Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод.

Читайте также:
  1. III. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД.
  2. Аналитический симплекс-метод.
  3. Бактериологический метод.
  4. Балансовий метод.
  5. Балансовый метод.
  6. Билет №42. Предпринимательское право. Источники, предмет и метод.
  7. Близнецовый метод.
  8. Близнецовый метод.
  9. Близнецовый метод.
  10. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.

6.1. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. №232 [48]. Згідно цієї Методики визначаються види можливих ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством (далі – ризики), методи їх оцінки та форми управління ними. У цій Методиці терміни застосовуються в такому значенні. Оцінка ризику – це процес виявлення ризику та визначення можливих наслідків його виникнення для партнерства. Ризик – це можлива подія, дія та/або бездіяльність партнера, що можуть привести до негативних наслідків. Управління ризиком – це розроблення та здійснення оптимальних заходів для запобігання виникненню ризиків та ліквідація наслідків їх виникнення. Відповідно Методики ризики поділяються на: Пов’язані з впливом зовнішніх обставин, що не залежать від волі партнерів, зокрема: виникнення форс-мажорних обставин; розірвання договору в односторонньому порядку. Фінансові: зміна курсу валюти, яка використовується для проведення розрахунків за договором; підвищення процентних ставок за кредитами, наданими в рамках партнерства. Екологічні: заподіяння шкоди здоров’ю людей і довкіллю техногенні аварії. Під час проведення аналізу ефективності партнерства можуть бути виявлені також інші види ризиків. Рівень загрози виникнення визначається як: низький, середній або високий. Оцінка ризиків передбачає визначення: ступеня ймовірності їх виникнення; можливих негативних наслідків; рівня загрози виникнення ризику. Під час проведення оцінки ризиків може застосовуватися один або кілька таких методів: Статистичний метод полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику залежно від ступеня ймовірності його виникнення, що розраховується за формулою: де f – ступінь ймовірності виникнення ризику; n1 – кількість випадків виникнення ризику в статистичній вибірці; nзаг – загальна кількість випадків у статистичній вибірці. Для визначення ступеня ймовірності виникнення ризику може бути застосований дисперсійний аналіз, який полягає в оцінці окремих факторів, що впливають на періодичність його виникнення. Ступінь ймовірності виникнення ризику становить: для низького рівня загрози – до 0,1; для середнього рівня загрози – від 0,11 до 0,25; для високого рівня загрози – більше, ніж 0,25. Метод аналогів полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику шляхом вивчення міжнародного досвіду партнерства. Метод доцільності витрат полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику перевищення обсягу коштів, які планується витратити під час виконання умов договору, порівняно з попередньо визначеним і погодженим партнерами. Рівень загрози виникнення такого ризику визначається окремо для кожного етапу виконання умов договору залежно від ступеня ймовірності його виникнення. Метод експертної оцінки полягає у проведенні оцінки ризиків групою експертів та визначенні за результатами такої оцінки ризику з найбільшим рівнем загрози його виникнення (застосовується у разі, коли застосовувати інший метод неможливо). Експертна оцінка складається з таких етапів: формування мети та постановка завдання; утворення групи управління процесом оцінки; добір експертів та визначення рівня їх компетентності; складання анкет для опитування експертів; безпосереднє опитування експертів; збір інформації, необхідної для проведення оцінки; оброблення результатів оцінки і складання звіту. В процесі оброблення зазначених результатів ризики нумеруються в порядку збільшення їх значущості. Коефіцієнт відносної значущості ризику визначається за такою формулою: де Kj – коефіцієнт відносної значущості ризику; Kij – номер, присвоєний ризику згідно з його значущістю; n – загальна кількість експертів; s – загальна кількість ризиків. Ризик, для якого такий коефіцієнт є найбільшим, визначається як ризик з найбільшим рівнем загрози його виникнення в ході виконання умов договору. 6.2. Вибір методів і інструментів управління виявленим ризиком. Розроблення ризик-стратегії зменшення ймовірності виникнення ризиків Система управління ризиками включає: виявлення ризиків; проведення оцінки ризиків та ступеня ймовірності їх виникнення; визначення характерних ознак ризиків; здійснення моніторингу (контролю) за ризиками, проведення аналізу їх впливу на виконання умов договору, наслідків їх виникнення, ймовірності виникнення певного ризику в подальшому; вибір форми управління ризиками. Такими формами є розподіл ризиків, здійснення заходів щодо зменшення ймовірності їх виникнення та визначення механізму ліквідації наслідків виникнення ризиків. Розподіл ризиків здійснюється за такими принципами: справедливого розподілу між державним та приватним партнерами; урахування особливостей виконання договору; урахування можливостей партнера щодо проведення оцінки та здійснення контролю за виникненням ризиків і їх впливом на виконання умов договору, своєчасного здійснення заходів для управління ними. Для зменшення ймовірності виникнення ризиків здійснюються такі заходи: надання партнерам гарантії, поруки, іншого виду забезпечення виконання ними своїх зобов’язань за договором; перекладення партнером частини своїх ризиків на третіх осіб, які залучаються ним для виконання його зобов’язань за договором; надання третіми особами, які залучаються партнерами для виконання їх зобов’язань за договором, гарантій виконання ними таких зобов’язань відповідно до умов договору. Для запобігання виникненню ризиків можуть також здійснюватися інші не заборонені законодавством заходи. Партнери можуть здійснювати такі заходи для ліквідації наслідків виникнення ризиків: надання державної підтримки; використання державним або приватним партнером додаткових коштів, необхідних для виконання умов договору, в обсязі, який визначається та погоджується партнерами; звільнення партнера від установленої договором відповідальності за невиконання або неналежне виконання його умов, якщо воно зумовлене виникненням ризику; припинення виконання партнерами певної умови договору; перегляд умов договору у зв’язку з виникненням ризику, зокрема продовження строку його дії; розірвання договору одним з партнерів з одночасним урегулюванням питання щодо відшкодування пов’язаних з цим збитків; зміна передбаченої договором тарифної політики щодо товарів, які виготовляються, робіт, які виконуються, та послуг, що надаються партнерами; передача окремих прав третім особам, у тому числі кредиторам, згідно з умовами договору, погодженими партнерами; страхування від невиконання або неналежного виконання відповідним партнером умов договору внаслідок виникнення ризику. Партнери можуть здійснювати також інші не заборонені законодавством заходи: У рамках запобігання виникненню кожного ризику або ліквідації його наслідків може бути застосована одна чи кілька форм управління, або здійснено один чи кілька заходів, передбачених пунктами 7, 8-10 цієї Методики. За результатами оцінки всіх ризиків, визначення форми управління ними складається перелік ризиків за формою згідно з додатком, який є невід’ємною частиною висновку про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та конкурсної документації. За результатами виявлення та оцінки ризиків, визначення форми управління ними складається звіт про можливі ризики здійснення державно - приватного партнерства, який є окремим розділом висновку про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства складається з таких розділів: а) аналіз можливих ризиків та ймовірності їх виникнення у разі виконання договору; б) наслідки від настання ризиків на етапах виконання договору; в) форми управління ризиками; г) пропозиції щодо розподілу ризиків між державним і приватним партнером під час виконання договору; д) пропозиції щодо способу моніторингу ризиків у ході виконання договору партнером, на якого покладається відповідальність за наслідки такого ризику; є) узагальнений висновок щодо виникнення ризиків на етапах виконання договору.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 366 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав