Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

1. Проаналізуйте наукову діяльність окремого українського дослідницького центру, вченого або групи вчених (можлива доповідь).

2. Висвітліть стан дослідження одного чи кількох названих вище компаративних профілів в Україні.

Література

1. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій: Монографія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; За ред. Р.Т.Гром΄яка. – Тернопіль: РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.

2. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К.: Основи, 2002. – 328 с.

3. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики /. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Львів, 2003.– 568 с.

4. Овчаренко Н.Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі. – К., 1996. – 199 с.

5. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.

6. Силантьєва В.І. Художнє мислення перехідного часу (література та живопис): А.Чехов, І.Левітан, В.Сєров, К.Коровін. – Одеса: Астропринт, 2000. – 352 с.

7. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. Т.1-5 / АН УкрРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987-1991.

 

 


Орієнтовні зразки тем рефератів і творчих робіт з курсу

Типи компаративного моделювання

1.“Герой (персонаж) – герой (персонаж)”(у т. ч. художній образ твору одного автора у творчості іншого митця чи в широкому літературному контексті)

1.1. Два як рідні брати? Тартюф Мольєра і “другий” Тартюф П.О.К. де Бомарше.

1.2. Типологія образу Сатани у творах Дж.Мільтона “Втрачений рай” та Дж.Байрона “Каїн”.

 

2. “Твір – твір”

2.1. “Слово о полку Ігоревім” та “Пісня про Роланда” в порівняльно-типологічному висвітленні.

2.2.Драматичні твори Лопе де Веги “Фуенте Овехуна” і Ф. Шиллера “Вільгельм Телль”: типологічні паралелі.

2.3.“Уроки королям” у “Зірці Севілії” Лопе де Веги та “Андромасі” Ж. Расіна (тема монархічної сваволі у творах).

2.4.“Приватна війна” у творах “Розбійники” Ф. Шиллера та “”Міхаель Кольхаас” Г. фон Клейста.

2.5.Національні панорами життя Польщі і Росії у творах А. Міцкевича “Пан Тадеуш” та О. Пушкіна “Євгеній Онегін”.

2.6.Компаративне дослідження романів О. де Бальзака “Шагренева шкіра” та О.Вальда “Портрет Доріана Грея”.

2.7. Компаративне прочитання романів Панаса Мирного “Повія” та Еміля Золя “Пастка”.

2.8.Компаративний аспект вивчення творів Лесі Українки “Одержима” та Г.Ібсена “Бранд”.

2.9.Повість М.Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” у порівняльно-типологічному висвітленні.

2.10.Проблема “влади землі” у творах О.Кобилянської та М.Коцюбинського (“Земля” – “Fata morgana”).

2.11.“Жіноче питання” у творах О. Кобилянської “Людина” та Ш.Бронте “Джен Ейр”.

2.12.Проблеми формування особистості в романах М.Горького “Фома Гордеєв” і Ч.Діккенса “Домбі і син”.

2.13.Ідейно-естетичні й філософські паралелі у творах В. Винниченка “Чесність з собою” та Г.Ібсена “Пер Гюнт”.

2.14.Кохання і місто в романах В. Підмогильного “Місто” та Гі де Мопассана “Любий Друг”.

2.15.Романи В.Барки “Жовтий князь” та К.Гамсуна “Голод” у порівняльно-типологічному висвітленні.

2.16. Антиутопії Дж.Оруелла “1984” та Є. Замятіна “Ми” у порівняльно-типологічному висвітленні.

 

3. “Образи історичних / легендарно-міфологічних постатей у літературі

3.1.“Дияволіада” у світовій літературі.

3.2.Античні образи у творчості Лесі Українки.

3.3.Образ Роксолани в інтерпретації П.Загребельного (за однойменним романом класика).

3.4.Жанна д’Арк як історична постать і літературна героїня.

3.5.Образ Дон Жуана у світовій літературі.

3.6.Пісня Марусі Чурай “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці” в інтерпретаціях українських митців.

3.7.Образ Івана Мазепи очима європейських романтиків (на матеріалі творів Дж.Г.Байрона, Ю. Словацького, О. Пушкіна та ін.).

3.8.Образ Івана Мазепи очима вітчизняних та зарубіжних письменників.

3.9.Роман В. Винниченка “Записки Кирпатого Мефістофеля” в контексті світової “дияволіади”.

 

4. “Специфічно-тематичні комплекси й мотиви ” у творчості певних авторів (аспекти рецепції)”

4.1.Рай і Пекло у світовій поезії.

4.2.Інтерпретація біблійних образів та мотивів в епопеї Дж.Мільтона “Втрачений рай”.

4.3.Біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка.

 

5. “Творчість автора – творчість автора”(філософія художнього світу, стиль, манера письма ...)

5.1.Компаративний аспект дослідження прози Вальтера Скотта і Дж.Ф.Купера.

Загрузка...

5.2.Пантеїстична філософія художнього світу М.Коцюбинського і К.Гамсуна.

5.3.Типологія антивоєнного роману: О.Гончар – Е.-М. Ремарк – Е.Гемінгвей.

 

6. “Творчість (творчий метод) автора (-ів) в інонаціональному літературному контексті”

6.1. Дж.Г.Байрон і байронізм у світовій літературі.

6.2. Адам Міцкевич та українська література.

6.3.Специфіка творчого стилю М.Коцюбинського в контексті західноєвропейського літературного процесу: норвезька паралель.

6.4.Кнут Гамсун та українська література.

 

7. “Літературний напрям (течія) – літературний напрям (течія)”

7.1.Романтизм в Україні та Західній Європі: типологічні сходження й національні особливості.

7.2.Типологічні сходження й національна своєрідність українського та російського імпресіонізму (на матеріалі творчості М.Коцюбинського й А.Чехова).

7.3.Український модернізм на тлі європейського модернізму.

 

8. “Національна літературна система у форматі зональної та регіональної літературних систем (і світової літератури)”

8.1.Українсько-російські літературні взаємини кін. ХІХ - поч. ХХ ст.

8.2.Українська література та західноєвропейський літературний процес.

8.3.Українська література в інонаціональних перекладах.

8.4.Зарубіжна література в перекладах українських письменників.

8.5.Перекладацька діяльність Івана Франка.

8.6.Український перекладач на ниві світової літератури (творча діяльність Бориса Тена, А.Содомори, Г.Кочура, М.Лукаша...).

 

9. Теоретичний аспект

9.1.Міф і міфологічний фактор у літературі: специфіка зв’язків літератури з міфологією на різних етапах розвитку першої.

9.2.Літературна міфотворчість як культурно-філософський феномен кін. ХІХ - ХХ ст. та її типологія.

9.3.“Світові” образи та сюжети в літературі і культурі: специфіка художнього існування.

9.4.Літературна компаративістика в Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

9.5.Тенденції розвитку сучасного українського літературознавства: наукова діяльність проф. Д.С.Наливайка.

 


Базова література з курсу

1. Вервес Г. В інтернаціональних літературних зв’язках. – К., 1993. – 385с.

2. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.

3. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения: Пер. с рум. – М.: Прогресс, 1977. – 229 с.

4. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы: Пер. со словац. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.

5. Жирмунський В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад.– Л.: Наука, 1979. – 494 с.

6. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К.: Дніпро, 1988. – 395 с.

7. Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структуры в славянских и западноевропейских литературах: Учеб. пособие / Черновиц. нац. ун-т им. Ю.Федьковича. – Черновцы: Рута, 2001. – 208 с.

8. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. / АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987-1991.

9. Попович А. Проблемы художественного перевода / Под ред. П.М.Топера. Пер. со словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.

10. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.

11. Современные зарубежные литературоведческие концепции: герменевтика, рецептивная эстетика: Реф. сб. / Цурканова.– М., 1983.– 184 с.

 

 


Підсумкові питання з курсу

 

1. Літературна компаративістика: її предмет, мета і завдання.

2. Структура літературної компаративістики. Міжпредметні зв΄язки.

3. Етапи розвитку світової літературної компаративістики.

4. Компаративістика кінця ХІХ - І пол. ХХ ст.: її основний предмет і методологія.

5. Компаративістика ІІ пол. ХХ ст.: основний предмет вивчення і методологія.

6. Етапи “кризи” в розвитку порівняльного літературознавства: причини, пошук шляхів вирішення.

7. Розвиток компаративістики в Україні.

8. “Школи” порівняльного літературознавства.

9. Найвизначніші представники вітчизняної й зарубіжної компаративістики: характеристика наукової діяльності.

10. Компаративістика і світова література. Концепції світової літератури.

11. Компаративістика і теорія літератури, їх взаємопов΄язаність і взаємодія.

12. Компаративістика та історія літератури.

13. Літературна компаративістика як “порівняльна поетика”.

14. Контактно-генетичні зв΄язки в літературі: природа, функціонування, значення, різновиди.

15. Виникнення й функціонування типологічних сходжень у літературі.

16. Синкретизм контактно-генетичних зв΄язків і типологічних сходжень у літературі.

17. Література в системі інших видів мистецтв: становлення, сучасний стан і перспективи галузі компаративістики.

18. Проблеми імагології.

19. Тематологічний рівень порівняльно-типологічного дослідження літератури.

20. Генологічний рівень порівняльно-типологічного вивчення літератури.

21. Жанри та їх системи в національних літературах: специфіка, трансформації.

22. Теорія інтертекстуальності в сучасній компаративістиці. Претекст. Гіпертекст.

23. Особливості компаративного дослідження художніх систем і стилів у літературі.

24. Проблема літературних систем.

25. Національна літературна система: закономірності розвитку.

26. Специфіка існування і розвитку зональної літературної системи.

27. Особливості розвитку літературного регіону.

28. Поняття міжлітературного процесу. Його структура.

29. Вплив і рецепція у літературному процесі.

30. Місце і роль перекладу в системі міжлітературного процесу. Еволюція художнього перекладу та його різновиди.

31. Історія й сьогодення українського перекладознавства. Найвизначніші представники.

32. Міфологія і література. Міфологічний фактор у літературі. Проблеми літературної міфотворчості.

33. Міфопоетика літературного твору: система і складники.

34. Функціонування й трансформація традиційних структур у літературі. Античний. біблійний та інші складники в літературних творах.

35. Своєрідність художніх систем і стилів української літератури.

36. Давня українська література в європейському контексті.

37. Нова українська література і світовий контекст.

38. Сучасна українська література в контексті світового літературного процесу.

39. Сучасна літературна компаративістика: стан, проблеми, тенденції, перспективи.

40. Діяльність відділу порівняльного літературознавства Інституту літератури
ім. Т.Г.Шевченка.

41. Викладання літературної компаративістики в середній і вищій школі: стан і проблеми.

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав