) правильна відповідь відсутня.

 

34. Приватизація – це:

а) перехід власносності від одного суб’єкта до іншого;

б) передача майна в оренду трудовому колективу;

в) комерціалізація умов діяльності підприємства;

г) відчуження державної власності на користь приватних осіб.

 

35. Назвіть види підприємництва:

а) виробниче, сільськогосподарське, приватне, торгове;

б) виробниче, торгове, будівниче, кредитне;

в) виробниче, торгове, кредитне;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

36. Виділення різних видів підприємництва дозволяє:

а) раціональніше використовувати суспільні ресурси внаслідок спеціалізації;

б) повніше реалізувати специфіку підприємницьких здібностей;

в) отримувати великі прибутки шляхом проведення узгодженої політики.

г) правильно – пп. а, б.

 

37. Виробниче підприємництво реалізує наступні функції:

а) створює матеріальний продукт та забезпечує його реалізацію;

б) створює матеріальний продукт, забезпечує кредитування вробництва та його розширене відтворення;

в) створює матеріальний продукт та реалізує основні науково-технічні ідеї, що закладають фундамент економічного прогресу суспільства в цьому;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

38. Визначте зміст комерційної підприємницької діяльності:

а) реєстрація угод з купівлі–продажу товарів;

б) купівля та продаж товарів від імені та за рахунок клієнта;

в) купівля та продаж товарів від свого імені та за власний рахунок;

г) облік прав власності на товари.

 

39. Визначте зміст комісійної підприємницької діяльності:

а) купівля та продаж товарів від імені та за рахунок клієнта;

б) облік прав власності на товари;

в) реєстрація угод з купівлі–продажу товарів;

г) купівля та продаж товарів від свого імені та за власний рахунок.

 

40. До функцій кредитного підприємництва не відноситься:

а) акумуляція тимчасово вільних коштів;

б) надання кредитів підприємницьким структурам;

в) надання споживчого кредиту населенню;

г) правильна відповідь відсутня.

 

Вправа 3. Визначте яке з положень правильне, а яке помилкове

 

1. Конкуренція сприяє виробництву необхідних суспільству товарів, ефективному використанню ресурсів.

2. Конкуренція стимулює виробників знижувати витрати виробництва.

3. Зміну режиму роботи підприємства роздрібної торгівлі можна вважати формою ведення нецінової конкурентної боротьби.

4. Досконала конкуренція – це така ситуація, коли тільки деякі виробники можуть впливати на ринкову ціну запропонованого до продажу продукту.

5. Недосконала конкуренція – це будь-яке монопольне втручання в процес ціноутворення.

6. Внутрішньогалузева конкуренція – це боротьба між товаровиробниками за найбільш вигідну норму прибутку.

7. Міжгалузева конкуренція – це боротьба між товаровиробниками різних галузей за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів.

8. Ситуація, що наближається до досконалої конкуренції, швидше за все буде характерна для ринку мобільних телефонів.

9. В умовах доскональної і монополістичної конкуренції використовуються методи нецінової конкурентної боротьби.

10. Для олігополії характерне виробництво тільки диференційованої продукції.

11. Ринок легкових автомобілів – олігопольний ринок.

12. Природна монополія економічно доцільна.

13. Антимонопольна політика націлена на знищення монополій.

14. Індекс Херфіндейла-Хіршмана дозволяє визначити рівень конкуренції в галузі.

15. Капітал, що використовує підприємець обов’язково повинен бути його власністю.

16. До функцій підприємництва належать виключно організаторська і творча.

17. Прибуток підприємця представляє собою дохід отриманий від реалізації продукції.

18. Етика підприємництва не є фактором його доходності.

19. Промислове підприємництво орієнтоване на збут товарів.

20. Основна функція кредитного підприємництва – акумуляція тимчасово вільних грошових коштів і наступне їх використання для надання кредитних ресурсів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав