Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення суми прибутку

Читайте также:
  1. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  2. Види визначення понять
  3. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  4. Види прибутку
  5. Визначення бази оподаткування
  6. Визначення в тані
  7. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних
  8. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань
  9. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
  10. Визначення витрат за статтями
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У даному розділі студент складає звіт про фінансові результати за спрощеною формою, яка наведена у табл. 5.1

 

 

Таблиця 5.1 – Звіт про фінансові результати.

Показники Сума, грн Структура,%
Виручка від реалізації    
Перемінні витрати    
Маржинальный прибуток    
Постійні витрати    
у т.ч. амортизація    
Прибуток від реалізації    
Податок із прибутку    
Чистий прибуток    

Визначення основних техніко-економічних показників

Після виконання всіх розділів курсового проекту необхідно представити зведену таблицю техніко-економічних показників за формою, поданою в додатку Г.

На основі порівняльного аналізу техніко-економічних показників проектованого підприємства і підприємства конкурента студент повинний уміти пояснити отримані результати.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / І.М. Бойчик.–Вид. 2-ге, доповн. і переробл.–К.: Атіка, 2007. – 528 с.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: [навч. посіб. ] / Н.М.Бондар. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

3. Волков О.И. Экономика предприятия: [курс лекций] / О.И. Волков, В.К. Скляренко.– М.: ИНФРА-М, 2004. – 280 с.

4. Економіка підприємств: [підруч.] / Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. – К: Знання, 2010. – 463 с.

5. Економіка та організація виробництва: [підручник] / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.

6. Економіка підприємства: [підручник] / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

7. Іванілов О.С. Економіка підприємства: [підруч. для студ.вищ навч. закл.] / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

8. Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Л.І. Шваб. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

9. Экономика предприятия: [учебное пособие] / под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.

 

ДОДАТОК А

Титульний аркуш

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

 

 

Кафедра «Економіка та фінанси»

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Економіка підприємства»

 

на тему:

«Розрахунок економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства»

 

 

Виконав(ла): студент(ка)____________________________________________

(факультет, група, прізвище, ініціали студента)

 

Перевірив(ла): _____________________________________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали викладача)

 

Дата отримання курсової роботи викладачем __________ _______________

(підпис викладача)

Відмітка про захист курсової роботи__________________________________

 

Одержана оцінка, дата_____________________________ _________________

(підпис викладача)

 

Горлівка – рік

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав