Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета та завдання навчальної дисципліни. Кафедра економіки, менеджменту та державного управління

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  9. Анотація програми навчальної дисципліни
  10. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра економіки, менеджменту та державного управління

 

методичні вказівки та завдання до виконання домашньої контрольної роботи

з дисципліни “Статистика”

 

Для студентів, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

Заочна форма навчання

 

 

ЛЬВІВ – 2011


Методичні вказівки та завдання до виконання домашньої контрольної роботи з курсу „Статистика для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

 

Підготувала:

к.е.н., доц Капленко Г.В.

 

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

економіки, менеджменту та державного управління

Протокол №1 від 31.08.2011р.

 


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

 

Незалежно від рівня та етапу економічного розвитку, характеру політичної системи, статистика на протязі довгих років одночасно була необхідним та ефективним інструментом державного управління і наукою, яка досліджує кількісну сторону масових явищ. Виконує різноманітні функції збору, систематизації і аналізу інформації, яка характеризує економічний і соціальний розвиток суспільства, вона завжди грала роль головного поставника фактів для управлінських, науково-дослідницьких та практичних потреб різного роду структур, організацій і населення.

Основним об’єктом статистичної теорії та методології є кiлькiсна сторона масових суспільних явищ i процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною, кiлькiсне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця й часу.

Ядром статистичної системи знань виступає теорія статистики, яка забезпечує теоретичну і методологічну підготовку фахівців різних напрямків і, зокрема, економічного профілю. Тому статистика вивчається в циклі професійної та практичної підготовки фахівців всіма економічними напрямами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет вивчення дисципліни – це розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у економіці.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни «Статистика» – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок для оцінки соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у житті нашої держави.

Завдання дисципліни визначається тими функціями, які виконує статистика в системі економічних наук, а саме:

- розробка програм статистичних обстежень, обробки і зведення даних;

- обчислення та інтерпретація статистичних показників;

- аналіз масивів статистичних даних;

- вимірювання інтенсивності динаміки та щільності зв’язку;

- визначення факторів, які формують рівень, варіацію і розвиток суспільних явищ та оцінювання сили їхнього впливу;

- використання системи національних рахунків у ході розрахунків статистичних показників та їх аналізу;

- аналіз тенденцій розвитку взаємозв'язків секторів ринкової економіки;

- надання консалтингових послуг споживачам узагальненої статистичної інформації.

Вивчення статистики є важливою складовою частиною сучасної економічної освіти. Статистика як наука покликана відображати реалії суспільного життя та його проблеми. Статистичні дані характеризують розвиток окремих сторін життя суспільства і є інформаційною базою для прийняття управлінських рішень.

Однією із умов правильного сприйняття і практичного використання статистичної інформації, кваліфікованих висновків і обґрунтованих прогнозів є знання статистичної методології вивчення кількісної сторони соціально-економічних явищ та умов їх застосування в економічному дослідженні.

Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільних явищ – невід’ємний елемент підготовки висококваліфікованих економістів, бухгалтерів і фінансистів.

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав