Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чистое кредитование/чистое заимствование

Читайте также:
  1. Наука любви к Богу. Чистое преданное служение
  2. Теперь, шри Сарасвати – это Богиня Учения, а шри МахаСарасвати – это Богиня Знания, Которое есть Чистое Знание.
  3. Чистое кредитование, Чистое заимствование

Методичні рекомендації

до виконання індивідуальної роботи

з предмету «Організація готельної справи»

студентами всіх спеціальностей

 

 

Укладач: Паук О.Є.

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

теорії і практики туризму і готельного господарства

Протокол№____________________

Від «5» вересня 2014р

Зав. кфедрою ______________д.е.н.проф. Бочан І.О.

ЛЬВІВ – 2014

Паук О.Є.

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з курсу «Організація готельної справи» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Текст]/О.Є.Паук– Львів, 2014. – 8 с.

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму

Протокол від « 5» _вересня__ 2014 року № 1

 

Завідувач кафедри _______________________ (проф.Бочан І.О.)

 

« 5» _вересня_2014 року

 

Схвалено Науково-методичною радою Львівського інституту економіки і туризму

 

Протокол від « »_вересня 2014 р. № 2

 

Голова ___________ (Захарчин Р.М)

« »_вересня 2014 року

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальна робота з дисципліни „ Організація готельної справи ” є індивідуальною роботою, метою якої є поглиблення та закріплення знань, одержаних під час вивчення дисципліни, придбання навичок у розробці раціональних рішень в галузі туристичної діяльності.

Мета індивідуальної роботи – розкрити зміст та охарактеризувати особливості, тенденції та динаміку туристичних потоків обраної країни конкретного туристичного регіону.

У процесі виконання роботи студенти вирішують наступні завдання: розглядають головні положення теми, визначають її структуру, мету та завдання;

складають бібліографічний опис літератури та джерел; вчаться робити узагальнення та висновки; поєднують теоретичний матеріал теми з практичним мультимедійним проектом – презентацією у форматі Microsoft PowerPoint; підбирають відповідний ілюстративний матеріал; вдосконалюють уміння працювати на комп′ютері, поєднуючи міждисциплінарні зв’язки.

Основою для виконання індивідуальної роботи є книжковий фонд, періодичні видання, які зберігаються у бібліотеці ЛІЕТ, експозиції та література навчального музею культури, освіти і еволюції туризму ЛІЕТ, інтернет-сайти тощо.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

При виконанні індивідуальної роботи, студент повинен вміти переносити та використовувати здобуті теоретичні знання на практику, вміти аналізувати та визначати основні тенденції розвитку.

Зміст індивідуальної роботи полягає у вміння розробити нову послугу для готельного ринку Львова для конкретного готелю, врахувавши:

· міжнародний досвід;

· насиченість ринку;

· ефект від запропонованої послуги.

Індивідуальну роботу оформлюють наступним чином:

- студенти денної форми навчання – у вигляді комп’ютерної презентації до 20слайдів, які повинні включати тему, зміст роботи, основну частину (загальна характеристика, аналіз обраної теми, запропоновані нововведення), список використаних джерел.

- студенти заочної форми навчання – в письмовому вигляді, до 20 сторінок : мова роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).У друкованому варіанті текст розташовується через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту робо­ти і дорівнювати п’яти знакам.

 

 

Теми індивідуальних робіт

1. Організація транспортного обслуговування туристів.

2. Удосконалення системи інформаційного забезпечення у підприємствах готельної індустрії.

3. Організація дозвілля у підприємствах готельної індустрії.

4. Вдосконалення якості надання готельних послуг.

5. Сучасний стан та перспективи розвитку готельної індустрії світу.

6. Сучасний стан та перспективи розвитку готельної індустрії України.

7. Особливості організації роботи міжнародних готельних ланцюгів.

8. Особливості надання послуг розміщення у санаторно-оздоровчих закладах України.

9. Особливості організації роботи фірм-туроператорів у сучасних умовах.

10. Особливості організації роботи фірм-турагентів у сучасних умовах.

11. Організація роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування

12. Організація роботи підприємств ресторанного господарства як складових готельної індустрії.

13. Організація надання додаткових послуг у підприємствах готельного господарства.

14. Організація надання основних послуг у готель­ному.

15. Раціональна організація праці в підприємствах готельного госпо­дарства.

16. Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств готельного господарства

17. Організація та технологія обслуговування в підприємствах готель­ного господарства.

18. Особливості підприємств готельного господарства для відпочинку

19. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства

20. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства

21. Кольорові рішення в інтер'єрі приміщень підприємств готельного господарства.

22. Організація прибиральних робіт в підприємствах готельного господарства.

23. Технологія прийому та розміщення туристів в засобах розміщення.

24. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному господарстві.

25. Організація обслуговування на житлових поверхах готелю.

 

Рекомендована література

1.Нова редакція Закону України "Про туризм": [Прийнята 18 листоп. 2003р. №1282-ІУ] // Український туристичний вісник: Інформаційно-аналітичний бюлетень. - 2004. - N1. - С. 18-26, 31-34.

2.Захаренко І. Новий Закон, нові правила гри: [Нова редакція "Закону про туризм" - що нового?]/ І. Захаренко // Український туристичний вісник: інформаційно-аналітичний бюлетень. - 2003. - N10. - С. 12-14.

3.Звєрєва Є. Туристичне законодавство: [Коментар до положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" першого заступника Голови Держтурадміністрації України Анатолія Матвієнка]/ Є Звєрєва // Український туристичний вісник: Інформаційно-аналітичний бюлетень. -2004.-М.-С. 35.

4.Классификационные требования к отелям: Проект // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2002. - N7. - С. 88-98.

5.Меры по развитию иностранного и внутреннего туризма // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2003. - N2. - С. 92-98.

6.Наковалова О. Новый Закон "О туризме" - мнение депутата: [18.11.2003г. принят новый Закон "О туризме". Своим мнением о новом законе и дальнейших перспективах развития туризма поделился народный депутат Украины Игорь Шкиря]/ О Наковалова // Большая прогулка. - 2003. - N11/12. - С. 26-27.

7.Національний стандарт України. Класифікація готелів: [Розроблено та внесено Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних та управляючих систем (ДНДІ "Система", м.Львів). На заміну ГОСТ 28681.4] //Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2003. - N4. - С. 84-98.

8.Національний стандарт України ДСТУ 4269:2003. Класифікація готелів

9.Національний стандарт України ДСТУ 4527:2006. Засоби розміщення. Терміни та визначення.

10.Указ президента України № 136/2007 «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів України», законодавство, №26, березень 2007р.

11.Про затвердження ліцензійних умов провадження туроператорської та ту агентської діяльності, наказ державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, міністерства культури і туризму України від 11 вересня 2007 р., № 111/55. Законодавство, № 20, жовтень 2007р.

12.Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. – Затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України 16.03.2004. №19

13.Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутво-рення, конкуренцiя, державне регулювання: Навч. посiбник/ Л.Г. Ага-фонова, О.Є. Агафонова. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.

14.Бабарицька В.К., Малиновська О.. // Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення. – К:Альтерпрес., 2004. - 288 с.

15.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация./ Учебное пособие. – Киев. – 2001, – 207 с.

16.Байлик С.И. Гостиничноє хазяйство. Организация, управление, обслуживание. –Киев. – 2001, – 249с.

17.Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Оснащение. евроремонт, эксплуатация, Киев. – 2003, 296 с.

18.Байлик С.И. Гостиничное хазяйство.Организация, управление, обслуживание. – Киев. – 2006. – 285 с.

19.Гетьман В. Рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду // Географія та основи економіки в школі. – 2002. - № 3. – С. 44-46.

20.Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2003. – №9.- С. 146-151.

21.Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. // Менеджмент гостиниц и ресторанов. – М:Новое знание., 2001. - 216 с.

22.Кияк В.Ф. Організація туризму. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХНІ, 2008. – 344с.

23.Лук'янова Л.Г. Унiфiкованi технологiї готельних послуг: Навч. по-сiбник/ Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, I.М. Мiнiч; Ред. В.К. Федор-ченко. - К.: Вища шк., 2001. - 238 с.

24.Лукьянова Л.Г. Цыбух В.И. Рекреационные комплексы. – К.: Вища школа, 2004. – 346 с.

25.Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

26.Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997.

27.Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганіч Н.М. міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с.

28.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика.: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424с.

29.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу Навч.пос. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім..Ів.Франка, 2003. – 360с

30.Мумін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навчальний посібник / під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.Кондор, 2008. – 460

31.Николаенко Д.В. Рекреационная география. – М.: Владос, 2001. – 279 с.

32.Нечаюк Л.І., Телеш Н.О Готельно - ресторанний бізнес. Менеджмент: Навчальний посібник, К.: Центр Навчальної літератури, 2003. - 348с

33.Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для ВУЗів / за ред.. проф.. Н.О. П’ятницької. – К.: Київ, НТЕУ, 2005. – 632с.

34.Пуцентейло Л.Р. Економіка і організація підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344с.

35.Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Географія природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.

36.Роглев Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб./ Х.Й.Роглев.- К.: Кондор, 2005.- 408 с.

 

Чистое кредитование/чистое заимствование

Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) – объем финансовых ресурсов, временно предоставленных данной страной (сектором) другим странам или временно полученных от них на возмездной основе.

Для экономики в целом равно разнице между общей величиной источников финансирования (сбережение плюс капитальные трансферты) и суммой элементов инвестиций.

Чистое кредитование (для экономики в целом) - это показатель ресурсов, которые предоставлены другим странам. Чистое заимствование (для экономики в целом) показывает размер ресурсов, полученных на возмездных условиях резидентами данной страны из-за границы.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
i готельного господарства| Введение

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав