Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. 1.Сукупність національних економічних систем, що взаємоповязані і взаємодіють між собою на основі міжнародного поділу праці - це:

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. Виберіть правильну відповідь з двох.
  3. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» 1577(?) р. –перший полемічний твір Острозького осередку.
  4. Відповідь: 0.31
  5. Відповідь: 0.56
  6. Відповідь: Починаємо з кінця
  7. Відповідь: так
  8. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  9. Вправа (Слайд 6).
  10. Вправа 10.

 

1.Сукупність національних економічних систем, що взаємоповязані і взаємодіють між собою на основі міжнародного поділу праці - це:

а) міжнародна спільнота; б) світове господарство;

в) міжнародні звязки; г) міжнародна інтернаціоналізація.

 

2. Світове господарство виникає на основі:

а) валютної системи ; б) міжнародного поділу праці;

в) системи міжнародної торгівлі; г) правильна відповідь відсутня.

 

3. До факторів спеціалізації окремих країн у рамках світового господарства не можна віднести:

а) географічне місце розташування;

б) природно-кліматичні умови;

в) ресурсні можливості;

г) правильна відповідь відсутня.

 

4. Головною причиною виникнення і розвитку світового господарства є:

а) інтернаціоналізація господарського життя;

б) формування національних валютних систем;

в) збільшення масштабу товарообігу;

г) посилення конкурентної боротьби.

 

5. Який із етапів розвитку не є характерним для світового господарства?

а) етап світової торгівлі; б) етап іноземних інвестицій;

в) етап економічної інтеграції;г) правильна відповідь відсутня.

 

6. Торговий баланс – це:

а) співвідношення між зовнішньоторгівельним оборотом країни і її експортом;

б) співставлення величин експорту і імпорту країни з метою виявлення стану її зовнішньоторгівельної діяльності.

в) співвідношення між різницею цін товарів, завезених за визначений період, і різницею ціх товарів, вивезених країною;

г) правильна відповідь відсутня.

 

7. Перевищення експорту над імпортом – це:

а) позитивне сальдо торговельного балансу;

б) відємне сальдо торговельного балансу;

в) нейтральне сальдо торговельного балансу;

г) правильна відповідь відсутня.

 

9. У якості інструментів при проведенні протекціоністської політики не застосовуються:

а) низькі митні збори на імпортні товари;

б) квотування імпорту;

в) ліцензування імпорту;

г) правильна відповідь відсутня.

 

10. Політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції – це:

а) фритредерство; б)протекціонізм;

в) лібералізм; г) правильна відповідь відсутня.

 

11. Кількісні обмеження на ввіз або вивіз товарів – це:

а) акциз; б) квота;

в)мито; г) демпінг.

 

12. Фритредерство – це тип зовнішньоекономічної політики:

а) що заохочує чи не перешкоджає вивозу і ввозу товарів;

б) обмежує імпорт;

в) встановлює спеціальні квоти на експорт;

г) правильна відповідь відсутня.

 

13. Фритредерство у якості зовнішньоекономічної політики застосовується:

а) тільки країнами із близьким рівнем розвитку;

б) слаборозвиненими країнами;

в) усіма країнами світу;

г) правильна відповідь відсутня.

 

14. Закордонні приватні інвестиції здійснюються, як правило, з метою:

а) отримання більш високого прибутку;

б) надання допомоги іноземним країнам;

в) досягнення політичних цілей власної країни;

г) сприяння соціальному розвитку ііноземної держави .

 

15. До форм здійснення закордонних інвестицій не відноситься:

а) придбання акцій закордонних кампаній, створення спільних підприємств;

б) надання позик іноземним суб'єктам;

в) придбання акцій, випущених іноземними емітентами;

г) бартерний обмін з іноземним суб'єктом.

 

16. Залежності від суб’єкта інвестування іноземні інвестиції поділяються на:

а) прямі та портфельні; б) виробничі та фінансові;

в) приватні та державні; г) правильна відповідь відсутня.

 

17. Портфельні інвестиції – це:

а) уся величина іноземних інвестицій;

б) інвестиції, що дають право контролю над виробництвом;

в) тільки державні інвестиції за кордоном;

г) правильна відповідь відсутня.

 

18. Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень забезпечують:

а) прямі інвестиції; б) державні нвестицій;

в) портфельні інвестиції; г) міждержавні інвестиції..

 

19. Що не можна віднести до причин міграції робочої сили?

а) національні розбіжності у заробітній платі;

б) національні особливості у рівні безробіття;

в) різну структура зайнятості у країнах світу;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20. Який із процесів не можна вважати формою міграції трудових ресурсів ?

а) отримання освіти за кордоном;

б) виїзд на постійне місце проживання;

в) робота за контрактом;

г) виїзд на сезонну роботу.

 

21. Як називається співвідношення коштів, отриманих за експорт, і коштів, сплачених за імпорт товарів і послуг:

а) платіжний баланс; б) торговий баланс;

в) бюджетний дефіцит; г) доход від зовнішньої торгівлі.

 

22. Ціна однієї валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни –це:

а) котирування валюти; б) ревальвація;

в) курс валюти; г) конвертованість валюти.

 

23. Підвищення курсу національної валюти може стимулювати:

а) експорт; б) імпорт;

в) демпінг; г) правильна відповідь відсутня.

 

24. Зниження валютного курсу національної грошової одиниці робить менш вигідним:

а) експорт товарів;

б) імпорт товарів;

в) застосування митних інструментів регулювання;

г) не впливає на зовнішньоекономічні умови господарювання.

 

25. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валютах?

а) експорт та імпорт зростуть;

б) експорт знизиться, а імпорт зросте;

в) експорт та імпорт знизяться;

г) експорт зросте, а імпорт знизиться.

 

26. Який із нижчеперелічених заходів збільшує пропозицію іноземної валюти в обмін на вітчизняну?

а) імпорт капіталу; б) імпорт товарів;

в) імпорт послуг; г) експорт капіталу.

 

27. До балансів міжнародних розрахунків не можна віднести:

а) платіжний баланс;

б) розрахунковий баланс;

в) баланс міжнародної заборгованості;

г) правильна відповідь відсутня.

 

28. Операції, завдяки яким відбувається збільшення іноземної валюти в країні називаються:

а) кредитовими; б) дебетовими;

в) накопичувальними; г) депозитними.

 

29. Яка змінна не зараховується на рахунок поточних операцій як складової платіжного балансу?

а) транспортні послуги іноземним державам;

б) товарний експорт;

в) чисті доходи від інвестицій;

г) зміни в активах країни за кордоном.

 

30. До дебетових статей платіжного балансу можна віднести:

а) експорт товарів та послуг;

б) відсотки та дивіденди від закордонних інвестицій;

в) надання позик іншим країнам;

г) доходи від іноземного туризму.

 

32. Якщо населення країни за певний період заплатило іноземцям більше, ніж отримало від них, то яким буде платіжний баланс?

а) урівноваженим; б) дефіцитним;

в) профіцитним; г) нестабільним.

 

33. Яким чином може бути покритий дефіцит платіжного балансу країни?

а) позика за кордоном;

б) використання золотовалютних резервів країни;

в) девальвація національної валюти;

г) правильно – пп. а, б.

 

34. До методів регулювання платіжного балансу не відноситься:

а) прямий контроль над торговими та фінансовими потоками;

б) зміна обмінного курсу національної валюти;

в) заходи з регулювання рівня облікової ставки відсотку;

г) правильна відповідь відсутня.

 

35. Хронічне позитивне сальдо торгового балансу сприяє:

а) залученню додаткових грошових засобів в країну;

б) відтоку інвестиційних ресурсів з країни;

в) стимулюванню імпорту;

г) правильна відповідь відсутня.

 

36. На валютний курс не впливає:

а) відносна зміна національного доходу країн;

б) рівень інфляції в країні;

в) зміна рівня реальних ставок відсотка;

г) правильна відповідь відсутня.

 

37. За допомогою якого з чинників встановлюється курс валюти в системі плаваючих валютних курсів?

а) державне регулювання; б) дії Центрального банку;

в) попит і пропозиція валюти; г) правильно – пп. а, б, в.

 

38. До механізмів регулювання валютного курсу не відноситься:

а) девальвація національної валюти;

б) ревальвація національної валюти;

в) валютні інтервенції;

г) правильна відповідь відсутня.

 

39. Дії держави, спрямовані на зниження курсу національної валюти:

а) девальвація; б) ревальвація;

в) інфляція; г) дефляція.

 

40. Цільові операції центрального банку з купівлі-продажу національної або іноземної валюти:

а) валютні обмеження; б) валютний коридор;

в) валютні інтервенції; г) валютний паритет.

 

41. Зростання курсу долара щодо японської ієни створює сприятливі умови для:

а) збільшення американського експорту в Японію;

б) збільшення японського експорту в США;

в) взаємного скорочення зовнішньої торгівлі;

г)розширенню торгівлі з третіми країнами.

 

42. Як називається валюта, що використовується тільки для обслуговування внутрішніх економічних операцій?

а) частково конвертована; б) неконвертована;

в) вільно конвертована; г) правильна відповідь відсутня.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав