Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Програма навчальної дисципліни. Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Читайте также:
  1. I. ПРОГРАМА КУРСУ
  2. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  3. Анотація програми навчальної дисципліни
  4. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
  5. Витяг з робочої навчальної програми
  6. Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
  7. Військової дисципліни
  8. Вступ до дисципліни. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  9. Для допуску до атестації студенту необхідно набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом – не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.
  10. Для підготовки до іспиту з дисципліни

Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Правова основа соціального партнерства в галузі охорони праці: національні законодавчі та нормативні акти, розроблені на основі ратифікованих Україною конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці. Світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин, моделі соціального діалогу.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність, її визначення, основні принципи та міжнародні норми. Забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. Міжнародні стандарти з питань забезпечення безпеки працюючих, їх призначення та зміст: стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність», стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності.

Законодавство Євросоюзу з питань охорони праці. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП). Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, його основні напрямки. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони праці: проблеми і досягнення. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Тема 2. Система управління охороною праці в організації

Система управління охороною праці (СУОП): основні вимоги до її побудови та функціонування. Завдання управління охороною праці та заходи, якими їх реалізовують на загальнодержавному і галузевому рівнях

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Служби охорони праці у системі керування установою (підприємством), їх місце, роль, завдання та функції. Типове положення про службу охорони праці: структура та зміст його розділів. Наказ МВС України від 31.12.2009 р. № 567 «Про затвердження Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС», його основні положення.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців установи. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

 

Тема 3. Соціальне страхування від нещасного випадку під час виконання трудових обов’язків

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок.

Управління страхуванням від нещасного випадку: Фонд соціального страхування від нещасних випадків, правління Фонду, виконавча дирекція Фонду, страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати.

Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. Особливості страхування в системі МВС України.

 

Тема 4. Травматизм та професійні захворювання. Розслідування нещасних випадків

Виробничий травматизм: дослідження та профілактика. Групи причин виробничих травм і професійної захворюваності. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності у сфері професійної діяльності юристів.

Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Обов’язки роботодавця при отриманні повідомлення про нещасний випадок з працівником. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Порядок проведення спеціального розслідування, його особливості. Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Розслідування та облік професійних захворювань. Нормативне тлумачення поняття «професійне захворювання». Інструкція про застосування переліку професійних захворювань, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.11.2000 р. № 374/68, її основні положення. Склад та повноваження експертної комісії з розслідування професійного характеру захворювання. Розслідування та облік випадків групових отруєнь.

Розслідування та облік аварій. Характеристика та особливості аварій першої та другої категорії. Проектні та позапроектні аварії. Розслідування інцидентів та невідповідностей. План попередження надзвичайних ситуацій на підприємстві, його основні положення.

Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. Документальне оформлення розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав