Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. 1. Головна мета функціонування підприємства – задоволення потреб:

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. Виберіть правильну відповідь з двох.
  3. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» 1577(?) р. –перший полемічний твір Острозького осередку.
  4. Відповідь: 0.31
  5. Відповідь: 0.56
  6. Відповідь: Починаємо з кінця
  7. Відповідь: так
  8. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  9. Вправа (Слайд 6).
  10. Вправа 10.

 

1. Головна мета функціонування підприємства – задоволення потреб:

а) суспільства; б) трудового колективу;

в) власника підприємства; г) адміністрації підприємства.

 

2. Відсутність прибутку – це:

а) ознака банкрутства підприємства;

б) свідоцтво нереалізації кінцевої підприємницької мети;

в) свідоцтво зменшення доходів покупців;

г) нічого не говорить про положення підприємства на даний момент.

 

3. Підприємство може бути заснованим:

а) приватною особою; б) державою;

в) колективом; г) правильно – пп. а, б, в.

 

4. До основних рис підприємства не відноститься:

а) економічна та технологічна відокремленість;

б) юридичне оформлення;

в) участь у суспільному поділі праці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Що не можна віднести до умов юридичного оформлення підприємства?

а) наявність статуту підприємства;

б) існування розрахункового рахунку у комерційному банку;

в) право реалізації власних економічних інтересів;

г) ведення бухгалтерського балансу.

 

6. Що включає в себе технологічна відокремленість підприємства?

а) спеціалізація на виробництві певного виду продукції;

б) право укладання угод;

в) майнова відокремленість;

г) завершений технологічний цикл.

 

7. Основною класифікаційною ознакою підприємств не є

а) характер здійснення торгових операцій;

б) форма власності;

в) сфера діяльності;

г) розмір.

 

8. Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:

а) кількість робітників; б) обсяг господарського обороту;

в) продуктивність праці; г) правильна відповідь відсутня.

 

9. За способом заснування і формування статутного фонду в Україні виділяють такі підприємства:

а) унітарні; б) корпоративні;

в) одноосібні; г) правильно – пп. а, б.

 

10. Державна підтримка малих підприємств пояснюється:

а) потребою підтримання і розвитку конкурентного середовища;

б) корисністю співіснування в економіці різних за розміром підприємств;

в) можливості малого бізнесу можна використати для вирішення региональних проблем;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

11. До класифікації підприємств за формою власності не входять підприємства:

а) приватні; б) державні;

в) змішані; г) малі.

 

12. Перевагами малих підприємств у порівнянні із крупними та середніми не можна вважати:

а) можливість повніше використовувати ефект спеціалізації;

б) високу ефективність встановлення коопераційних зв’язків;

в) мобільність та гнучкість при зміні суспільних потреб;

г) низькі витрати виробництва.

 

13. Перевагами крупних підприємств не можна вважати:

а) можливість отримання значного обсягу фінансових ресурсів;

б) швидке реагування на зміну кон’юнктури ринку;

в) впровадження новацій у масове виробництво;

г) зниження витрат виробництва.

 

14. До недоліків одноосібного підприємства не відноситься:

а) обмеженість фінансових ресурсів;

б) необмеженість відповідальності;

в) значна свобода дій у власника;

г) відсутність потенційних вигод від спеціалізації в керуванні виробництвом.

 

15. Повне товариство характеризується:

а) найбільшою втратою самостійності його членів;

б) найбільшим ступенем стійкості;

в) необмеженою відповідальністю учасників;

г) створенням спеціальних органів контролю і керування.

 

16. Товариство з обмеженою відповідальністю припускає:

а) строго обмежену кількість його членів;

б) об'єднання тільки фізичних осіб;

в) додаткові обмеження на використання прибутку для непродуктивних цілей;

г) відповідальність у межах паю.

 

17. Найбільша самостійність учасників характерна для:

а) повного товариства;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) змішаного товариства;

г) товариства з додатковою відповідальністю.

 

18. Що є вищим органом керування акціонерного товариства:

а) загальні збори акціонерів;

б) наглядацька рада;

в) правління (дирекція);

г) рада акціонерів, що володіють контрольним пакетом акцій.

 

19. Кожний акціонер:

а) гарантовано отримує дивіденди;

б) має можливість керувати поточною діяльністю підприємства;

в) володіє правом вирішального голосу;

г) співвласник підприємства.

 

20. Розмір дивіденду не залежить від:

а) розміру прибутку підприємства; б) зміни курсової вартості акції;

в) порядку розподілу прибутку; г) кількості емітованих акцій.

 

21. Визначте, яким буде ринковий курс акції номіналом 100 гривень, якщо дивіденди становлять 3 гривні на рік, а позичковий відсоток дорівнює 15% річних.

а) 80 грн; б) 20 грн;

в) 100 грн; г) 120 грн.

 

22. До характеристик кооперативу не належить:

а) абсолютна орієнтація на прибуток;

б) розподіл прибутку, як правило, пропорційно участі членів у виробництві;

в) широка участь членів у керуванні;

г) правильна відповідь відсутня.

 

23. До функціональних форм виробничих фондів відносяться:

а) грошова; б) виробнича;

в) товарна; г) правильно – пп. а, б, в.

 

24. Процес руху виробничих фондів, в ході якого відбувається їх перетворення із однієї функціональної форми в іншу – це

а) кругообіг виробничих фондів; б) обіг виробничих фондів;

в) час обігу фондів; г) правильна відповідь відсутня.

 

25. Виробничі фонди підприємства поділяються на:

а) оборотні фонди та фонди обігу;

б) основні та обігові засоби;

в) основні та оборотні фонди;

г) основні фонди та фонди обігу.

 

26. До основних виробничих фондів підприємства не відносяться:

а) будівлі та споруди; б) машини;

в) устаткування; г) незавершене виробництво.

 

27. Готова продукція, що знаходиться на складах, включається до:

а) основних фондів; б) оборотних фондів;

в) фондів обігу; г) правильна відповідь відсутня.

 

28. Фонд оплати праці є складовою частиною:

а) основних засобів; б) оборотних фондів;

в) основних фондів; г) правильна відповідь відсутня.

 

29. Вартість використаного у виробництві обсягу ресурсів – це:

а) амортизація; б) основні фонди;

в) витрати виробництва; г) прибуток підприємства.

 

30. Збитковим підприємством є таке підприємство, на якому:

а) відсутній прибуток;

б) низька заробітна плата;

в) витрати перевищують виторг;

г) є витрати, пов'язані з недостатньо эффективною організацією виробництва.

 

31. Амортизаційні відрахування призначені для:

а) ведення розширеного відтворення;

б) здійснення відтворення основних фондів;

в) здійснення расширенного відтворення основних і оборотних фондів;

г) здійснення відтворення основних і оборотних фондів.

 

32. Банкрутство – це:

а) тимчасове закриття підприємства;

б) повна ліквідація підприємства;

в) оголошення про фінансову неспроможність підприємства;

г) продаж підприємства іншим особам.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав