Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Білет № 7 1. Який порядок проведення первинного інструктажу?

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. II. Порядок выполнения
  4. II. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
  5. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  6. II. Порядок выполнения курсовой работы
  7. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  8. III. Организация и порядок прохождения практики
  9. III. Порядок и условия проведения олимпиады
  10. III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до закладу;

який переводиться з одного структурного підрозділу закладу до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у роботі закладу.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. 2. Які основні фактори діють на ступінь ураження людини електричним струмом?Такі фактори: — електричного характеру — величина напруги, сила струму, вид струму (постійний чи змінний), частота при змінному струмі (50 гц найбільш небезпечний.Наприклад 60 і 40 гц меншого впливу);— неелектричного характеру — тривалість дії електроструму;— навколишнє середовище — температура, тиск, вологість повітря; — шлях протікання струму через тіло людини. 3. Чому потрібно знати правила електробезпеки?Знання правил не тільки зменшує вірогідність потрапляння під дію струму Вас особисто,ваших колег,клієнтів атракціонів але й озброює працівника знаннями- які є порушення безпеки і про що потрібно повідомити роботодавцю для забезпечення власної безпеки і безпеки оточуючих колег і клієнтів атракціонів. 4. Як виконується зупинка кровотечі джгутом або закруткою?

Джгут слід накладати при сильному артеріальній кровотечі вище місця поранення на верхню третину плеча, на всі відділи стегна. Тиск на кінцівку повинно бути достатнім для припинення кровотечі, але не викликає повного знекровлення кінцівки. Джгут може накладатися на кінцівку не більш ніж на 1,5 - 2:00, а в холодну пору року - 0,5 — 1:00 години. Періодично через 30 - 60 хвилин джгут слід послабити, розпустити на кілька хвилин (на цей час перетиснути судину вище джгута пальцем), по масажувати (легко) борозну від джгута, попередньо відновивши пальцеве притиснення артерії, і накласти знову, але вже з більшим натягом. При відсутності фабричного джгута його можна замінити імпровізованим - гумовою трубкою, краваткою, ременем, поясом, хусткою, бинтом і т.п.Для зупинки кровотечі за допомогою підручних засобів використовують так звану закрутку, яку потім фіксують окремим бинтом. 5. Які основні обов’язки власника по забезпеченню пожежної безпеки?Стаття 5. ЗУ “Про пожежну безпеку” Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпекиВласники пiдприємств, установ та органiзацiй або уповноваженi ними органи (далi - власники), а також орендарi зобов'язанi:розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки i технiки, позитивний досвiд;вiдповiдно до нормативних актiв з пожежної безпеки розробляти i затверджувати положення, iнструкцiї, iншi нормативнi акти, що дiють у межах пiдприємства, установи та органiзацiї, здiйснювати постiйний контроль за їх додержанням;забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду;
органiзовувати навчання працiвникiв правилам пожежної безпеки та пропаганду заходiв щодо їх забезпечення;
у разi вiдсутностi в нормативних актах вимог, необхiдних для забезпечення пожежної безпеки, вживати вiдповiдних заходiв, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
утримувати в справному станi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, обладнання та iнвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
створювати у разi потреби вiдповiдно до встановленого порядку пiдроздiли пожежної охорони та необхiдну для їх функцiонування матерiально-технiчну базу;
подавати на вимогу державної пожежної охорони вiдомостi та документи про стан пожежної безпеки об'єктiв i продукцiї, що ними виробляється;здiйснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобiв виявлення та гасiння пожеж i використання для цiєї мети виробничої автоматики;
своєчасно iнформувати пожежну охорону про несправнiсть пожежної технiки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття дорiг i проїздiв на своїй територiї;
проводити службове розслiдування випадкiв пожеж.
Обов'язки сторiн щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повиннi бути визначенi у договорi оренди.
Пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi, якi виробляють продукцiю протипожежного призначення та надають послуги, пов'язанi з запобiганням або лiквiдацiєю пожеж, звiльняються вiд сплати податкiв на прибуток у межах обсягу виконаних робiт.
Пiдприємства, установи та органiзацiї, якi мають або утримують пожежнi команди з виїзною пожежною технiкою, частково звiльняються вiд сплати податкiв на прибуток (50 вiдсоткiв коштiв, що витрачаються на утримання цих команд).
На пiдприємствi, в установi та органiзацiї з кiлькiстю працюючих 50 i бiльше чоловiк рiшенням трудового колективу може створюватися пожежно-технiчна комiсiя. У виняткових випадках її функцiї може виконувати комiсiя з охорони працi. Типове положення про пожежно-технiчну комiсiю затверджується Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.Повноваження в галузi пожежної безпеки асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, iнших виробничих об'єднань визначаються їх статутами або договорами мiж пiдприємствами, що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцiй в його апаратi створюється служба пожежної безпеки.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав