Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основний зміст теми. Тема: Методи психології

Читайте также:
  1. II. ЗМІСТ І НАПРЯМИ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
  2. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 1 страница
  3. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 2 страница
  4. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 3 страница
  5. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 4 страница
  6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ТА ЙОГО ЗМІСТ
  7. Вимоги до змісту
  8. Вимоги до змісту та оформлення додатків
  9. Вимоги до змісту та оформлення текстової частини
  10. Вимоги до змісту та розташування реквізитів

Лекція № 2

Тема: Методи психології

Мета вивчення:розкрити сутність методів психології; визначити основні вимоги до методів психології; проаналізувати головні групи методів сучасної психології; вчити студентів навчатися, працювати, бути щасливими, толерантно жити та спілкуватися з іншими людьми; вміти використовувати отримані знання в майбутній професійної діяльності.

План:

1. Основні вимоги до методів психології.

2. Основні методи психології. Спостереження, експеримент.

3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка.

4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ.

Основний зміст теми

1 Основні вимоги до методів психології

Психологія як наука має певні предмет і методи вивчення психічних явищ. Знання методів і вміння за їх допомогою вивчати вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку особистості — шлях до глибшого пізнання психологічних особливостей особистості й ви­користання цих знань у практичній діяльності.

Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги:

— психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв'язку та взаємозалежності;

— метод психологічного дослідження має бути адекватним пред­метові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи влас­тивості.

Основним принципом психологічного дослідження є його об'єк­тивність. Методами, які забезпечують об'єктивність розкриття досліджуваного психічного явища, є спостереження, експерименталь­не дослідження, аналіз продуктів діяльності (навчальної, трудової, спортивної), бесіда, інтерв'ю та ін. Метод самоспостереження, особли­во інтроспективна його форма, не може бути єдиним і вірогідним спо­собом вивчення особливостей психічних процесів, станів і властивос­тей особистості. Самоспостереження легко піддається суб'єктивному тлумаченню психічних явищ, особливо тоді, коли досліджувана особа малорозвинена і не здатна до самоспостереження. Перевірити ж описи психічних переживань, що досліджуються самоспостережен­ням, здебільшого неможливо. В тім, при дослідженні об'єктивними методами самоспостереження може використовуватись у формі сло­весного звіту піддослідного про те, що і як він переживає під час само­спостереження психічного процесу чи стану. При самоспостереженні особистість одночасно постає як суб'єкт та як об'єкт дослідження, що унеможливлює успішність дослідження. Кращою формою самоспосте­реження с ретроспективне спостереження, засадовим стосовно якого є згадування про перебіг досліджуваного психічного явища після то­го, як воно відбулося. Людина може в такий спосіб описати, що вона відчувала у стані радості, суму, страху, як вона запам'ятовувала чи міркувала, розв'язуючи завдання.

Провідним принципом об'єктивних методів у психологічному дослідженні є єдність свідомості та діяльності, опосередкованість пізнання внутрішніх, психічних явищ зовнішнім їх виявленням у вчин­ках, поведінці, мовленні, мімічних рухах, жестах та інших реакціях. Наприклад, закономірності спостереження виявляються у ступені адекватності та швидкості розпізнавання предмета, виокремлення його серед інших об'єктів, знаходження спільного та відмінного в них.

2 Основні методи психології. Спостереження, експеримент.

Спостереження як метод об'єктивного дослідження широко за­стосовується у психології, педагогічній практиці, соціологічних до­слідженнях.

Об'єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно­манітніших її зовнішніх виявах, коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани, переживання, прагнення. За особливостями мовлення, виразними рухами – жестами, мімікою, виразами обличчя, пантомімічними актами (позами) тощо – можна виявити й простежити особливості уваги, розуміння змісту висловлювання, емоції та вольові якості, особливості темпераменту і риси характеру. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні, духовні особливості.

Спостереження може бути звичайним (бачення, слухання) та інструментальним, коли бачене й почуте в поведінці людини фіксується за допомогою фото-, кіноапарата або магнітофона. Інструментальне спостереження дає можливість документувати все, що спостерігається, а тому й глибше аналізувати, порівнювати.

Психологічне наукове спостереження потрібно відрізняти від побу­тового. Наукове спостереження не обмежується описом зовнішньо виявленого, а проникає в сутність явищ, з'ясовує причини тих чи інших актів поведінки й цим розкриває їх психологічну природу.

Одноразового спостереження за якимось явищем у поведінці та діяльності особистості недостатньо для того, щоб робити висновки про її психічний склад, розум, почуття, волю, риси характеру, темпера­мент, цілеспрямованість, моральні якості. Для того щоб уникнути ви­падкових суджень, потрібні кількаразові спостереження тих чи інших морально-психологічних особливостей у різних умовах і на різно­манітному матеріалі. За одноразовим або випадковим виявленням успіхів не можна судити, скажімо, про здібності особистості, силу її пам'яті чи мислення.

Щоб спостереження набрало наукового характеру, воно має від­повідати певним вимогам:

- бути цілеспрямованим, а не випадковим;

- здійснюватися планомірно й систематично;

- бути забезпеченим достатньою інформацією про спостережува­не явище (якомога більшого кількістю фактів);

- точно фіксувати результати спостереження.

Наукове спостереження висуває певні вимоги й до особистих якос­тей дослідника. Зокрема, він повинен мати такі якості:

• бути об'єктивним при фіксації, словесному описі та класифікації спостережень;

• володіти собою, тобто його настрій та особисті характерологічні якості не повинні впливати на спостереження та позначатися на ньому та висновках;

• не бути тенденційно упередженим в організації спостереження та очікуванні його наслідків, щоб не зробити безпідставних висновків;

• не піддаватися першим враженням про піддослідного;

• не бути поблажливим щодо піддослідного;

• не приписувати піддослідному власних якостей і не пояснювати його поведінку з власної позиції.

Об'єктивність має характеризувати весь процес дослідження й бути визначальним чинником для висновків.

Спостереження потребує чіткості й точності фіксації даних. Для цього використовують певні бланки. Наведемо один з них.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав