Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чистого прибутку

Читайте также:
  1. Аргументы в пользу чистого рынка.
  2. Види прибутку
  3. Визначення суми прибутку
  4. Где ЧДПТД - сумма чистого денежного потока организации по текущей деятельности;
  5. График зависимости чистого дисконтированного эффекта от ставки процента
  6. Доходи і витрати підприємств як основа визна­чення прибутку, їх склад.
  7. Економічна сутність прибутку
  8. Показатели распределения первичных доходов. Определение валового и чистого национального дохода. Характеристика счета распределения первичных доходов.
  9. Правовий режим податку з прибутку підприємств.
  10. Предельный анализ чистого выигрыша от операции

 

Чистий прибуток підприємства розраховується на основі системи показників, визначеної Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Розраховується чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) як різниця між валовою виручкою від реалізації та податком на додану вартість, акцизних зборів і інших відрахувань з доходу. Цей показник є базою для наступного розрахунку показників прибутку і оцінки рентабельності підприємства.

Валовий прибуток (збиток) визначається як різниця чистої виручки від реалізації і виробничих витрат на реалізовану продукцію. Цей показник дозволяє аналізувати ефективність виробничої діяльності підприємства.

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат. Цей показник відображає вплив витрат по управлінню і збуту на фінансовий результат від реалізації.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування відображає вплив на величину прибутку доходів і витрат від фінансової діяльності. Цей показник відображає залежність прибутку від таких джерел як одержання процентів і дивідендів від цінних паперів, операцій з іноземною валютою і т.ін.

Чистий прибуток (збиток) –– прибуток після уплати податку як від результату від звичайної діяльності, так і від надзвичайного прибутку. Це найважливіший показник діяльності підприємства, що характеризує можливості його подальшого розвитку.

В процесі аналізу показників прибутку визначається, за рахунок яких факторів сформувався той чи інший показник.

На валовий прибуток впливає багато факторів і в економічній літературі пропонуються різні моделі факторного аналізу. Валовий прибуток залежить від обсягу реалізованої продукції її собівартості, асортиментних зрушень, цін на продукцію, співвідношення постійних і змінних витрат.

На прибуток від операційної діяльності впливають адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні доходи (доход від операційної оренди активів, доход від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних боргів, доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій і ін.); інші операційні витрати (сумнівні борги і втрати від обезцінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції і ін.). В процесі аналізу здійснюється оцінка впливу кожного із цих факторів на величину прибутку від операційної діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності складається під впливом доходу і збитку одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі; величини дивідендів, процентів і інших доходів, що одержані від фінансових інвестицій; доходу від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходу і збитку від неопераційних курсових різниць; витрат на проценти і інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу і т. ін.

На величину чистого прибутку впливають також надзвичайні доходи і надзвичайні витрати, що відображають невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій тощо), доходи і витрати від подій і операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді.

В процесі аналізу показників прибутку в першу чергу здійснюється їх загальний аналіз порівнянням фактичних і планових даних, а також даних за попередній період, знаходженням абсолютних і відносних відхилень. Подальший аналіз полягає у визначенні впливу кожного фактора на показники прибутку.

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав