Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Читайте также:
  1. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. А). політика регулювання економіки державою; Б). світові економічні кризи; В) інтеграція УРСР в ЄЕС.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  9. Аналіз загальних показників організації праці
  10. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

Вступ

 

Охорона здоров’я і життя людини є пріоритетним напрямком соціальної політики держави. І тому проблеми охорони праці як складової соціального захисту населення являє собою важливий аспект цієї політики. Статистика травматизму показує, що Україна значно відстає по основних показниках від високорозвинених країн. Це пов’язано не тільки з погіршенням стану основних фондів, знос яких досягає неприпустимого (до 80%) зносу, що призводить, до високої вірогідності аварій і травматизму, а також до недостатньої уваги на всіх рівнях управління від державного до виробничого до проблем охорони праці. Світовий досвід показує, що витрати на запобігання нещасним випадкам у 10 і більше разів менші, ніж виплати потерпілим відшкодувань і усунення наслідків цих подій.

В Україні прийнято закон прямої дії „Про охорону праці” та закон «Обов’язкове державне соціальне страхування на випадок походження нещасного випадку, професійного захворювання та аваріїї на підприємстві», який регламентує захист конституційного права працівників на безпечні умови праці, на пріоритет життя та здоров’я робітників перед результатами господарської діяльності підприємства.

Створена законодавчо-нормативна база захищеності життя і здоров’я працівників, страхування працівників від професійних захворювань, нещасних випадків та аварій на підприємствах. Нажаль рівень виконання нормативів з охорони праці не відповідає діючим законодавчим нормам. Однією з цих причин є те, що проблеми охорони праці ще не усвідомлюються як керівниками підприємств, так і самими працівниками.

Першим кроком до вирішення цих проблем є включення у вищих навчальних закладах обов’язкового курсу „Основи охорони праці”, з достатньою кількістю учбового часу та самостійної роботи студентів.

Даний „Практикум” направлений на більш глибоке вивчення проблем охорони праці та перевірку рівня засвоєння курсу.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕСТИ

 

1. Охорона праці це:

а) сукупність факторів виробничого навчання та трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі її професійної діяльності;

б) система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці;

в) характеристика трудової діяльності та виробничого середовища, яка впливає на здоров’я та працездатність людини в процесі праці;

г) комплексна нормативна навчальна дисципліна.

 

2. Умови праці це:

а) характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів;

б) сукупність факторів виробничого середовища та трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі її професійної діяльності;

в) характеристика трудової діяльності людини. яка відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

 

3. Виробничі фактори за класифікацією І.М.Сєченова поділяються:

а) тільки сприятливі;

б) тільки несприятливі;

в) сприятливі та несприятливі.

 

 

4. Виробничі фактори за природою дії поділяються на:

а) механічні, електричні, токсичні;

б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні;

в) технологічні, термічні, комбіновані.

 

5. Несприятливі виробничі фактори поділяються на:

а) тільки шкідливі та важкі;

б) тільки небезпечні та важкі;

в) шкідливі та небезпечні, важкі.

 

6. Шкідливий виробничий фактор це:

а) чинник трудового процесу та виробничого середовища, вплив якого на організм людини може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

б) характеристика трудової діяльності людини, яка відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження;

в) чинник трудового процесу та виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я.

 

7. Небезпечний виробничий фактор це:

а) чинник трудового процесу та виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я;

б) чинник трудового процесу та виробничого середовища, вплив якого на організм людини може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

в) характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження;

г) характеристика трудової діяльності людини, що відображає переважне навантаження на центральну нервову систему.

 

8. Безпека праці це:

а) характеристика трудової діяльності людини;

б) стан умов праці, за яких виключена дія на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

в) паспортизація робочих місць.

9. Нещасний випадок на виробництві це:

а) захворювання, що виникають внаслідок тривалої дії на людину виробничих шкідливостей;

б) випадок дії на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні трудових обов’язків або доручень керівника робіт;

в) випадок дії на працюючого шкідливого виробничого фактора при виконанні трудових обов’язків.

 

10. Професійні захворювання це:

а) порушення цілісності організму або окремих його функцій;

б) захворювання, що виникають внаслідок тривалої дії на людину виробничих шкідливостей;

в) випадок дії на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні трудових обов’язків.

 

11. З якими дисциплінами особливо пов’язані “Основи охорони праці”:


а) фізика;

б) хімія;

в) математика;

г)безпека життєдіяльності;

д) електротехніка;

е) організація праці;

ж) технологія;

з)ергономіка;

и) технічна естетика.


12. Дисципліна, що вивчає загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки впливу на організм людини, засоби захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек – це:

а) безпека життєдіяльності;

б) охорона праці;

в) нормування праці безпеки;

г) психологія.

 

13. Розробка та впровадження в практику раціональної побудови трудового процесу, при якій забезпечується висока продуктивність праці, створюються умови для забезпечення здоров’я працівників, збільшується період їх трудової діяльності – це мета:

а) безпека життєдіяльності;

б) наукової організації праці;

в) ергономіка.

 

14. Дисципліна, що досліджує, розробляє та дає рекомендації щодо конструювання, виготовлення та експлуатації технічних засобів, які забезпечують людині в трудовому процесі необхідні зручності, зберігають її сили, працездатність та здоров’я:

а) інженерна-психологія;

б) ергономіка;

в) безпека життєдіяльності;

г) охорона праці.

 

15. Дисципліна, що вивчає взаємодію людини з новою технікою і встановлює функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення таких умов праці, при яких зберігаються високі психофізіологічні можливості людини:

а) ергономіка;

б) інженерна психологія;

в) охорона праці;

г) технічна естетика.

 

16. Дисципліна, що встановлює залежність умов та результатів праці архітектурного, конструктивного та художнього вирішення знарядь праці, робочих місць, дільниць, цехів, санітарно-побутових та ін. допоміжних приміщень – всього, що оточує людину на виробництві:

а) ергономіка;

б) технічна естетика;

в) інженерна психологія;

г) охорона праці.

 

17. Виробничий фактор, вплив якого може привести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника – це:

а) небезпечний виробничий фактор;

б) шкідливий виробничий фактор.

 

18. Виробничий фактор, дія якого за певних умов може привести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника – це:

а) шкідливий виробничий фактор;

б) небезпечний виробничий фактор;

в) важкий;

г) напружений.

ТЕМА 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕСТИ

 

1. Законодавчими актами, що визначають основні положення з охорони праці є:

а) загальні закони України

так ні

б) спеціальні законодавчі акти

так ні

 

2. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є:

а) КЗпП;

б) Закон України “Про власність”

в) Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”;

г) Закон України “Про підприємства”;

д) Закон України “Про охорону праці”;

е) Закон України “Про охорону здоров’я”;

є) Закон України “Про оплату праці”;

ж) Конституція України;

з) Закон України “Про пожежну безпеку”,

и) Закон України «ОГСССПНСПЗАП»

 

3. Спеціальними законодавчими актами є:

а) Конституція України;

б) Закон “Про охорону праці”;

в) Закон України “Про пожежну безпеку”;

г) Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

д) міжгалузеві і галузеві нормативні акти;

е) міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці (ССБТ);

ж) державні стандарти України (ДСТУ).

 

4. Хто створює, організовує умови праці для працівників:


а) працедавець

б) власник підприємства

 

в)держава

г) профспілки


5. Хто виступає гарантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників:


а) роботодавець;

б) держава;

в) профспілки


 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.06 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав