Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Судові рішення за наслідками підготовчого провадження

Читайте также:
  1. Адміністративний процес і адміністративні провадження
  2. Алгоритм вирішення задачі
  3. Безпосередня демократія - це здійснення влади самим народом шляхом голосування або шляхом підтримки пропозицій (ініціатив), внаслідок яких можуть бути прийняті владні рішення.
  4. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  5. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  6. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  7. Відкриття провадження в адміністративній справі
  8. Відповідальність за прийняте рішення та його виконання.
  9. Впровадження СУОІІ на підприємстві
  10. Дисциплінарне провадження

За наслідками підготовчого провадження суд приймає ухвалу про:

1) залишення позовної заяви без розгляду;

2) зупинення провадження у справі;

3) закриття провадження у справі;

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

Так, згідно із ч. 1 ст. 121 КАС України, суд може винести ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду за різних підстав, під якими слід розуміти:

— позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності. Під адміністративно-процесуальною дієздатністю слід розуміти здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), — належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

Крім фізичних осіб, адміністративна процесуальна дієздатність належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам) (ст. 48 КАС України),

- позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи. Право від імені позивача на ведення справи належить представникам, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, прокурору, органам державної влади і місцевого самоврядування. Також право від імені позивача на ведення справи належить фізичним і юридичним особам, які можуть звертатися до адміністративного суду з позовними заявами про захист прав, свобод та законних інтересів інших осіб і брати участь у цих справах (ст.ст. 56—60 КАС України);

— у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

— позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

— надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви;

особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом, звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову і від неї надійшла відповідна заява;

провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не відповідає вимогам ст. 106 КАС України, і позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений судом;

позивач до закінчення судового розгляду залишив судове засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий розгляд за його відсутності.

Про залишення позовної заяви без розгляду суд виносить ухвалу Ухвала суду про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскаржена. Позовна заява, яка була залишена без розгляду, після усунення підстав, за яких вона була залишена без розгляду, може бути розглянута адміністративним судом в загальному порядку.

Суд може також винести ухвалу щодо зупинення провадження у справі на підставі ст. 156 КАС України, в якій зазначається, що провадження зупиняється в разі:

смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, а також ліквідації органу, злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, які були стороною у справі, — до встановлення правонаступника;

необхідності призначення або заміни законного представника сторони чи третьої особи — до вступу у справу законного представника;

неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, — до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі;

звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення — до закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні.

Вказані підстави є обов'язковими для припинення провадження у справі. Також суд може за власним розсудом прийняти або не прийняти рішення про зупинення провадження за таких обставин:

захворювання особи, яка бере участь у справі, підтверджене медичною довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду, якщо її особиста участь буде визнана судом обов'язковою, — до її одужанні;

знаходження особи, яка бере участь у справі, у відрядженні, якщо її особиста участь буде визнана судом обов'язковою, — до повернення з відрядження;

призначення судом експертизи — до одержання її результатів;

наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, — до терміну, встановленого судом.

Про зупинення провадження у справі суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена.

Провадження у справі може бути поновлено за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть обставини, які були підставою для зупинення провадження. Про поновлення провадження у справі суд виносить ухвалу. З дня поновлення провадження у справі процесуальні строки продовжуються зі стадії, на якій воно було зупинено.

Крім вказаних наслідків підготовчого провадження суд також може закрити провадження у справі. Підставами закриття провадження у справі можуть бути:

якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

якщо позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом;

якщо сторони досягли примирення;

якщо є постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами, що набрали законної сили;

у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі. Про закриття провадження у справі суд виносить ухвалу. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена. Повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається (ст. 157 КАС України).

Останнім наслідком підготовчого провадження є закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду зазначається, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце розгляду справи.

Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі особи, які беруть участь у справі, вирішені необхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той же день.

У попередньому провадженні відповідач може визнати позов, у зв'язку з чим суд може прийняти постанову про задоволення адміністративного позову.

За наслідками підготовчого провадження суд приймає рішення, копії якого надсилаються особам, які беруть участь у справі (ст.ст. 162-163 КАС України).
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 99 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав