Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.
  3. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  4. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  7. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  8. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  9. Види пам’яті та їхня класифікація
  10. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей

Однією з підстав виникнення господарських зобов'язань (і найбільш поширеною у сфері економіки) є господарські договори, за допомогою яких опосередковуються зв'язки між суб'єктами гос­подарювання, а також між ними та іншими учасниками господар­ських відносин.

Термін господарський договір використовується в таких зна­ченнях:

1) як угода (правочин), що породжує права та обов'язки учас­ників господарських відносин;

2) як зобов'язання сторін (учасників господарських відносин), що ґрунтуються на укладеній ними угоді;

3) як правовий документ, в якому фіксується факт угоди та зміст зобов'язання сторін.

Основним є друге значення господарського договору, а перше і третє - відіграють допоміжну (обслуговуючу) роль.

Поняття господарського договору визначається за допомогою його ознак, що дозволяють відокремити його від інших видів договорів:

1) особливий суб'єктний склад (зазвичай господарські договори укладаються за участю суб'єктів (суб'єкта) господарювання;

2) спрямованість на забезпечення господарської діяльності учас­ників договірних відносин;

3) тісний зв'язок з плановим процесом, насамперед, внутрішньофірмовим плануванням учасників господарських відносин;

4) поєднання в господарському договорі майнових та організаційних елемен­тів;

5) обмеження договірної свободи з метою захисту інтересів спожи­вачів;

6) можливість відступлення від принципу рівності сторін (дер­жавні контракти, договори приєднання, договори, що укладаються в межах рамочних контрактів).

Господарський договір - це зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди майново-організаційні зобов 'язання учас­ників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх господарської діяльності (господарських потреб) з врахуванням загальногосподарських (публічних) інтересів.

Роль господарських договорів найбільш повно розкривається через їх функції - основні напрями дії господарських договорів та/або ті економічні результати, досягнення яких забезпечується у разі застосування правової форми господарського договору.

Господарський договір виконує низку важливих функцій. Одні з них (функції) притаманні будь-яким договорам (регулятивна, координаційна, контрольно-інформаційна, охоронна), інші - пере­важно господарським (планування, опосередкування відносин між суб'єктами господарювання, узгодження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з врахуванням загальногосподарського інтересу).

Регулятивна функція виявляється в тому, що за допомогою гос­подарського договору здійснюється регулювання відносини між сторонами.

Координаційна функція проявляється в тому, що сторони гос­подарського договору розробляють умови цього договору шляхом погодження між учасниками договірних відносин умов договору.

Контрольно-інформаційна функція виявляється в тому, що за допомогою господарського договору здійснюється контроль за ефективністю діяльності суб’єктів господарювання.

Ступінь ефективності охоронної функції господарського договору (виявляється в можливості забезпечити захист прав та законних інтересів сторін договору) залежить від форми та змісту договору.

Найбільш повно ця функція виявляється за умови укладення договору в повній письмовій формі з максима­льною деталізацією зобов'язань сторін, способів забезпечення на­лежного виконання договору, позитивного (у формі заохочень за належне або поліпшене виконання договірних зобов'язань) та не­гативного (у формі санкцій за їх невиконання чи неналежне вико­нання) стимулювання.

Господарський договір виконує також функцію планування - як господарських зв'язків, так і поточної діяльності суб'єктів гос­подарювання. Як інструмент планування договір використовується на різних рівнях – загальнодержавному, регіональному (щодо територіальних громад) і локальному (внутрішньофірмове планування).

За допомогою договору у сфері господарювання здійснюється опосередкування відносин між суб'єк­тами господарювання, а також цих суб'єктів з іншими організаціями та громадянами.

Про наявність у господарського договору такої функції, як узго­дження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з загальногосподарськими інтересами свідчать положення щодо обов'язку сторін договору вжити всіх заходів, не­обхідних для виконання договірних зобов'язань, з врахуванням ін­тересів іншої сторони та загальногосподарського інтересу.

За ознакою підстав виникнення договірних зобов'язань розрізняють:

1) плановані договори – укладаються на підставі прийнятого дер­жавного замовлення у випадках, коли таке прийняття є обов'яз­ковим для певних суб'єктів – державних підприємств, підприємств-монополістів та підприємств, які функціонують переважно на базі державної власності;

2) регульовані договори - укладаються вільно, на розсуд учасни­ків господарських відносин.

За ознакою взаємного становища сторін у договірних відносинах господарські договори поділяють на:

1) вертикальні - укладаються між нерівноправними суб'єктами - органом господарського керівництва та підпорядкованим йому підприємством (наприклад, державний контракт) певні умови до­говору є обов'язковими для підпорядкованої сторони і не можуть корегуватися навіть із застосуванням судової процедури (переддоговірного спору);

2) горизонтальні - укладаються між рівноправними суб'єктами при цьому всі умови договору сторони погоджують між собою, а в разі виникнення спору, можуть звернутися до суду.

За строками дії розрізняють:

1) довгострокові договори - укладаються на строк понад 5 років (наприклад, концесійні договори, договір оренди цілісного майно­вого комплексу підприємства), в таких договорах організаційні елементи переважають майнові;

2) середньострокові договори - строком дії від одного до 5 років (наприклад, договори підряду на капітальне будівництво), органі­заційні елементи в подібних договорах урівноважені з майновими);

3) короткострокові договори - строком дії до одного року, в цих
договорах переважають майнові елементи; і

4) разові договори - укладаються на одну господарську операцію, містять зазвичай лише майнові елементи.

За сукупністю критеріїв (економічним змістом та юридич­ними ознаками) господарські договори можна поділити на такі групи:

1) договори на реалізацію майна (купівлі-продажу, поставки, мі­ни/бартеру, контрактації сільськогосподарської продукції, забезпечення електроенергією, газом, водою тощо);

2) договори на передачу майна в користування (безоплатне кори­стування майном, оренда, лізинг);

3) підрядні договори (підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектно-вишукувальних, дослідно-конструкторських та інших робіт);

4) транспортні договори (перевезення вантажів, буксирування, подачі та забирання вагонів, експлуатації залізнич­ної під'їзної колії та інші);

5) договори на надання банківських послуг (договори на розрахун­ково-касове обслуговування, банківського кредитування, факторин­гу та інші);

6) договори на надання інших послуг (щодо охорони об'єктів, збе­рігання майна та інші);

7) договори про спільну діяльність - договори про кооперацію, про спільну інвестиційну діяльність, про заснуванню господарської організації корпоративного типу, що діє на підставі статуту (акці­онерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, то­вариство з додатковою відповідальністю, статутне господарське об'єднання), та інші;

8) засновницькі договори (договори, що відіграють роль установ­чого документа господарської організації корпоративного типу - повного товариства, командитного товариства, договірних госпо­дарських об'єднань - асоціації, корпорації).

За тривалістю застосування у сфері господарювання (під­приємництва) можна виділити:

1) традиційні договори - застосовуються протягом багатьох сто­літь (договори купівлі-продажу, підряду, про спільну діяльність, перевезення);

2) новітні договори - поява яких протягом останнього століття викликана ускладненням господарського життя (договір лізингу, договір факторингу, агентські договори та інші).

За ступенем складності розрізняють:

1) прості договори - містять ознаки договору одного виду, до них належить більшість традиційних договорів, у тому числі купівлі-продажу, перевезення, підряду, майново­го найму;

2) комплексні (складні) договори - передбачають наявність ознак кількох вищезгаданих договорів (договір факторингу, договір кон­сигнації, договір лізингу, концесійний договір та інші).

Залежно від ролі у встановленні господарських зв'язків розрізняють:

1) генеральні договори (рамочні контракти) - визначають основних учасників договірних відносин та параметри їх наступних договір­них зв'язків (генпідрядні договори, договір комерційної концесії);

2) субдоговори - укладаються на підставі генеральних договорів (договори субпідряду) або рамочних контрактів (наприклад, дого­вір комерційної субконцесії).

За ознакою можливості чи неможливості корегування договірних умов господарські договори можна поділити на:

1) некореговані договори - одна чи дві сторони договірних відно­син позбавлені можливості корегування заздалегідь визначених умов договору;

2) кореговані договори - умови договору шляхом вільного воле­виявлення (сторони мають право на власний розсуд погодити будь-які умови договору, якщо це не суперечить законодавству), в тому числі з використанням примірних договорів, що мають рекомен­даційний характер.

У разі використання при встановленні господарського зв'язку попередніх переговорів договірні відносини між їх учас­никами оформляються за допомогою двох категорій договорів:

1) попереднього договору, в якому фіксуються: намір сторін уклас­ти в майбутньому (не пізніше року з моменту укладення поперед­нього договору) основний договір певних параме­трів (предмет та інші умови договору), зобов'язання сторін щодо проведення підготовчих дій, спрямованих на забезпечення укла­дення та виконання основного договору (страхування ризиків, під­готовка відповідної документації, отримання ліцензій, інших до­зволів тощо), а також відповідальність сторін за ухилення від укладення основного договору;

2) основний договір укладається на умовах та у термін, визначені попереднім договором (проте зобов'язання сторін укласти основ­ний договір припиняється, якщо до закінчення встановленого тер­міну жодна з них не надішле іншій проект основного договору).

Залежно від домінування в господарському договорі май­нових чи організаційних елементів розрізняють:

1) майнові договори, до яких належать договори, в яких домінують майнові елементи (за можливої наявності організаційних елементів, проте без переваги останніх). Переважно майновими є більшість господарських договорів, у тому числі поставки, міни/бартеру, під­відні, банківського обслуговування, значна частина транспортних та інші;

2) організаційні договори спрямовані на забезпечення організації господарської діяльності двох і більше учасників гос­подарських відносин (суб'єктів господарювання), хоча і можуть містити майнові елементи (без переваги останніх над організаційним).До таких договорів належать засновницькі договори, дого­вори про кооперацію, про спільну інвестиційну діяльність та інше.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 89 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав