Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 2. Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I Операционная система ОС Unix
  6. I. Понятие об информационных системах
  7. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  8. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  9. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  10. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки

 

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

.

Перелік документів, які використовувались під час вивчення теми: 1.1.; 1.2.3.; 1.3.2.; 1.3.9.; 1.4.20.

 

Тема 3. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.


3. Теми семінарських занять

Тема 1. Вступ до охорони праці в галузі. Основні законодавчі акти з охорони праці

 

План

1. Охорона праці як галузь людської діяльності і як навчальна дисципліна. Предмет, об`єкт, метод дослідження.

2. Економічне та соціальне значення охорони праці.

3. Законодавча база з охорони праці в Україні.

4. Міжнародні нормативні акти з охорони праці: директиви Євросоюзу, Конвенції та Пропозиції МОП

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Предмет, об`єкт, закони, ГОСТи, нормативні акти, міжнародні стандарти, директиви, конвенції,рекомендації.

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1; 1.2.1 – 1.2.9;1.3.1- 1.3.9; 2.1 – 2.6; 3.1; 3.3; 6.1; 6.6; 6.7.

 

 

Тема 2. Міжнародні норми з охорони праці. Міжнародна співпраця України в галузі охорони праці.

Основні поняття: : соціальне партнерство, соціальний діалог, міжнародні стандарти, директиви, Євросоюз, МОП, конвенції, рекомендації

 

План» 1. Забезпечення охорони праці на міжнародному рівні. Роль соціальнеого партнерства (соціального діалогу). Соціальний діалог в Європейському Союзі.

2. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

3. Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності.

4. Глобальний договір ООН – корпоративна соціальна відповідальність

5. Соціальний діалог в Україні

6 Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

8. Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

9 Міжнародне співробітництво України в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоровя. Міжнародна агенція з атомної енергії, МОП, Евросоюз, СНД.

Рекомендована література до теми: 1.2.5; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.10; 1.3.11;1.; 2.3; 3.3; 3.6; 3.9; 5.10 ; 6.1.

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю

1. Поняття і предмет охорони праці в галузі.

2. Соціально-економічне значення охорони праці.

3. Об’єкт охорони праці, його компоненти, фази розвитку та будова.

4. Задачі в галузі охорони праці.

5. Умови праці. Класифікація за дією шкідливих і небезпечних факторів.

6. Закон України «Про охорону праці» та його основні положення

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та його основні положення.

8. Закон України «Про пожежну безпеку» та його основні положення.

9. Закон України «Про забезпечення санітраного та епідемічного благополуччя населення» та його основні положення.

10. Закон України «Про використання ядерної енергії ті радіаційної безпеки» та його основні положення.

11. Закон України «Про рівність прав і можливостей жінок і чіловіків» та його основні положення.

12. Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП).

13. Типове положення про службу охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73.

14. Типове положення про комісію з охорони праці підприємства (Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73.)

15. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативного забезпечення хорони праці.Солідарний принцип та суспільна думка як основа соціальної політики з охорони здоров’я і промислової безпеки.

16. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці, «Проект сприяння у забезпеченні охорони праці в Україні».

17. Трудові норми МОП. Конвенція № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище».

18. Міжнародні стандарт SA 8000, ISO 26000, стандарт OH SAS 18001, стандарт OH SAS 18002.

19. Система управління охороною праці в галузі (на прикладі МВС України).

20. Система управління охороною праці на підприємстві (СУОП).

21. Типове положення про систему управління охороною праці на підприємстві. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73.

22. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73.

23. Типове Положення про роботу уповноваженого трудових колективів з питань охорон праці. Наказ Держкомнаглядпраці від 28 грудня 1993 року № 135.

24. Основні принципи політики в галузі охорони праці.

25. Облік і аналіз показників охорони праці в галузі, на підприємстві.

26. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві.

27. Регіональні системи управління охороною праці.

28. Мета та завдання розслідування нещасного випадку.

29. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

30. Розслідування та облік нещасного випадку при травмуванні одного працівника на виробництві.

31. Спеціальне розслідуання та облік нещасного випадку на виробництві.

32. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

33. Розслідування та облік аварій.

34. Основні причини нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

35. Основні заходи щодо профілактики травматизму, хронічних професійних захворювань та аварій.

36. Основні понятя пожежної безпеки: пожежа, її шкідли й небезпечні фактори.

37. Класифікація пожеж.

38. Горіння. Складові процесу горіння. Види горіння.

39. Класифікація виробничих приміщень з вибухово-пожежною та пожежною небезпекою.

40. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів. Протипожежні перешкоди.

41. Евакуація персоналу.

42. Державний пожежний нагляд.

43. Пожежна безпека і пожежна профілактика.

44. Пожежна сигналізація.

45. Засоби гасіння пожеж.

46. Страхування від нещасного випадку та його значення.

47. Принципи та види страхування.

48. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку.

49. Страховий ризик і страхоий випадок.

50. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Страхові експерти.

51. Страхові тарифи.

52. Обов’язки та права суб’єктів страхування.

53. Права та обов’язки застрахованої особи, роботодавця.

54. Державний нагляд за станом охорони праці.

55. Громадський контроль за станом охорони праці.

56. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва.

57. Планування заходів з охорони праі. Види планування та контролю стану охорони праці.

58. Методи дослідження виробничого травматизму.

59. Вимоги безпеки під час експуатації основного техніного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції.

60. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць.

61. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робосої зони. Вимоги до засобів індивідуального значення.

62. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

63. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.

64. Особливості охорони праці при ремонтних роботах.

65. Особливості охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

66. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції повітря.

67. Вимог до працівникі певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

68. Санітрано-гагієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі фактори виробничих процесів та виробничого середовища.

69. Мікроклімат робочої зони.

70. Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. Працездатність, втома.

71. Напруженість праці. Увага.

72. Сенсорна, емоційна та інтелектуальна напруженість. Монотонність праці.

73. Актуальні проблем охорони праці в наукових дослідженнях.

74. Законодавча основа Євросоюзу с питань охорони праці.

75. Соціальне партнерство, як принцип законодавчого та нормативно правового забезпечення охорони праці.

76. Задачі що вирішує охорона праці.

77. Планування заходів з охорони праці.

78. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

79. Методи дослідження виробничого травматизму.

80. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони.

81. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовки сировини та виробництві продукції.

82. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих міст.

83. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

84. Особливості заходів эелектробезпеки на підприємстві в галузі.

85. Особливості охорони праці при ремонтних роботах під час вантажно-розвантажних робіт.

86. Санітарно гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі речовини, біологічні чинники біологічний пил.

87. Виробниче випромінювання (Ультрафіолетове, інфрачервоне, лазерне, радіаційне).

88. Мікроклімат робочої зони.

89. Важкість праці – динамічні, статичні навантаження.

90. Напруженість праці. Увага. Емоційна та інтелектуальна напруженість, моно томність праці.

91. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі праці.

92. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизм та професійні захворюваності.

93. Управління охороною праці кабінету міністрів та галузевими міністерствами.

94. Основні технічні та організаційні заходи що до профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

95. Важкість праці, характеристика та класифікація.

96. Напруженість праці, характеристика та класифікація

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав