Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Навчально-методичною Радою МНТУ

Читайте также:
  1. Затверджено методичною Радою ОНАХТ
  2. Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Конституції України (8 грудня 2004 року) і проблеми реалізації його положень.
  3. Розділ VII ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ, СФОРМОВАНИМИ НЕЮ ОРГАНАМИ ТА НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ

Протокол №____ від «___»______200__р.

Київ - 2009

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.1. Кваліфікаційна робота – важлива форма підсумкової державної атестації студента за відповідною освітньо-професійною програмою. Для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – це єдина форма державної атестації. Якість змісту цієї роботи визначає рівень підготовленості і ступінь придатності випускника до наукової, професійної діяльності в галузі права.

 

1.2. Цим положенням визначаються основні вимоги до випускної кваліфікаційної роботи. Випускаюча кафедра може за згодою навчально-методичного центру університету вносити до основних вимог зміни, ознайомлюючи з цими змінами студентів факультету при затвердженні теми.

1.3. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (далі - магістерська дисертація) є завершеним науковим дослідженням актуальної проблеми в юридичній галузі, підготовленим студентом (слухачем) під керівництвом доктора (професора), кандидата наук (доцента) або магістра права для захисту перед державної екзаменаційною комісією на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» і повинна містити елементи самостійного наукового дослідження.

1.4. Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (далі - дипломна робота спеціаліста)є самостійним узагальненням досвіду професійної діяльності на конкретній посаді юриста або окремого аспекту актуальної для юридичної практики проблеми, підготовленим студентом під керівництвом викладача МНТУ для захисту перед державної екзаменаційною комісією на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

 

1.5. Основними завданнями магістерської дисертації є:

• поглиблення, систематизація та закріплення отриманих за період навчання теоретичних знань у галузі права;

• формування вмінь інноваційного характеру, навичок науково-дослідної (творчої), науково-педагогічної та організаційної діяльності;

• набуття певного досвіду, застосування та продукування нових знань для розв'язання проблемних професійних завдань у галузі юриспруденції.

1.6. Виконання дипломної роботи спеціаліста передбачає:

• вміння застосовувати основні методи наукового дослідження окремих аспектів актуальної для юридичної практики проблеми;

• узагальнення власного досвіду роботи на конкретної посаді юриста у період

переддипломної практики.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Назва кваліфікаційної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати напряму і спеціальності підготовки та суті предмету дослідження. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру поняття, що мають неоднозначне тлумачення. Треба уникати назв, в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми ("Деякі аспекти...", "Окремі питання...").

 

2.2. При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Використовуючи в роботі ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, студент повинен відзначити цей факт у своїй роботі.

 

2.3. У кваліфікаційній роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Заохочується виконання конкретних соціологічних досліджень з юридичної проблематики (аналіз документів, контент-аналіз, опитування, спостереження тощо).

 

2.4.Кваліфікаційна робота повинна містити:

· титульний аркуш

· зміст

· перелік умовних скорочень (при необхідності)

· вступ

· основну частину

· висновки

· список використаних джерел

· додатки (при необхідності)

· резюме українською та англійською мовами

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.5. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи (додаток 1)

Титульний аркуш роботи містить найменування вищого навчального закладу, де виконана робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; назву кваліфікаційної роботи; шифр і найменування спеціальності; освітньо-кваліфікаційний рівень, на який претендує слухач; науковий ступінь, вчене звання, та (або) посаду, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта; місто та рік.

2.6. 3міст

Зміст подають на початку кваліфікаційної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема Вступу, Висновків до розділів, загальних Висновків, Додатків, Списку використаної літератури та ін.

2.7. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності)

Якщо в кваліфікаційній роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення та інше, то їх перелік може бути поданий в кваліфікаційній роботі у вигляд окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треб; друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад скорочення, справа - їх детальну розшифровку. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюється не менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значення, підстави розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

2.8.1. У Вступі викладають загальну характеристику магістерської роботи в рекомендованій нижче послідовності.

 

Актуальність теми дослідження

Перераховуються конкретні фактори, які обумовлюють значущість проблеми для розвитку юридичної науки і практики в Україні.

Ступінь розробленості теми

Узагальнюються напрямки дослідження проблеми і вказуються конкретні персоналії, які зробили вагомий внесок у її вивчення як в Україні, так і в зарубіжних країнах.

 

Методологічна база дослідження

Коротко і конкретно назначається науковий підхід, школа, теорія або концепція, що обирається у якості базового (керівного) при проведенні дослідження.

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку дослідження з планами МНТУ, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

 

Об'єкт і предмет дослідження

До об'єкту, як правило, що входить до змісту відповідної галузі права. Предмет - актуальний аспект відповідного інституту права чи окремої правової норми.

 

Мета та задачі дослідження

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формувати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету.

 

Наукова новизна одержаних результатів

Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих слухачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

 

Практичне значення одержаних результатів

У магістерській дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

 

Апробація результатів дослідження

Необхідно дати відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

 

Особистий внесок дисертанта

У випадку використання в магістерській дисертації ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, дисертант повинен відзначити цей факт у свої роботі з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

 

 

2.8.2. Вступ до дипломної роботи спеціаліста повинен містити:

Актуальність теми

Зв'язок роботи з планом переддипломної практики

Об'єкт і предмет дослідження

До об'єкту дослідження дипломної роботи спеціаліста слід відносити діяльності органів юстиції (слідча діяльність, діяльність судових органів адвокатська діяльність, діяльність органів прокуратури, нотаріату, консультативна, викладацька діяльність тощо). Предметом дослідження має бути професійна діяльність юриста за конкретною посадою у відповідних органах юстиції, або окремий аспект цієї діяльності.

Мета та задачі дослідження

Практичне значення одержаних результатів


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав