Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Форма № Н - 3.04

Читайте также:
  1. B. Повышение тонуса ядер ретикулярной формации ствола мозга.
  2. C. Движение информации и ее трансформация от исходной в командную
  3. E) автоформа
  4. ERP — информационная система масштаба предприятия
  5. FCC информация (U.S.A.)
  6. Flash –носители информации
  7. I Крестьянская реформа 1861 г.
  8. I. Изучите блок теоретической информации: учебник стр. 89-105, конспект лекций № 12-13.
  9. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  10. I. Общая информация

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Кафедра української мови і літератури

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

 

М.А.Рехтета

“______”_______________2009 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Літературний аналіз художнього твору
(компаративний аспект)

напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта

для спеціальності 6.010100. Українська мова і література

спеціалізації 6.020303. Мова і література (англійська)

факультету філології та журналістики

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 


Літературний аналіз художнього твору (компаративний аспект). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0101. Педагогічна освіта, спеціальністю 6.010100. Українська мова і література

„___” ________, 2011 р.

 

Розробник: А.І.Гурдуз, к. філол. н., доцент.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) української мови і літератури МДУ ім. В.О.Сухомлинського.

Протокол № ___ від. “____”________________2011 р.

 

Завідувач кафедри – д. пед. н., проф. А.Л.Ситченко

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2011 р

 

 

Обговорено і затверджено вченою радою Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського

“ ” 2011 р., протокол №

 

ÓГурдуз А.І., 2011


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1 Галузь знань Філологія (шифр і назва) Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 0101. Педагогічна освіта (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.010100. Українська мова і література Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 ІV-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: проект компаративного дослідження Семестр
Загальна кількість годин – 30 VІІІ-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 12 самостійної роботи студента – 13 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 6 год.  
Практичні, семінарські
6 год.  
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
13 год.  
ІНДЗ: 5 год.
Вид контролю: МКР; залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 12/13/5;

для заочної форми навчання - -

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:системно ознайомити студентів з теорією і практикою компаративних досліджень, навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів.

Завдання:вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового спектру; забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; спрямовувати увагу на ознайомлення з творчістю кращих вітчизняних майстрів художнього перекладу; формувати вміння та навички практики наукової роботи студентів під час виконання ними рефератів і доповідей з питань, відведених на самостійне опрацювання, тощо; розвивати художній смак і творчу уяву студентів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основи теорії й методології сучасного порівняльного вивчення літературно-мистецьких явищ, принципи наукового розвитку компаративістики та її ключові складові, різновиди літературних систем;

вміти: самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе компаративне дослідження літературних творів, визначати спектр міжлітературних зв’язків і типологічних збіжностей у творах, бачити українську літературну систему в світовому літературному контексті.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Літературна компаративістика: історія становлення і сучасний стан. Генетико-контактні зв’язки і типологічні сходження в компаративістиці. Види досліджень. Українська література у світовому літературному контексті.

Тема 1. Літературна компаративістика: предмет, мета, завдання і структура курсу. Розвиток компаративістики в Україні і світі. Проблема світової літератури.

Загрузка...

Тема 2. Літературні системи.

Тема 3. Форми міжлітературного процесу. Міф і міфологічний фактор у літературі.

Тема 4. Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури. Концепція інтертекстуальності.

Тема 5. Українська література у світовому літературному контексті.

 


3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Літературна компаративістика: історія становлення і сучасний стан. Генетико-контактні зв’язки і типологічні сходження.
Тема 1. Літературна компаративістика: предмет, мета, завдання і структура курсу. Розвиток компаративістики в Україні і світі. Проблема світової літератури.                    
Специфіка імагології як галузі літературної компаративістики.                    
Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми сучасного розвитку.                    
Наукові “школи” в літературній компаративістиці.                    
Тема 2. Літературні системи.                    
Літературні системи.                    
Проблеми системного підходу в літературознавстві. Світова література.                    
Тема 3. Форми міжлітературного процесу.                        
Форми та механізми міжлітературного процесу.                    
Типологічні сходження: різновиди та їх особливості.                    
Переклад у системі міжлітературних зв΄язків.                    
Разом за змістовим модулем 1                
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Види компаративістичних досліджень. Українська література у світовому літературному контексті.
Тема 4. Міф і міфологічний фактор у літературі.                    
Міф і міфологічний фактор у літературі.                  
Тема 5. Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури. Концепція інтертекстуальності.                    
Теорія і практика інтертекстуальних студій.                    
Комп΄ютерна література.                    
Проблеми моделювання компаративного дослідження.                    
Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку досліджень.                    
Тема 6. Українська література у світовому літературному контексті.                        
Сучасна українська література в системі світової.                    
Панорама сучасних компаративних досліджень в Україні.                    
Порівняльне літературознавство в середній і вищій школі.                    
Разом за змістовим модулем 2              
Усього годин                

 

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав