Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На основі характеристик центру розподілу одинаків за віком вкажіть напрямок асиметрії кожного розподілу.

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. I. Клинико - эпидемиологические характеристики геморрагических лихорадок и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
  4. I. Сущность общественного мнения, его характеристики и проблемы изучения.
  5. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  6. II. Практическое задание №1. Ряды распределений и их характеристики
  7. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  8. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  9. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  10. III. Характеристика подготовки по специальности
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
  Чоловіки Жінки
Середній вік 46,2 60,9
Модальний вік 26,9 71,3

Асиметрія розподілу чоловіків-одинаків: а) правостороння;(46,2>26.9)

Асиметрія розподілу жінок-одиначок: г) лівостороння(60.9<71.3). Відповіді: 2) а, г;

4.40. Соціометричне обстеження професійного рівня науковців одного НДІ дало такі результати, в балах:

  Наукові співробітники Керівники
Модальний бал
Середній 42,7 63,6
Середньоквадратичне відхилення

Ступінь асиметрії розподілу вищий: 3) в обох сукупностях асиметрія розподілу однакова: (42,7-40)/6=(63,6-60)/8

4.41. Структура виробництва на підприємствах малого бізнесу в регіоні характеризується даними:

  К-сть п-ств, у%до підсумку Обсяг прод-ції,у%до під-мку
АТ
ТзОВ
Разом

Вкажіть, на підприємствах якого типу сконцентроване виробництво:0,5*(72-40)=0,5*(60-28)

а) в АТ; б) в ТзОВ.

Коефіцієнт локалізації обсягу виробництва в АТ становить:72/40*=

в) 1,2; г) 2,5. Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4.42. Структура фонду споживання характеризується даними:

  К-сть населення у % до п-ку Фонд спож-ня у %до п-ку
Міста
Села

Визначте коефіцієнти локалізації. Вони свідчать про: б) нерівномірний розподіл фонду споживання; в) локалізацію фонду споживання у містах;63/60=1,05>37/40=0,529 Відповіді: 3) б, в.

4.43. За наведеними даними визначте коефіцієнт концентрації зайнятих на 24 підприємствах електротехнічної промисловості:

  П-ств зайнятих
До 50
50-100
100-200
200-500
500 і більше
Разом

((30-4)+(35-7)+(18-13)+(32-12)+(44-5))*0,5=59%=0,59 Відповіді: 1) 0,59; 2) 1,18; 3) 0; 4) 0,44.

4.44. За наведеними даними визначте коефіцієнт концентрації споживання електроенергії у промисловості:

  К-сть п-ств у % до п-ку Спожито електроенергії у % до п-ку
До 50
50-100
100-200
200-500
500 і більше
Разом

(((22-3)+(38-9)+(25-20)+(28-13)+(35-7)))*0,5=48% Відповіді, %: 1) 48; 2) 96; 3) 0; 4) 4.

4.45. Технологічна структура капітальних вкладень у регіоні характеризується даними:

Структура 2000 у % до п-ку 2006 у % до п-ку
Будівельно-монтажні роботи
Устаткування, інструмент
Інші капітальні роботи і витрати

Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить: l=((58-46)+(42-35)+(12-7))/3=8-б) 8.

Він виражається: г) процентними пунктами. Відповіді: 4) б, г.

4.46. Структура вантажообороту країни характеризується даними:

Вид транспорту 2000 у % до п-ку 2006 у % до п-ку
Залізничний
Автомобільний
Возний

Визначте квадратичний коефіцієнт структурних зрушень.

σ=(((50-40)^2+(44-30)^2+(20-16)^2)/3)^1/2=((100+196+16)/3)^1/2=104^1/2=10.2 Відповіді: 4) 10,2.

4.47. За даними про структуру вантажообороту двох країн у 2006 р. визначте коефіцієнт схожості структур:

Вид транспорту Країна А у % до п-ку Країна Б у % до п-ку
Залізничний
Автомобільний
Возний
Разом

Р=100-0,5*((20-15)+(32-21)+(64-48))=100-16=84% Відповіді, %: 1) 84;

4.48. За даними про структуру власних коштів комерційних банків визначте коефіцієнт схожості структур:

Власні кошти, млн..грн Банк А Банк Б
Статут фонд
Ін. фонди
Прибуток
Разом

Р=100-0,5*((67-46)+(16-15)+(39-17))=100-22=78 Відповіді, %: 3) 78;

Для вимірювання варіації групових середніх використовують:а) міжгрупову дисперсію; б) групові дисперсії.Для узагальнення варіації індивідуальних значень ознаки в середині груп використовують:в) загальну дисперсію; г) середню з групових дисперсій. Відповідь

4.50. Правило складання дисперсій полягає у тому, що загальна дисперсія дорівнює:

Відповідь: 2) сумі міжгрупової та середньої з групових дисперсій;

4.51. За вибірковим обстеженням малих підприємств з різною формою власності рівні рентабельності реалізації продукції диференціюються таким чином:Визначте середню з групових дисперсій рентабельності реалізаціїпродукції.

Форма власності   Кількість підприємств   Рентабельність реалізаціїпродукції,% ∑ у уі сер
Державна 16 22 20 18      
Приватна (недержавна)   25 31 33 28 27 24
В цілому Х 24,4
Розв: Уі сер= (76+168)/10=24,4 Обчислимо групові дисперсії: s^21= ((16-19)^2+(22-19)^2+(20-19)^2+(18-19)^2) / 4=5 s^2 2 =((25-28)^2+(31-28)^2+(33-28)^2+(28-28)^2+(27-28)^2+(24-28)^2) / 6=10  

Cередня з групових: (5*4+10*6)/10=8 Відповідь: 3) 8

4.52. Результати контрольної перевірки денного надою молока від 10 корів порідного стада наведено нижче:

Стадо корів Денний надій молока, кг
Чистопородне(у1) Племінне(у2)   10 14 9 11 12 9 10 7 13 9

Визначте міжгрупову дисперсію денного надою молока.

Розв:

∑ у1= 10+14+9+11=44; ∑ у2=12+9+10+7+13+9=60

у1сер=(10+14+9+11)/4=11; у2сер=(12+9+10+7+13+9)/6=10; уі сер=(44+60)/10=10,4

Міжгрупова дисперсія= ((11-10,4)^2*4+(10-10,4)^2*6)/10=0,24 Відповідь: 2) 0,24

4.53. Продажрічних облігацій державної внутрішньої позики на первинному та вторинному ринках характеризується даними:

Ринок Кількість проданихоблігацій, тис. шт. Середній термінобертання облігацій,міс. Дисперсія терміну обертання
Первинний
Вторинний
В цілому х
         

Визначте загальну дисперсію терміну обертання облігацій. Відповіді: 1) 6,25; 2) 5,6; 3) 3,2; 4) 6,2.

4.54. За результатами опитування, виявлено диференціацію кількості очікуваних дітей серед жінок з різним рівнем освіти:

Рівень освіти Опитано жінок,тис.осіб Середня очікувана кількість дітей
Середня 2,0
Середня спеціальна 1,8
Вища 1,5

Визначте міжгрупову дисперсію кількості очікуваних дітей.

Розв:

Міжгрупова дисперсія =(9*2+5*1,8+6*1,5)/20=1,8 Відповідь:4) 1,8

5.1. Метою вибіркового спостереження є визначення узагальнюючих характеристик:а) для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана для обстеження;б) для всієї генеральної сукупності.

При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу випадковості відбору є: в) обов’язковим; г) не обов’язковим. Відповідь: 3) б, в

5.2. Проведенообстеження:а) кожного десятого сільськогосподарського підприємства із 150, які проводять зрошення земель за рахунок власних коштів з метою вивчення ефективності використання зрошувальних площ;б) агрофірми „Степова” з метою вивчення резервів підвищення ефективності зрошення саме у цьому господарстві.Яке з обстежень є вибірковим?Відповідь: 1) а;

?5.3. При вибірковому обстеженні доходів домогосподарств у деяких з них не враховані субсидії на житлово-комунальні послуги, дивіденди на майнові та компенсаційні сертифікати. Результати обстеження містять: а) систематичну похибку реєстрації; б) систематичну похибку репрезентативності. Відповідь: 1) а

5.4. З метою визначення загального обсягу ділової деревини у сосновому лісі за схемою випадкової вибірки відібрано і зрізано 10 дерев. Середній діаметр їх у нижньому зрізі становив 37 см, гранична похибка вибірки з імовірністю 0,95 - 0,8 см. Це дає підставу стверджувати із зазначеною імовірністю, що середній діаметр деревини: Відповідь: 2) не менше 36,2 і не більше 37,8 см;

5.5. За даними вибіркового опитування 46% респондентів вважають рекламу основним джерелом інформації про товарний ринок. Стандартна похибка вибірки цього показника - 2,5%. З імовірністю 0,954 можна стверджувати, що рекламою користуються:

Відповідь :3) не менше 41 і не більше 51%

5.6. За даними технічного аналізу 100 проб руди вміст заліза становить усередньому 60% при стандартній похибці вибірки 4,5%. Чи є підстави стверджувати з імовірністю 0,954, що дляданого родовища вміст заліза у руді: Р=0,954; t=2; D=4,5*2=9; 51 < x<69

Відповідь :1) не менше 51%

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-12; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав