Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистичні показники

Читайте также:
  1. Абсолютні й відносні статистичні показники.
  2. Безробіття, його показники і види.
  3. В яких відповідях названі показники (характеристики) злочинності?
  4. Відносні показники, їх роль і типологія.
  5. Вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства
  6. Застосування, формули за якими розраховуються ці показники
  7. Макроекономічні показники національної економіки.
  8. Органолептичні показники натурального меду
  9. Основні макроекономічні показники СНР
  10. Основні показники забезпеченості ТОВ «Укрінагропром» виробничими ресурсами

3.1. Показники, які характеризують обсяги, розміри соціально-економічних явищ, є величинами:

а) абсолютними; Вони виражаються одиницями вимірювання: в) натуральними, трудовими, вартісними;

Відповіді: 1) а, в;

3.2. Показники, що характеризують кількісні співвідношення явищ, є величинами:

а) відносними; При обчисленні таких показників співвідносяться: г) і однойменні, і різнойменні.

Відповіді: 2) а, г;

3.3. Співвідношенням різнойменних показників розраховуються відносні величини:

а) інтенсивності; Співвідношенням однойменних показників розраховуються відноснівеличини: г) динаміки.

Відповіді:2) а, г;

3.4. Вкажіть відносні величини інтенсивності: б) кількість народжених на 1000 жителів - 13,5.

3.5. За рік зареєстровано шлюбів: в регіоні А - 12,7 тис., в регіоні В - 11,3. Середньорічна кількість населення відповідно становить 1760 та 1345 тис. Осіб1 Кількість шлюбів на 1000 жителів:

1) більша в регіоні А;

3.6. Вкажіть відносні величини інтенсивності: а) на 100 000 жителів старших 14 років зареєстровано 510 злочинів;б) серед засуджених кожен третій у віці до 30 років.Відповіді:3) а, б;

3.7. На початок року капітал комерційних банків становив, млн. грн.: банку А - 760, банку Б - 420; прибуток відповідно 266 та 147. Прибутковість капіталу: в обох банках однакова; 266/760 = 0,35; 147/420= 0,35

Відповідь;в) в обох банках однакова

3.8. Вкажіть відносні величини динаміки: а) інвестиції у нафтовидобувну промисловість за рік зросли на 40%;

Відповіді: а;

3.9. За останні роки в регіоні зменшилось виробництво на душу населення: цукру - з 90 до 72 кг; олії - з 20 до 17,4 кг. Швидше скорочувалося виробництво: 1) цукру;

3.10. Вкажіть відносні величини динаміки: а) за минулий рік реальна заробітна плата зросла в 1,2 раза;

б) дефіцит бюджету зменшився на 5%. Відповіді: а, б;

3.11. За п’ять років зовнішній борг країни збільшився з 90 до 626 млн. грн., виплати за борг (повернення номіналу та проценти) зросли з 11 до 131 млн. грн. Вищими темпами зростали: 1) сума боргу;

3.12. Вкажіть відносні величини просторового порівняння: б) вартість 1 кв. м житла в регіоні А в 2 рази вища, ніж у регіоні В. Відповідь: б;

3.13. Вкажіть відносні величини порівняння із стандартом: а) відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму становить 78%; Відповіді: 1) а;

3.14. Вкажіть відносні величини структури: а) бюджетні видатки на охорону здоров’я становлять 10%;

б) в експорті продукції акціонерного товариства 48% припадає на Китай, 29% - на Росію. Відповідь: а, б;

3.15. Вкажіть відносні величини координації: а) на 1000 зайнятих у народному господарстві регіону 175 мають вищу освіту;

б) на 1000 осіб відповідної статі у шлюбі перебувають 730 чоловіків та 610 жінок. Відповіді: –

3.16. Вкажіть відносні величини просторового порівняння: а) автомобільним транспортом перевезено вантажів у контейнерах в 1,5 раза більше, ніж залізницею, і в 2 рази більше, ніж морем; б) монтована ємність автоматичних телефонних станцій у містах в 6 разів більша, ніж в селах. Відповіді: а, б;

3.17. Вкажіть відносні величини порівняння із стандартом:

а) аукціонна ціна акцій емітента перевищила номінальну вартість у 8,5 раза; Відповіді: а;

3.18. Вкажіть відносні величини структури: б) товарно-матеріальні цінності в обігових коштах становлять 44%. Відповіді: б;

Частка зернових культур у загальній посівній площі становить 34%, частка озимої пшениці у посівній площі зернових – 75%. Яка частка припадає на озиму пшеницю у загальній посівній площі?

Відповіді, %: 25,5.

34% - 100

х % - 75, х=75*34/100 = 25,5

На кінець року у видобувній промисловості працювала 1/5 загальної кількості зайнятих у промисловості, з них 12% – у вугільній. Яка частка зайнятих у вугільній промисловості від кількості зайнятих у промисловості в цілому? Відповіді, %: 2,4.

12*20% /100 = 2,5

3.21. Вкажіть відносні величини координації: а) 16% від загальної рекламної площі газети „Бізнес” припадає на рекламу комп’ютерів, 12% - оргтехніки та засобів зв’язку;

б) на європейському ринку цінних паперів вартість облігацій у 3 рази перевищує вартість банківських позик. Відповіді: а;

3.22. На початок року в регіоні проживало 2,5 млн. осіб, в т.ч. у містах – 1,5. Частка сільського населення становить: а) 0,6; б) 0,4. На 100 сільських мешканців припадає міських: в) 150; г) 67. Відповіді: б, в;

3.23. На країни близького зарубіжжя припадає 56% експорту та 70% імпорту. Коефіцієнт збалансованості експортно-імпортних операцій становить для країн близького зарубіжжя:

а) 0,8; б) 1,25. Для країн далекого зарубіжжя: в) 0,68; г) 1,47. Відповіді: а, г;

56/70=0,8

(100-56)/(100-70) = 1,47

3.24. Середня величина є узагальнюючою характеристикою варіюючої ознаки:

а) лише в якісно-однорідній сукупності; Значення середньої залежить: в) від індивідуальних значень ознаки

Відповіді: а, в

3.25. Чотири групи експертів, у кожній з яких було по 5 фахівців, оцінили ступінь інвестиційного ризику в балах: 15, 35, 28, 32. Розрахунок середнього балу інвестиційного ризику слід здійснювати за

формулою: 1) арифметичної простої;

3.26. Податок на додану вартість для всіх товаровиробників збільшено на 3%. Як змінився середній розмір податку на додану вартість? Відповіді: 2) не змінився;
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 348 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав