Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета та завдання навчальної дисципліни. Кафедра фізичного виховання

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  9. Анотація програми навчальної дисципліни
  10. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.

Юридичний факультет

 

Кафедра фізичного виховання

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко

 

_______________ 2014

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

спеціальність 7.03040101 - «Правознавство»

для студентів юридичного факультету

заочної форми навчання

 

 

Дніпропетровськ – 2014


Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів юридичного факультету заочної форми навчання, спеціальність 7.03040101 – «Правознавство», / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014.- 30 с.

 

 

РОЗРОБНИК:

Грибан В.Г. професор кафедри фізичного виховання, доктор біологічних наук, професор.

 

Розглянуто на засіданні кафедри фізичного виховання ДДУВС

«2 «.08.2014, протокол № 1.

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

2. 08. 2014 р., протокол № 1

 

Завідуючий кафедрою фізичного виховання _______________________ (М.Ю.Пожидаєв)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 2014 року

 

 

©ДДУВС, 2014 рік

©В.Г. Грибан, 2014 рік

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни:

навчальна - вивчення дисципліни забезпечує формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі;

розвиваюча –Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист», спеціалісти (магістри)за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

· готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

· здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

· обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

· участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

· розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві, надзвичайних ситуацій.

в організаційно-управлінській діяльності:

· впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

· здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту при виконанні виробничих та управлінських функцій;

· здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

· управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

· впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці та цивільного захисту у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

· розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

· розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту.

у консультаційній діяльності:

· надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці; готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.

· виховна -сприяє формуванню у майбутнього фахівця відповідальності за стан здоров’я працівників,а також активної позиції щодо реалізації головного принципу Конституції України – пріоритетності життя та здоров`я працівників відносно результатів виробничої діяльності.

 

Завдання: Завдання дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен:

знати:

1) на понятійному рівні: понятійний апарат (глосарій) та основні дефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпретуються сучасні наукові дані, зокрема умови праці, виробнича система,травма, травматизм, професійне захворювання, надзвичайні ситуації, індивідуальні, та колективсні засоби захисту тощо.

2) на фундаментальному рівні: законодавчо-нормативну базу, на якій ґрунтується охорона праці та цивільний захист.

3) на практично-творчому рівні: уміло і ефективно використовувати в умовах виробництва основні положення з охорони праці для створення безпечних і нешкідливих умов праці, зростання продуктивності праці захист працівників від впливу техногенних, соціальних і екологічних небезпечних та шкідливих факторів. Працювати над досконаленням законодавчої бази з охорони праці та цивільного захисту.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: реально відтворювати обставини,за яких мали місце нещасні випадки, професійні захворювання та аварії.

2) на алгоритмічному рівні: встановити особливості функціонування виробничої системи при різних умовах праці, вплив людини на цей процес тощо.

3) на евристичному рівні: використовувати нові, прогресивні методи і засоби управління системою охорони праці та промислової безпеки4) на творчому рівні: креативний підхід до використання заходів і засобів з метою поліпшення умов праці, профілактику травматизму, професійних захворювань, надзвичайних ситуацій та аварій.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав