Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На основі характеристик центру розподілу одинаків за віком вкажіть напрямок асиметрії кожного розподілу.

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. I. Клинико - эпидемиологические характеристики геморрагических лихорадок и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
  4. I. Сущность общественного мнения, его характеристики и проблемы изучения.
  5. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  6. II. Практическое задание №1. Ряды распределений и их характеристики
  7. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  8. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  9. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  10. III. Характеристика подготовки по специальности
  Чоловіки Жінки
Середній вік 46,2 60,9
Модальний вік 26,9 71,3

Асиметрія розподілу чоловіків-одинаків: а) правостороння;(46,2>26.9)

Асиметрія розподілу жінок-одиначок: г) лівостороння(60.9<71.3). Відповіді: 2) а, г;

4.40. Соціометричне обстеження професійного рівня науковців одного НДІ дало такі результати, в балах:

  Наукові співробітники Керівники
Модальний бал    
Середній 42,7 63,6
Середньоквадратичне відхилення    

Ступінь асиметрії розподілу вищий: 3) в обох сукупностях асиметрія розподілу однакова: (42,7-40)/6=(63,6-60)/8

4.41. Структура виробництва на підприємствах малого бізнесу в регіоні характеризується даними:

  К-сть п-ств, у%до підсумку Обсяг прод-ції,у%до під-мку
АТ    
ТзОВ    
Разом    

Вкажіть, на підприємствах якого типу сконцентроване виробництво:0,5*(72-40)=0,5*(60-28)

а) в АТ; б) в ТзОВ.

Коефіцієнт локалізації обсягу виробництва в АТ становить:72/40*=

в) 1,2; г) 2,5. Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4.42. Структура фонду споживання характеризується даними:

  К-сть населення у % до п-ку Фонд спож-ня у %до п-ку
Міста    
Села    

Визначте коефіцієнти локалізації. Вони свідчать про: б) нерівномірний розподіл фонду споживання; в) локалізацію фонду споживання у містах;63/60=1,05>37/40=0,529 Відповіді: 3) б, в.

4.43. За наведеними даними визначте коефіцієнт концентрації зайнятих на 24 підприємствах електротехнічної промисловості:

  П-ств зайнятих
До 50    
50-100    
100-200    
200-500    
500 і більше    
Разом    

((30-4)+(35-7)+(18-13)+(32-12)+(44-5))*0,5=59%=0,59 Відповіді: 1) 0,59; 2) 1,18; 3) 0; 4) 0,44.

4.44. За наведеними даними визначте коефіцієнт концентрації споживання електроенергії у промисловості:

  К-сть п-ств у % до п-ку Спожито електроенергії у % до п-ку
До 50    
50-100    
100-200    
200-500    
500 і більше    
Разом    

(((22-3)+(38-9)+(25-20)+(28-13)+(35-7)))*0,5=48% Відповіді, %: 1) 48; 2) 96; 3) 0; 4) 4.

4.45. Технологічна структура капітальних вкладень у регіоні характеризується даними:

Структура 2000 у % до п-ку 2006 у % до п-ку
Будівельно-монтажні роботи    
Устаткування, інструмент    
Інші капітальні роботи і витрати    

Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить: l=((58-46)+(42-35)+(12-7))/3=8-б) 8.

Він виражається: г) процентними пунктами. Відповіді: 4) б, г.

4.46. Структура вантажообороту країни характеризується даними:

Вид транспорту 2000 у % до п-ку 2006 у % до п-ку
Залізничний    
Автомобільний    
Возний    

Визначте квадратичний коефіцієнт структурних зрушень.

σ=(((50-40)^2+(44-30)^2+(20-16)^2)/3)^1/2=((100+196+16)/3)^1/2=104^1/2=10.2 Відповіді: 4) 10,2.

4.47. За даними про структуру вантажообороту двох країн у 2006 р. визначте коефіцієнт схожості структур:

Вид транспорту Країна А у % до п-ку Країна Б у % до п-ку
Залізничний    
Автомобільний    
Возний    
Разом    

Р=100-0,5*((20-15)+(32-21)+(64-48))=100-16=84% Відповіді, %: 1) 84;

4.48. За даними про структуру власних коштів комерційних банків визначте коефіцієнт схожості структур:

Власні кошти, млн..грн Банк А Банк Б
Статут фонд    
Ін. фонди    
Прибуток    
Разом    

Р=100-0,5*((67-46)+(16-15)+(39-17))=100-22=78 Відповіді, %: 3) 78;

Для вимірювання варіації групових середніх використовують:а) міжгрупову дисперсію; б) групові дисперсії.Для узагальнення варіації індивідуальних значень ознаки в середині груп використовують:в) загальну дисперсію; г) середню з групових дисперсій. Відповідь

4.50. Правило складання дисперсій полягає у тому, що загальна дисперсія дорівнює:

Відповідь: 2) сумі міжгрупової та середньої з групових дисперсій;

4.51. За вибірковим обстеженням малих підприємств з різною формою власності рівні рентабельності реалізації продукції диференціюються таким чином: Визначте середню з групових дисперсій рентабельності реалізаціїпродукції.

Форма власності   Кількість підприємств   Рентабельність реалізаціїпродукції,% ∑ у уі сер
Державна   16 22 20 18      
Приватна (недержавна)     25 31 33 28 27 24    
В цілому   Х   24,4
Розв: Уі сер= (76+168)/10=24,4 Обчислимо групові дисперсії: s^21= ((16-19)^2+(22-19)^2+(20-19)^2+(18-19)^2) / 4=5 s^2 2 =((25-28)^2+(31-28)^2+(33-28)^2+(28-28)^2+(27-28)^2+(24-28)^2) / 6=10  

Cередня з групових: (5*4+10*6)/10=8 Відповідь: 3) 8

4.52. Результати контрольної перевірки денного надою молока від 10 корів порідного стада наведено нижче:

Стадо корів Денний надій молока, кг
Чистопородне(у1) Племінне(у2)   10 14 9 11 12 9 10 7 13 9

Визначте міжгрупову дисперсію денного надою молока.

Розв:

∑ у1= 10+14+9+11=44; ∑ у2=12+9+10+7+13+9=60

у1сер=(10+14+9+11)/4=11; у2сер=(12+9+10+7+13+9)/6=10; уі сер=(44+60)/10=10,4

Міжгрупова дисперсія= ((11-10,4)^2*4+(10-10,4)^2*6)/10=0,24 Відповідь: 2) 0,24

4.53. Продажрічних облігацій державної внутрішньої позики на первинному та вторинному ринках характеризується даними:

Ринок Кількість проданихоблігацій, тис. шт. Середній термінобертання облігацій,міс. Дисперсія терміну обертання
Первинний      
Вторинний      
В цілому     х
         

Визначте загальну дисперсію терміну обертання облігацій. Відповіді: 1) 6,25; 2) 5,6; 3) 3,2; 4) 6,2.

4.54. За результатами опитування, виявлено диференціацію кількості очікуваних дітей серед жінок з різним рівнем освіти:

Рівень освіти Опитано жінок,тис.осіб Середня очікувана кількість дітей
Середня   2,0
Середня спеціальна   1,8
Вища   1,5

Визначте міжгрупову дисперсію кількості очікуваних дітей.

Розв:

Міжгрупова дисперсія =(9*2+5*1,8+6*1,5)/20=1,8 Відповідь: 4) 1,8

5.1. Метою вибіркового спостереження є визначення узагальнюючих характеристик: а) для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана для обстеження;б) для всієї генеральної сукупності.

При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу випадковості відбору є: в) обов’язковим; г) не обов’язковим. Відповідь: 3) б, в

5.2. Проведенообстеження: а) кожного десятого сільськогосподарського підприємства із 150, які проводять зрошення земель за рахунок власних коштів з метою вивчення ефективності використання зрошувальних площ;б) агрофірми „Степова” з метою вивчення резервів підвищення ефективності зрошення саме у цьому господарстві.Яке з обстежень є вибірковим? Відповідь: 1) а;

?5.3. При вибірковому обстеженні доходів домогосподарств у деяких з них не враховані субсидії на житлово-комунальні послуги, дивіденди на майнові та компенсаційні сертифікати. Результати обстеження містять: а) систематичну похибку реєстрації; б) систематичну похибку репрезентативності. Відповідь: 1) а

5.4. З метою визначення загального обсягу ділової деревини у сосновому лісі за схемою випадкової вибірки відібрано і зрізано 10 дерев. Середній діаметр їх у нижньому зрізі становив 37 см, гранична похибка вибірки з імовірністю 0,95 - 0,8 см. Це дає підставу стверджувати із зазначеною імовірністю, що середній діаметр деревини: Відповідь: 2) не менше 36,2 і не більше 37,8 см;

5.5. За даними вибіркового опитування 46% респондентів вважають рекламу основним джерелом інформації про товарний ринок. Стандартна похибка вибірки цього показника - 2,5%. З імовірністю 0,954 можна стверджувати, що рекламою користуються:

Відповідь:3) не менше 41 і не більше 51%

5.6. За даними технічного аналізу 100 проб руди вміст заліза становить усередньому 60% при стандартній похибці вибірки 4,5%. Чи є підстави стверджувати з імовірністю 0,954, що дляданого родовища вміст заліза у руді: Р=0,954; t=2; D=4,5*2=9; 51 < x<69

Відповідь:1) не менше 51%

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 155 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав