Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Опис навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
 2. Анотація програми навчальної дисципліни
 3. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
 4. Витяг з робочої навчальної програми
 5. Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
 6. Військової дисципліни
 7. Вступ до дисципліни. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 8. Для допуску до атестації студенту необхідно набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом – не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.
 9. Для підготовки до іспиту з дисципліни
 10. До навчальної дисципліни

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

 

“____”____________2013 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Охорона праці в галузі

спеціальності «правознавство» (7.03040101; 8.03040101)

та «психологія» (7.03010201; 8.03010201)

навчально-науковий інститут права та психології

 

 

Київ - 2013 рік


Робоча програма навчальної дисципліни Охорона праці в галузі для студентів спеціальностей «правознавство» 7.03040101; 8.03040101 та «психологія» 7.03010201; 8.03010201.

„10” січня, 2013 року - 14 с.

 

Розробники:

Радомський І.П., завідувач кафедри фізичного виховання ННІ ПП НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент.

Півняк С.С., доцент кафедри фізичного виховання ННІ ПП НАВС, кандидат технічних наук, доцент.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичного виховання навчально-наукового інституту права та психології НАВС. Протокол від “10” січня 2013 року № 1

 

Завідувач кафедри фізичного виховання

 

____________________ Радомський І.П.

(підпис)

“10” січня 2013 року

 

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

 

 

Протокол від “20” лютого 2013 року № 6

 

22 лютого 2013 року Голова _______________ Чернєй В.В.

(підпис)

 

Ó І.П. Радомський, С.С. Півняк, 2013 рік

Ó Національна академія внутрішніх справ, 2013 рік

 


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1 Галузь знань 0304 Право; 0301 Соціально-політичні науки (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки _______________ (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): правознавство 7.03040101; 8.03040101; психологія 7.03010201; 8.03010201   Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 1-й
Семестр
Загальна кількість годин - 36 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 18 самостійної роботи студента - 18   Освітньо-кваліфікаційні рівні: «спеціаліст»; «магістр»   6 год. год.
Практичні
12 год. год.
Самостійна робота
18год. год.
         

 

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18/18

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метавивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Завданнявивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

- основні вимоги державних та відомчих нормативних актів з охорони праці;

- структуру, повноваження та обов’язки державних органів щодо охорони праці;

- основні причини виникнення нещасних випадків, професіональних захворювань та отруєнь;

- шляхи зниження напруженості трудового процесу у сфері професійної діяльності юристів і психологів;

- методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);

- організацію робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці

- основи гігієни праці та виробничої санітарії,

- загальні вимоги з техніки безпеки, електро та пожежної безпеки в установі (організації);

- методи аналізу виробничого травматизму та професійних захворювань і отруєнь;

вміти :

- ефективно використовувати положення нормативно-правових документів з охорони праці в своїй діяльності;

- володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності службового персоналу.

- ефективно виконувати функції і повноваження з охорони праці на робочому місці, у службовому колективі;

- проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

- організовувати діяльність у складі первинного службового колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

- вести розрахунки з оздоровлення повітря виробничого середовища та забезпечення санітарних норм і гігієни праці на робочих місцях;

- підтримувати робочі місця в межах вимог санітарних норм і гігієни праці.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав