Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність теми. Обґрунтування теми.

Читайте также:
  1. P.S. Деякі студенти обрали по дві теми. Це означає, що вони ще вагаються у виборі, скоро вирішать остаточно.
  2. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  3. Актуальність обраної теми
  4. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  5. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  6. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  7. В) Реактивність системи.
  8. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  9. Державні бюджети та бюджетні системи.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Прекращение деятельности туристского предприятия может осуществляться путем ликвидации или реорганизации юридического лица.

В случае невозможности продолжения юридическими лицами по различным причинам работы законодательство предусматривает пять форм их реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Сущность реорганизации юридического лица состоит в том, что ее последствием является не прекращение его деятельности, а общее (генеральное) или частное (сингулярное) правопреемство.

В отличие от реорганизации ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. Добровольная ликвидация юридического лица производится по решению его учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами. Решение о добровольной ликвидации принимается при наличии одного из оснований: истечении срока, на который создано юридическое лицо; достижение цели, ради которой оно создано; признание судом регистрации юридического лица недействительной в связи с допущением при его создании нарушениями законодательства, носящими неустранимый характер.

Принудительная ликвидация юридического лица допускается по решению суда или иных органов в случаях, предусмотренными законодательными актами. Некоторыми основаниями принудительной ликвидации по решению суда являются осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства; признание юридического лица экономически несостоятельным (банкротом); признание судом регистрации юридического лица, недействительной в связи с допущением при его создании нарушениями законодательства и др.

Актуальність теми. Обґрунтування теми.

Здоров’я – найбільший дар природи. Людина отримала від природи надзвичайно досконалий організм, прекрасної форми з універсальною стійкістю до труднощів життя – холоду і спеки, ран і отрут, страхів і нервових потрясінь, голоду та захворювань. З роками здоров’я все слабшає, а хвороб стає все більше. Кожна людина являє собою єдність двох протилежностей - здоров’я і захворювання. Стан здоров’я і стан хвороби можуть багаторазово переходити один в одний, причому в одних випадках цей перехід очевидний, в інших - прихований, і його можна виявити лише шляхом всебічного і глибокого обстеження організму.

2. Цілі лекції (мета):

- навчальні:

Зрозуміння студентами теоретичних основ і сучасних принципів охорони здоров’я, методів вивчення та оцінки стану здоров’я насе­лення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають,органі­зації діяльності закладів охорони здоров’я, методів аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги населенню,технологій розробки управлінських рішень, спрямованих на поліпшення стану здоров’я населення та якості медичної допомоги.

- виховні:

виховання у студентів всебічний розвиток особистості, виховання нової людини, поєднуючої у собі духовну цінність, моральну чистоту і фізичну довершеність. Вміння своєчасно розпізнати основні захворювання людини і надати першу медичну допомогу при цих захворюваннях.

 

 

План та організаційна структура лекції.

№№ п.п. Основні етапи лекції та їх зміст Цілі у ступенях абстракції Тип лекції. Обладнання лекції. Розподіл часу
І.   1.   2.     ІІ.   3.     ІІІ.   4.   5.   6. Підготовчий етап.   Визначення навчальної мети. Забезпечення позитивної мотивації.   Основний етап. Викладення лекційного матеріалу за планом: 1.Предмет і завдання дисципліни “Основи медичних знань”. 2. Здоров’я та його складові. Хвороба як порушення життєдіяльності організму людини. 3.Загальні закономірності росту і розвитку дитини. 4. Опірність і реактивність, особливості їх прояву у дітей. 5.Критичні періоди розвитку дитини. 6.Особливості захворювань у дітей.   Заключний етап.   Резюме лекції. Загальні висновки. Відповідь лектора на можливі запитання. Завдання для самопідго­тов­ки.   І ІІ ІІІ . . .   У відповід­нос­ті з виданням: «Методичні рекомендації щодо плану­ван­ня, підго­тов­ки та ана­лі­зу лекції».     Список літератури, питання, завдання. 5%     85 – 90%     5%

 

 

4. Зміст лекційного матеріалу:

- структурно-логічна схема змісту теми:

1. Предмет і завдання дисципліни.

2. Поняття про здоров’я. Культура здоров’я.

3. Культура здоров’я

4. Здоров’я дітей та підлітків – основа здоров’я нації.

5. Сучасний стан здоров’я дітей та підлітків в Україні.

 

- текст лекції.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав