Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес

Читайте также:
  1. A. ненормальный ход родового процесса, родо­вые травмы
  2. CISC и RISC-процессоры
  3. D. как завершающий этап сукцессионного процесса
  4. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  5. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  6. IBM рассказала о процессоре Power7
  7. IBM рассказала о процессоре Power7
  8. II Разновидности производственных процессов
  9. II. Сравнение потоков и процессов
  10. II. Факторы эпидемического процесса.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Договір — це угода сторін, яка регулює організаційно-еконо­мічні та правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльнос­ті. Він визначає відповідальність учасників угоди та юридично закріплює їхні зобов'язання.

Будь-який договір можна умовно розділити на чотири частини:

—преамбулу (ввідну частину);

—предмет договору;

—додаткові умови договору;

— інші умови договору.

У преамбулі зазначаються такі відомості: найменування дого­вору; дата підписання договору; місце підписання договору; пов­не фірмове найменування контрагента; посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які укладають договір.

Предмет договору містить: визначення предмета договору (тобто про що конкретно домовляються сторони); зобов'язання сторін за договором; ціну договору, порядок розрахунків тощо; строки виконання сторонами своїх зобов'язань; строк дії дого­вору; відповідальність сторін; способи забезпечення зобо­в'язань.

Додатковими умовами договору можуть бути: підстави зміни або розірвання договору в односторонньому порядку; умови кон­фіденційності інформації; порядок вирішення суперечок між сто­ронами; особливості зміни осіб за договором тощо.

Інші умови договору включають: законодавство, що регулює відносини сторін; особливості узгодженості між сторонами (осо­би, повноважні давати інформацію і вирішувати питання щодо виконання договору; строки і способи зв'язку між сторонами); реквізити сторін (поштові реквізити; адреса підприємства; бан­ківські реквізити сторін; відвантажувальні реквізити); кількість екземплярів договору; підписи сторін.

Нині в Україні існує низка документів, які допомагають регу­лювати взаємовідносини між учасниками інвестиційних проектів, але вони мають суто рекомендаційний характер. Зокрема це:

1) Постанова КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», (від 1 серпня 2005 р. N 668);

2) Положення про експериментальне будівництво, затвердже­не наказом Мінбудархітектури від 27.12.1993 р. № 245;

3) Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення, затверджене наказом Мінфінансів і Мін-економіки від 15.11.1995 р. № 178/170 (у редакції наказу Мінфі-нансів і Мінекономіки від 26.06.1996 р. № 128/79);

4) Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (від 27 грудня 2001 р. № 1764);

5) Тимчасове положення про порядок передачі у державну власність частки (паїв, акцій) статутного фонду суб'єктів недержавної форми власності у разі отримання ними відповідних обсягів бюджетних капітальних вкладень, затверджене наказом Мінекономіки, Мінфінансів, Фонду державного майна, Державного комітету з питань розвитку підприємництва від 15.01.1999 р. № 64-20/131-10. Основними видами договорів для підприємства є: договір купівлі-продажу, договір поставки, договір продажу підприємства, договір оренди, договір фінансової оренди, договір підряду. Договір підряду, як правило, включає загальні умови, додаткові та особливі умови виконання робіт. Загальні умови встановлюються чинним законодавством, держстандартами, державними будівельними нормами. Додаткові умови, які не суперечать загальним, передбачають відносини конкретних замовника і підрядника. Особливі умови — це спеціальні, конкретні вимоги до учасників контракту щодо розподілу інвестиційних ризиків і розв'язання конфліктних ситуацій. Договір підряду укладається двома сторонами: замовником або інвестором і підрядником. Ці сторони можуть бути як юридичними, так і фізичними особами, тобто замовником можуть виступати держава в особі виконавчих або муніципальних органів, міністерство, корпорація, підприємство, установа або приватна особа, а виконавцем робіт — підрядник або фірма-посередник, яка за його дорученням формує портфель замовлень. У разі невеликих обсягів інвестування інвестор не в змозі утримувати управляючого проектом або інших посередників, тому він водночас є і замовником проекту. У разі реалізації великих проектів зазвичай залучається посередницька фірма — управляючий проектом, або фірма-девелопер, які діють на контрактних засадах. Тоді договір підряду набуває вигляду договору фінансування проекту. Управляючий проектом чи фірма-девелопер у свою чергу укла­дає підрядний договір з підрядником або така фірма сама здійс­нює виробництво будівельно-монтажних робіт.

Розрізняють такі види договорів: генеральний, річний субпід­рядний і прямий. Генеральний договір укладається між інвесто­ром (замовником) і генеральним підрядником, можливо з генера­льним проектувальником (стосовно великих об'єктів). Він укла­дається на виконання будівельних та інженерних робіт, поста­чання та монтаж устаткування, благоустрій території (іноді й на виконання пусконалагоджувальних робіт).

В окремих випадках, при тривалих термінах будівництва, крім генерального договору можуть укладатися й річні договори, в яких деталізуються та уточнюються обов'язки сторін. Вони мо­жуть укладатися в рамках генеральних, якщо строки будівництва (проектування) більше двох років.

Різновидом генерального договору є договір «під ключ», відпові­дно до якого підрядник бере на себе зобов'язання виконати ком­плекс робіт і поставок, несе відповідальність за спорудження об'єкта й виступає замовником щодо інших учасників інвестиційно­го проекту. При цьому частина робіт і поставок може залишатися за замовником, але відповідальність за здачу «під ключ» несе підряд­ник, який повинен здати об'єкт повністю підготовленим до експлу­атації, відповідно до умов договору та гарантійних зобов'язань.

Субпідрядні договори укладаються між генеральним підряд­ником (генпроектувальником) і субпідрядними фірмами на вико­нання окремих спеціалізованих видів робіт. Прямий договір укладається між замовником і заводом-виробником технологіч­ного обладнання. У прямому договорі може передбачатися шеф-монтаж обладнання, якщо воно того потребує. Такі договори звичайно укладаються замовником (інвестором) у випадку, коли він є автором (власником) технології виробництва, передбачено­го в інвестиційному проекті. Окремо замовник укладає договір з банком, який здійснює фінансування будівництва та виконує розрахунки між суб'єктами інвестування.

У країнах з розвиненою ринковою економікою вже десятки років успішно застосовуються дещо інші організаційно-правові форми підрядного способу виконання робіт. Як приклад можна навести такі три організаційні форми підряду:

1. Виконання робіт і здача підрядником замовнику об'єкта «під ключ». Підрядний договір «під ключ» передбачає зобов'язання підрядника виконати весь комплекс поставок матеріальних ресурсів і будівельно-монтажних робіт. Підрядник несе повну відповідальність за спорудження об'єкта, перебиває на себе всі функції замовника щодо інших учасників інвестиційного проце­су. Згідно з умовами договору замовник може перебирати на себе деякі обов'язки стосовно проекту (впровадження найновітнішої технології, облаштування та оздоблення об'єкта тощо), але від­повідальність за введення об'єкта в дію, повністю підготовленого до експлуатації, та ще з відповідними гарантіями, безумовно, по­кладається на підрядника.

2. Створення великих підрядних угруповань: проектно-промислово-будівельних об'єднань. Такі об'єднання (комбінати) успішно функціонують у Німеччині та багатьох інших західних країнах. Особливість цієї форми полягає в тому, що велика будівельна фір­ма, яка взяла підряд на реалізацію інвестиційного проекту, роз­робляє та узгоджує щодо цього проекту проектно-кошторисну документацію, виготовляє або постачає необхідні для нього ма­теріальні ресурси, а також виконує весь комплекс необхідних бу­дівельно-монтажних робіт.

3. Створення інвестиційних консорціумів упровадження проек­тів — учасники інвестиційного проекту на паритетних засадах беруть участь у фінансуванні, будівництві та експлуатації об'єкта, тобто стають власниками. Найчастіше в західних країнах такими співвласниками проекту стають: інвестор (замовник), будівельна фірма і фінансуючий банк.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав