Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виробіток одного працівника в середньому збільшився на 10%, а їх кількість зменшилась на 10%* Визначити, як змінився обсяг виробленої продукції

Читайте также:
  1. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
  2. II. Оформление перевозки пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения
  3. III Задания для вводного контроля знаний
  4. III Санкт-Петербургского международного культурного форума
  5. Jus Gentium как прообраз международного права.
  6. V. Посадка пассажиров в поезд дальнего следования и пригородного сообщения и условия проезда
  7. XI. Возврат денег, уплаченных за проезд в поездах пригородного сообщения
  8. А для того, чтобы просчитать период прохождения одного зала, мы должны период обращения вокруг Ярило - Солнца разделить на 144, либо время прохождения чертога разделить на 9.
  9. А для того, чтобы просчитать период прохождения одного зала, мы должны период обращения вокруг Ярило - Солнца разделить на 144, либо время прохождения чертога разделить на 9.
  10. А) применяются правила международного договора

Обсяг виробленої продукції:

б) зменшився на 1%; ПродПраці=Vобсяг прод/n к-сть прац; 1.1=V/0.9; V=1.1*0.9=0.99; 1-0,99=0,01

 

7.2. У звітному періоді продано шкіряного взуття на 50 тис грн, гумового - на 20 тис. грн і комбінованого - на 10 тис грн. Обчислити загальний індекс цін. якщо відомо, що ціна на шкіряне взуття зросла на 17%, на гумове знизилась на 7% і на комбіноване лишилась без змін. Навести формули, техніку обчислення. Загальний індекс цін на взуття дорівнює:

б) 1,077; Ip=∑p1q1/∑p0q1=∑p1q1/∑(p1q1/ip)=(50+20+10)/(50/1.17+20/0.93+10)=80/74.23=1.077

 

Індекс трудомісткості дорівнює 0,8. Як змінилась продук­тивність праці у звітному періоді порівняно із базисним. Навести формули, техніку обчислення.

Продуктивність праці за досліджуваний період:

г) підвищилась на 25%. баз-100%; звіт-х%; індекс(0.8)=б/з; з=б/0.8=1/0.8=1.25

 

7.4. У загальному індексі цін фіксується (залишається незмін­ним) показник:

а) якісний;

У загальному індексі фізичного обсягу товарообороту індексується показник:

в) кількісний;

7.5 За даними задачі 7.12. обчислити загальний індекс фізичного обсягу реалізацій Навести формули, техніку обчислення. Загальний індекс фізичного обсягу реалізації дорівнює:

г) 120,5%. Iq=∑p0q1/∑p0q0=(120*0.4+10*0.5)/(100*0.4+8*0.5)=120.5

 

За наведеними даними обчислити загальний індекс цін.

  Товарооборот за фактичними Зміна ціни у звітному  
Магазини цінами, тис. грн періоді порівняно 3  
  Базис Звіт базисним, %  
Киянка     -2
Господарка     -1
             

 

Ціни знизились на:

в)-1,6%; Ip=∑p1q1/∑p0q1=∑p1q1/∑(p1q1/ip)=(294+198)/(294/0.98 + 198/0.99)=492/(300+200)=0.984; 100-98.4=1.6

 

7.7. За даними задачі 7.6 обчислити зміну товарообороту звітного періоду порівняно із базисним за рахунок зміни цін, тис. грн. За рахунок зміни цін товарооборот:

а) зменшився на 8 тис. грн; Ip=∑p1q1/∑p0q1=∑p1q1/∑(p1q1/ip)=(294+198)/(294/0.98 + 198/0.99)=492/(300+200)=492/500; 492-500=-8

 

У звітному періоді порівняно із базисним за рахунок цін вартість акцій підвищилась на 20%. Середня ціна акцій підвищи­лась на 50%.

Навести формулу та обчислити індекс структурних зрушень. Індекс структурних зрушень складатиме:

б) 1,25; Ісз=Ірзс/Ірпс=1.5/1.2=1.25

 

Виручка від реалізації хліба складала 250 тис грн, а в жовтій зросла на 20%. Визначити, на яку суму змінився товарооборот (± тис. грн) у жовтні порівняно з вереснем за рахунок цін, якщо кількість проданого хліба зросла за цей період на 17%. Навести формули, техніку обчислення.

Обсяг товарообороту збільшився за рахунок зміни цін на:

г) 7.5 тис грн.; 250-100%; х-120%; х(жовт)=300тис.; 250-100%; х-117%; х=292.5; за рахунок к-сті на 42.5; всього на 50 тис., отже 50-42.5=7.5 тис.грн

 

У звітному періоді порівняно із базисним товарооборот магазину зменшився на 3% при одночасному підвищенні цін на товари на 5%. Навести формули та обчислити, як змінився фізичний обсяг товарообороту.

Фізичний обсяг товарообороту;

а) зменшився на 7,6%; Iqp=Iq*Ip; Iq=Iqp/Ip=0.97/1.05=92.38; 100-92.38=7.6%

 

7.11. За даними задачі7.12 обчислити додаткові витрати населення, пов'язані h зміною цін на продукцію у звітному періоді порівняно із базисним. Навести формули, техніку обчислення. За рахунок зміни цін населення додатково витратило, mua грн;

г)14 Δpq=∑p1q1-∑p0q1=67-53=14

 

7.12. За даними таблиці з реалізації продукції на продовольчих ринках

 

Продукти Кількість продуктів, т по періодах Ціна ш тонну, гри
  Базис. Звіт Базис. 3віт
Картопля     400  
Молоко        

Навести формулу та обчислити загальний індекс цін у про­центах, індекс цін складає:

а) 126,4%; Ip=∑p1q1/∑p0q1=(0.5*120+0.7*10)/(120*0.4+10*0.5)=67/53=1.264=126.4%

 

7.13. Виручка від реалізації хліба у вересні скісна 250 тис. грн. а жовтні - на 50 тис грн більше. На скільки процентів змінилась середня Ціна реалізації, якщо кількість проданого хліба зросли за

цей період на 17%.

Навести формули, техніку обчислення* Середня ціни:

а) знизилась на 2.5% 250-х; 300-117; х=250*117/300=97.5 [Ip=1.17/1.2=97.5]

 

7.14 Протягом місяця в магазині зіпсувалося 11% овочів. На скільки процентів потрібно підвищити щіни, щоб виручка від реалізації не зменшилась? Навести формули, техніку обчислення

Ціни на овочі потрібно підвищити на

6)12,36%; Іp=1/Іq=1/0,89=112,36

 

7.15. У звітному періоді порівняно з базисним товарооборот збільшився на 3% при одночасному зниженні цін на 5%. Обчислити, як змінився фізичний обсяг товарообороту.

а) +8.4% Iq=Ipq/Ip=1.03/0.95=1.084

 

 

8. Вибіркове спостереженя

8.1. За даними 1%го вибіркового спостереження питома вага продавців із виробничим стажем до 1го року склала 10%. З ймовірністю 0.954 обчислити граничну помилку вибірки для частки продавців, які мають стаж менше 1го року. У вибірку попало 100 продавців. Гранична помилка складатиме:

W=10; N=1000; t=2; n=100; μp= sqr(W(100-W)/n* (1-n/N))=sqr(10*90/100 *(1-100/1000))=sqr(9*0.9)=2.84; Δ=t*μp = 2*2.84=5.69=5.7%

 

8.2. У 19%ній вибірці питома вага відмінників серед обстежених 400 студентів склала 20%. З імовірністю 0.997 обчислити граничну помилку для частки студентів-відмінників. Гранична помилка складатиме:

W=20; n=400; 400-20; x-100; N=2105; μp= sqr(W(100-W)/n* (1-n/N))=1.8; Δ=3*1.8=5.4

 

8. 3. За даними вибіркового обстеження (2%-на вибірна) питома вага товару, переведеного у 2-й сорт, у першому магазині складає 2%, в другому -3%. При однаковому обсязі вибірки помилка вибірки для товару, переведеного до 2-го сорту:

а) більша в другому магазині; N=100%; n=2%; W1=2%; W2=3%; μp1= sqr(W(100-W)/n* (1-n/N))=sqr(2*98/2* (1-2/100))=9.8; μp2= sqr(W(100-W)/n* (1-n/N))= sqr(3*97/2* (1-2/100))=11.9

 

8.4. Під час обстеження міської телефонної мережі проведено 100 спостережень і встановлено, що середня тривалість телефон­ної розмови складає 4 хвилини, а дисперсія дорівнює 4. З ймовір­ністю 0,954 обчислити межі, в яких знаходиться середня трива­лість телефонної розмови у генеральній сукупності Середня тривалість розмови:

в) 3.6-4.4 хв; n=100; δ2=4; t=2; μx=sqr(δ2/n)=sqr(4/100)=0.2; Δ=t* μx=2*0.2=0.4; xcep= x(з хвилькою)± μx

 

8.5. За вибірковими даними питома вага студентів відмінників на 3 курсі складає 20%, а на 2 курсі - 22%. При однаковій чисель­ності студентів у вибірці середня помилка питомої ваги студен­тів відмінників більша;

а) на 3 курсі; n=10; W1=20; W2=22; t1=t2; μp=sqr(W*(100-W)/n); μp1=sqr(20*80/10)=12.74; μp2=sqr(22*78/10)=13.099;

 

8.6. Визначити, скільки одиниць продукції потрібно обстежити за допомогою повторної вибірки, щоб з ймовірністю 0,683 середня помилка частки бракованої продукції не перевищувала 5%, якщо частка браку у вибірковій сукупності невідома. Для цього потрібно обстежити одиниць продукції.

в) 100; t=1; μ≤5; μp=sqr(W(100-W)/n); W(100-W)/n≥25; 10W-W2≥25n; W2-10W+25n≤0; D=100-n; 100-n≥0; n≤100.

 

8.7. При вибірковому зважуванні мішків із цукром встановлено, що середня маса одного мішка складає 52 кг, а коефіцієнт варіації дорівнює 8,65%. Встановити, скільки потрібно відібрати мішків, щоб гранична помилка вибірки із ймовірністю 0,954 не перевищу­вала 0,4 кг. Потрібно відібрати мішків

6)506; V=8.65; t=2; Δ≤0.4; xcep=52; V=(δ*100)/xcep; 8.65=δ*100/52; δ=449.8/100=4.5; μx=sqr(δ2/n); δ2/n= μx2; n= t22/ μx2 ; n=4*4.52/0.16=506

 

8.8 За даними обстеження бюджетів сімей встановлено, що середній обсяг споживання молока дорівнює 120 кг при середній помилці вибірки - 2 кг. З якою ймовірністю можна гарантувати, що середній рівень споживання молока буде не менше 114 кг і не більше 126 кг.

Це можна гарантувати з ймовірністю:

б) 0,997; xcep=120; μ=2; Δ=6; xcep= x(з хвилькою)± μx; t-?; Δ= μ * t; t=Δ/μ=6/2=3;

 

8.9. Для визначення середнього навантаження на одного про­давця магазину було проведено вибіркове спостереження. Із 3000 продавців методом безповторного відбору було обстежено 400 чоловік Спостереження показало, що середнє навантаження за місяць складає 24 тис гри при середньому квадратичному відхи­ленні 5 тис. грн. З ймовірністю 0,997 обчислити межі наванта­ження в генеральній сукупності Навести формули, техніку обчис­лення. Межі навантаження складатимуть, тис грн;

б) 23,3-24,7; N=3000; n=400; xcep=24; δ=5; t=3; μx= sqr((δ2/n)* (1-n/N))=sqr(25/400*(1-400/3000))=0.23; Δ=3*0.23=0.7;

 

8.10. Щоб зменшити середню помилку вибірки в два рази, обсяг
випадкової повторної вибірки потрібно:

г) збільшити в 4 рази. Mp/2=sqr(W(100-W)/n); Mp/4=W(100-W)/n; Mp=4W(100-W)/n

 

8.11. Середня помилка вибірки обчислюється з метою:

г) встановлення можливих меж відхилень середньої генеральної від середньої вибіркової

 

8.12. У вибірковому порядку обстежено 25 магазинів "Тканини". Встановлено, що на обслуговування одного покупця в середньому витрачається 25 хвилин при середньому квадратичному відхи­ленні 5 хвилин. З ймовірністю 0,954 встановити, в яких межах знаходяться затрати часу в генеральній сукупності Навести фор­мули, техніку обчислення.

Затрати часу в генеральній сукупності:

в) 23-27 хв; n=25; xcep=25; δ=5; t=2; μ=sqr(δ2/n)=1; Δ=μ*t; Δ=1*2=2.

 

8.13. Встановлено, що в 50 партіях сиру при механічній вибірці вміст вологи складав 74%, дисперсія дорівнює 2,25, а коефіцієнт довіри дорівнює 3. Визначити коефіцієнт варіації у генеральній сукупності Навести формули, техніку обчислення. Коефіцієнт варіації дорівнює

г) 2,027%. xcep=74%; n=50; δ2=2.25; t=3; V=(δ*100)/xcep=1.5(чому не 2.25???)*100/74=2.027

в) 3.041???

 

8.14. При механічній вибірці встановлено, що в 50 партіях сиру середній вміст вологи склав 74%, при середньому квадратичному відхиленні 1,5%. Визначити межі вмісту вологи у сиру в гене­ральній сукупності за умови, що коефіцієнт довіри дорівнює 3. Навести формули, техніку обчислення. Вміст вологи:

б) 73,36-74,64%; xcep=74%; n=50; δ2=2.25; t=3; μ=sqr(δ2/n)=0.212; Δ= μ*t=0.64;

 

8.15. При механічній вибірці встановлено, що в 50 партіях сиру середній вміст вологи склав 74%, при середньому квадратичному відхиленні 1,5%. Які а нижченаведених показників потрібно обчис­лити, щоб встановити межі вмісту вологи у сиру в генеральній сукупності Обчислити показники:

б) граничну помилку вибірки
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 1161 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав