Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методи і функції політології.

Читайте также:
  1. A. Моторні функції верхніх кінцівок
  2. I Анализ состояния и эффективности методической работы
  3. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I. Из истории развития методики развития речи
  5. I. Методические рекомендации
  6. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  7. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. I. Организационно - методический раздел

Політичні явища і процеси пізнаються за допомогою різних методів (грец. methodos — шлях дослідження). Методи— це засоби аналізу, способи перевірки і оцінки теорії.

На теоретичному рівні дослідження політологія часто використовує такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез, абстрагування, узагальнення, індукція і дедукція, моделювання і ін.

Інституційний метод пов’язаний з вивченням політичних інститутів: держави, партій, політичних організацій і рухів, виборчих систем.

Історичний метод припускає дослідження політичного життя в контексті еволюції політичного процесу, визначення зв’язку минулого, теперішнього часу і майбутнього.

Соціологічний метод припускає виявлення соціальної обумовленості політичних явищ, розкриває соціальну природу влади, визначає політику як взаємодію великих соціальних спільнот. Заснований на конкретних соціологічних дослідженнях (зборі і аналізі реальних фактів), соціологічний метод заклав основу прикладної політології.

Біхевіористський метод ґрунтується на особливому вимірюванні політики, поведінці окремої людини. Цей метод сприяв вивченню електоральної поведінки виборців і розробці передвиборних технологій.

Структурно-функціональний аналіз на основі системного методу припускає, що політична сфера є системою (структурою), що складається з безлічі взаємозв’язаних елементів, кожний з яких виконує певну властиву лише йому функцію.

Порівняльний (компаративний) метод полягає в порівнянні однотипних політичних явищ, які розвиваються в різних країнах, культурних середовищах.

Політологія, як і багато гуманітарних наук, виконує ряд функцій науково-пізнавального, методологічного і прикладного характеру.

Гносеологічна функція розкриває пізнання політичної реальності, принципи її об'єктивних зв’язків, тенденцій і суперечностей.

Функція політичної соціалізації формує політичну культуру населення, дає знання основ політики, вчить людину адекватно орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці.

Регулятивна функція має безпосередній вплив на політичні процеси, політичну поведінку громадян, раціоналізує політичне життя.

Прогностична функція може дати довготривалі і короткочасні прогнози розвитку політичної ситуації в країнах або регіоні, дати альтернативні сценарії майбутніх політичних процесів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

І. Оберіть 5 запитань на вибір та напишіть тези відповідей (максимальний бал за правильні відповіді на 5 питань – 5):

1. Які причини виникнення політики як самостійної сфери життєдіяльності людини і суспільства? Визначити зміст поняття «політика» протягом історії людства?

2. Дайте визначення політиці. Чому це сама складна категорія політології?

3. Які три основні елементи можна виділити в структурі політики? Розкрийте їх зміст.

4. Чим є політичні відносини і політичне життя?

5. Які три рівні політики виділяє політична наука? Охарактеризуйте їх.

6. Які функції виконує політика в суспільстві?

7. Назвіть основні форми політики. Що лежить в основі їх виділення?

8. Що вивчає політична наука? Який об’єкт і предмет політології?

9. Які були форми осмислення політики в історії політичної думки?

10. Коли було введено термін «політична наука»?

11. Яка структура політичної науки? Які спеціальні наукові дисципліни сформувалися в рамках політичної науки?

12. Назвіть методи політології і розкрийте їх суть.

13. Які соціальні функції політології? Які функції Ви рахуєте актуальними, важливими?

 

Творче завдання(максимальний бал за виконання одного завдання – 5):

1 На прикладі відомих політиків проаналізуйте рівень їх політологічної підготовки.

2 Напишіть есе на тему: «Походження та сутність політики».

3 Підготувати презентацію на тему: «Різноманітність політологічних питань, уявлень і напрямів».


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав