Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції виробничих об'єднань, холдингових компаній, концернів, комбінатів, трестів з управління охороною праці

8.1. Генеральний директор (голова, керівник):

 
- організує виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів, наказів міністра, Держвуглепрому і Держнаглядохоронпраці, а також виконання обов'язків посадовими особами об'єднання з питань охорони праці;
   
- створює службу охорони праці холдингової компанії, виробничого об'єднання, концерну, корпорації, комбінату, тресту як одну із основних виробнично-технічних служб;
   
- призначає за узгодженням з Мінпаливенерго керівника служби охорони праці - заступника генерального директора (голови, начальника, керівника) з питань охорони праці в об'єднанні, а також працівників служби охорони праці;
   
- затверджує положення про службу охорони праці об'єднання, визначає її структуру і штат працівників згідно з типовим галузевим положенням про охорону праці;
   
- організує функціонування системи управління охороною праці в об'єднанні і на усіх підприємствах, що входять до його складу;
   
- затверджує щороку план поліпшення умов і охорони праці, план- графік комплексних і цільових перевірок стану охорони праці шахт та інших підприємств, склад постійно діючої комісії (ПДК) з охорони праці, річний план роботи служби охорони праці об'єднання;
   
- керує роботою комісії з охорони праці об'єднання;
   
- бере участь у щорічній комплексній перевірці стану охорони праці кожної шахти органами Держнаглядохоронпраці;
   
- бере участь у розслідуванні смертельних нещасних випадків на виробництві й аварій 1-ї та 2-ї категорій;
   
- несе відповідальність за низький рівень організації робіт з управління охороною праці, аварії з груповим смертельним травматизмом, високий рівень травматизму і профзахворюваності у об'єднанні.
   

8.2. Технічний директор - головний інженер об'єднання:

 
- здійснює технічне керівництво гірничими та допоміжними роботами на підприємствах об'єднання відповідно до гірничого законодавства, Закону України "Про охорону праці", посадової інструкції та нормативних актів;
   
- очолює роботу технічної дирекції об'єднання у питаннях технічної та технологічної політики, інженерного забезпечення безпеки робіт і охорони праці, протиаварійного захисту вугільних шахт від вибухів газу та пилу, газодинамічних та гірничодинамічних явищ, ендогенних і екзогенних пожеж, геолого-маркшейдерського забезпечення гірничих робіт;
   
- подає шахтам науково-технічну допомогу у веденні гірничих робіт у складних умовах газодинамічних явищ, самозапалювання пластів, провітрювання, застосування гірничошахтного обладнання і засобів безпеки;
   
- здійснює особисто і з залученням фахівців технічної дирекції перевірку стану охорони праці на підприємствах, а також не рідше одного разу на тиждень - перевірку однієї з шахт щодо забезпечення вибоїв повітрям, ефективності боротьби з пилом, газодинамічними явищами, підземними пожежами, організації безпечної технології робіт;
   
- організує розгляд проектів на розкриття, підготовку та відробку шахтних полів, виїмкових дільниць на пластах, небезпечних за газодинамічними явищами та самозапалюванням вугілля, відповідно до Правил безпеки;
   
- погоджує із шахтами програми розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, заходи та інші документи згідно з Правилами безпеки;
   
- здійснює контроль за якістю проведення гірничих виробок;
   
- визначає із залученням геолого-маркшейдерської служби якість геологічних і маркшейдерських робіт на шахтах, достовірність визначення їх службами небезпечних зон, бар'єрних і запобіжних ціликів;
   
- контролює виконання технічними керівниками і службами шахт проектних рішень, технології робіт, а також законодавчих актів, указів Президента України, наказів Мінпаливенерго і Держвуглепрому з питань охорони праці;
   
- забороняє (припиняє} ведення робіт з відступом від програми гірничих робіт, проектів, паспортів або тих робіт, що проводяться із порушеннями техніки безпеки;
   
- очолює комісію, що приймає іспити щодо знань Правил безпеки від фахівців не рідше одного разу на три роки;
   
- організує разом із ДГВРС проведення на шахтах "учбових тривог" із періодичністю не менше 1 разу на рік на кожній шахті;
   
- визначає разом з технічними службами потреби шахт у системах протиаварійного захисту, приладах і апаратурі захисту та контролю, засобах індивідуального захисту, подає допомогу і контролює їх придбання шахтами;
   
- затверджує плани ліквідації аварій на шахтах і узгоджує їх із підрозділами ДГВРС відповідно до Правил безпеки;
   
- несе відповідальність за аварії з груповими смертельними випадками, що сталися на шахтах, високий рівень і ріст виробничого травматизму і профзахворюваності, несвоєчасне здійснення технічних рішень, спрямованих на створення безпечних умов праці.
   

8.2.1. Заступники технічного директора з гірничих робіт, перспективного розвитку, технології робіт, техніки безпеки, головні фахівці (фахівці) дирекції, які очолюють (представляють) служби вентиляції, дегазації, кондиціонування шахтного повітря, боротьби з ГДЯ, БПР, геолого-маркшейдерську службу та ін.;

подають технічну та методичну допомогу відповідним службам і посадовим особам підприємств у межах своєї компетенції і посадової інструкції;

здійснюють за графіком цільові щотижневі перевірки якості роботи підконтрольних; шахтних служб і дільниць;

беруть участь у комплексних перевірках шахт, що провадяться органами Держнаглядохоронпраці, і вживають заходів щодо усунення виявлених порушень, недоглядів і недоліків;

видають обов'язкові до виконання письмові приписи керівникам і фахівцям шахт у разі виявлення порушень техніки безпеки;

інформують технічного директора (головного інженера) і керівника служби охорони праці об'єднання і шахти про передаварійні ситуації, загрозу життю і здоров'ю людей;

несуть відповідальність за невиконання обов'язків з охорони праці, відображених у посадових інструкціях, аварії і нещасні випадки, що сталися в результаті недоліків у їх роботі.

8.3. Заступник генерального директора з охорони праці:

 
- контролює знання і виконання керівниками і фахівцями підприємств, дільниць і служб законів України, указів Президента, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів, наказів Міністра палива та енергетики, наказів Держвуглепрому, Держнаглядохоронпраці і об'єднань з питань охорони праці;
   
- щорічно та щоквартально на початок року (кварталу) здійснює аналіз стану охорони праці, виробничого травматизму і профзахворюваності на підприємствах і об'єднаннях;
   
- готує і направляє до статистичних організацій місцевих органів влади, вищих організацій, Мінпаливенерго і МакНДІ звітність з травматизму, профзахворюваності і стану охорони праці за минулий рік протягом першого місяця поточного року;
   
- складає і подає на затвердження генеральному директору плани- графіки перевірок стану охорони праці на підприємствах, що передбачають щорічну разом із органами Держнаглядохоронпраці комплексну перевірку стану охорони праці на кожній шахті, щотижневу цільову перевірку шахт і щорічне учбове тренування (тривогу) щодо, введення у дію плану ліквідації аварій;
   
- готує щорічно і щоквартально наказ по об'єднанню з оцінкою діяльності керівників шахт і посадових осіб об'єднання з питань охорони праці;
   
- визначає у річному (перспективному) плані поліпшення умов і охорони праці по об'єднанню, окремих підприємствах, що мають високий рівень травматизму, профзахворюваності і аварійності, вичерпні заходи щодо їх запобігання;
   
- контролює виконання посадовими особами і фахівцями об'єднання плану-графіка цільових перевірок стану охорони праці на шахтах;
   
- провадить разом з іншими службами учбові тривоги щорічно на кожній шахті;
   
- подає організаційно-методичну допомогу з управління охороною праці службам охорони праці підприємств (організацій);
   
- взаємодіє з МакНДІ, НДІГС, Держвуглепромом і органами Держнаглядохоропраці з питань створення нормативних документів з безпеки робіт, удосконалення методів розслідування аварій і травматизму, здійснення заходів з охорони праці і безпечного виконання спеціальних робіт;
   
- залучає на договірній основі МакНДІ для глибокого аналізу причин аварій з груповим травматизмом і високого рівня травматизму на шахтах, розробки заходів докорінного поліпшення стану охорони праці;
   
- представляє об'єднання з питань охорони праці у державних і громадських організаціях;
   
- бере участь у розслідуванні аварій 1-ї та 2-ї категорій, групових і смертельних нещасних випадків;
   
- організує роботу з підготовки матеріалів розслідування смертельного і групового травматизму на підприємствах;
   
- контролює процес навчання в учбово-курсових комбінатах з охорони праці; у, бере участь у прийомі іспитів у працівників та ІТП, які навчалися в УКК;
   
- доповідає начальнику Управління охорони праці (відділу АТ) Держвуглепрому про обставини і причини смертельних випадків, що сталися протягом доби;
   
- контролює роботу усіх дирекцій, керівників, посадових осіб і служб з питань охорони праці.
   

Несе відповідальність за:

 
- низьку ефективність функціонування системи управління охороною праці;
   
- ріст виробничого травматизму і профзахворюваності;
   
- несвоєчасність і недостовірність державної звітності з охорони праці;
   
- низький контроль з питань виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці і безпеки робіт, затверджених інструкцій з поліпшення умов, охорони праці та заходів за результатами розслідування групових випадків травматизму.
   

8.3.1. Служба охорони праці об'єднання на підприємстві (шахті, ШБУ) контролює:

 
- виконання законодавчих і нормативних документів з охорони праці;
   
- функціонування системи управління охороною праці та її ефективність;
   
- своєчасність виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків і аварій, проведення депресійних зйомок, виконання проектів, паспортів, організації протиаварійного захисту;
   
- умови праці працівників;
   
- забезпечення безпечного виконання робіт;
   
- якість навчання, інструктажів і перевірок знань працівників;
   
- виконання галузевих та інших заходів із запобігання аваріям, травматизму і профзахворюванням;
   
- виконання посадовими особами шахти обов'язків з охорони праці;
   
- витрачання коштів на охорону праці і стимулювання робіт з охорони праці.
   

8.3.2. Служба охорони праці об'єднання забезпечує керівників і фахівців об'єднання переліком питань (пам'яткою) з перевірки стану охорони праці на підприємстві.

8.3.3. Служба охорони праці об'єднання проводить щомісячну оперативну оцінку, щоквартальний експрес-аналіз і щорічний глибокий аналіз стану техніки безпеки, травматизму, профзахворюваності та аварійності на підприємствах і у цілому по об'єднанню.

8.4. Усі посадові особи і спеціалісти об'єднань під час відвідання підземних робіт відповідно до нормативу перевіряють стан умов, охорони та гігієни праці, дотримання працівниками шахт Правил безпеки, проектів, паспортів та інших нормативних документів при виконанні робіт і поведінку на робочому місці.

Результати перевірок І вжиті заходи керівники і головні фахівці (фахівці} об'єднання записують у книзі приписів. Вони зупиняють роботи, що виконуються у небезпечних зонах (створюють небезпеку), і поновлення робіт відбувається тільки з Їх дозволу.

8.5. Керівники і головні фахівці об'єднання беруть участь у розслідуванні аварій 1-ї та 2-ї категорій, групових і смертельних нещасних випадків травматизму, смерті працівника на виробництві (робочому місці).

8.6. Керівники і фахівці об'єднання у межах своєї компетенції подають технічну, економічну і методичну допомогу шахтам у рішенні технічних, науково-дослідних робіт з охорони праці, забезпеченні нормативно-технічною документацією, засобами захисту і контролю, використанні вітчизняного і закордонного досвіду з охорони праці.

8.6.1. Директор з виробництва несе відповідальність за:

 
- низький рівень функціонування нарядної системи;
   
- групові нещасні випадки, пов'язані з порушеннями організації робіт з видобутку і транспортування гірничої маси, матеріалів та обладнання.
   

8.6.2. Головний механік несе відповідальність за:

 
- невиконання вимог СУОП і нарядної системи у енергомеханічній службі;
   
- групові нещасні випадки під час доставки людей по вертикальних стволах і похилих виробках.
   

8.6.3. Головний енергетик несе відповідальність за:

 
- аварії, пов'язані з несправністю апаратів реле систем захисного відключення електроенергії;
   
- вибухонебезпеку електрообладнання.
   

8.6.4. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за групові нещасні випадки, допущені на об'єктах (новобудовах) капітального будівництва.

8.6.5. Директор з економіки несе відповідальність за невиділення у повному обсязі та нецільове використання коштів, призначених на охорону праці.

8.7. В об'єднанні під керівництвом генерального директора створюється постійно діюча комісія (ПДК) з охорони праці, де заслуховуються звіти керівників і фахівців шахт (підприємств) про допущені аварій і нещасні випадки, забезпечення працівників засобами захисту та контролю, виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці і подаються пропозиції керівництву об'єднання щодо вирішення невідкладних питань з охорони праці. Для надання кваліфікованої допомоги технічному директору як дорадчий орган в об'єднанні створюється технічна рада.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав